Καταχώριση και Έγκριση Εμπόρου Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Καταχώριση και Έγκριση Εμπόρου Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
Από ποιους παρέχεται ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Σε ποιους παρέχεται ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Νομοθετικό πλαίσιο ΚΥΑ αρ. 278701 ΦΕΚ Β' 726/30-05-2005
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Καταρτίζεται και τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής -Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας) και στις αρμόδιες Περιφερειακού επιπέδου Κτηνιατρικές Αρχές, μητρώο εμπόρων όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ αριθμ. 278701 ΦΕΚ Β' 726 30-05-2005, στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι έμποροι της χώρας μέχρι την 30η Μαΐου 2005 για τους υφιστάμενους και εντός δέκα (10) ημερών από τη δήλωση έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) για τους νέους.

Σχετική Νομοθεσία

  • ΚΥΑ αριθμ. 278701 ΦΕΚ Β' 726 30-05-2005 [1]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αιτηση [2]

Παράβολα που απαιτούνται και που καταβάλλονται

Δικαιολογητικά

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση - Δήλωση Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Αντίγραφο της δήλωσης εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα ή η διεύθυνσή του. Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) μετά του αριθμού φορολογικού μητρώου. Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Αντίγραφο του οικείου καταστατικού (όπως έχει τροποποιηθεί τελευταία), θεωρημένο από το αρμόδιο Δικαστήριο ή αρμόδια Αρχή εάν πρόκειται για εταιρεία ή συνεταιρισμό. Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή της αίτησης Παρ. 1 άρθρο 4 της ΚΥΑ αριθμ. 278701 (ΦΕΚ Β' 726 30-05-2005) Τμηματάρχης ΚΔΥ της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αυθημερόν
2 Πρωτοκόλληση αιτήσεως Αρμόδιος Διοικητικός Υπάλληλος Αυθημερόν
3 Έλεγχος πληρότητας φακέλλου. Τμήμα ΚΔΥ
4 Εγγραφή και χορήγηση αριθμού καταχώρησης Παρ. 2 άρθρο 4 της ΚΥΑ αριθμ. 278701 (ΦΕΚ Β' 726 30-05-2005) Τμηματάρχης ΚΔΥ της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του πλήρους φακέλου της αιτήσεως
5 Κατάρτιση μητρώου εμπόρων Τμηματάρχης ΚΔΥ της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας
6 Διαβίβαση του μητρώου στην αντίστοιχη Διεύθυνση του Υπουργίου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
7 Ανανέωση Κάθε πέντε(5) χρόνια

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

  • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα ή η διεύθυνσή του
  • Αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
  • Αρμόδιο Δικαστήριο ή αρμόδια Αρχή εάν πρόκειται για εταιρεία ή συνεταιρισμός.