Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Κατηγορία:Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
  
 
Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων ασκούν σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης και εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και δια βίου μάθησης οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 
Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων ασκούν σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης και εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και δια βίου μάθησης οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 +
 +
Οι οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες αδειοδοτούνται από το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Διευθύνσης Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, περιλαμβάνουν σύμφωνα με το Ν.3982/2011 τις παρακάτω κατηγορίες:
 +
 +
'''Βιομηχανίες − Βιοτεχνίες:''' Είναι η τεχνοοικονομικές μονάδες που με μηχανικά, χημικά ή άλλα μέσα διαφοροποιούν τη μορφή ή την ιδιότητα πρώτων υλών ή προϊόντων, προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται.
 +
 +
'''Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών:''' Είναι οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που παρέχουν '''υπηρεσίες προς τρίτους''' χωρίς μεταποίηση προϊόντων. Αυτές οι εγκαταστάσεις, προσδιορίζονται επακριβώς στην [http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL81eEiX8V1BUZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueIz-LyC8TGaW-mhA5QHGL0sGfUw-jRS6jo_1ZnFkhYe Υ.Α. οικ. 2219/146/Φ.15 (Φ.Ε.Κ. 584 Β'/02-03-2012)] "Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17−40 του ν 3982/11"
 +
 +
'''Αποθήκες: '''Είναι αποθηκευτικοί χώροι, στεγασμένοι ή μη, που βρίσκονται εκτός εργοστασιακών χώρων και διαθέτουν μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία τους, καθώς και οι εγκαταστάσεις που αφορούν μία από τις πιο κάτω χρήσεις:
 +
 +
α) Αποθήκευση και συσκευασία ή ανασυσκευασία υλικών με χρήση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς παραγωγή νέου προϊόντος.
 +
 +
β) Αποθήκευση εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών.
 +
 +
γ) Κατάψυξη ή συντήρηση ευπαθών προϊόντων.
 +
 +
δ) Αποθήκευση υγρών ή αερίων καυσίμων και βιομηχανικών ή ιατρικών αερίων.
 +
 +
ε) Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους.   
 +
== Διαδικασία Αδειοδότησης ==
 +
 +
   Η διαδικασία αδειοδότησης των παραπάνω δραστηριοτήτων, περιγράφεται στην [http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL84yO_9F7QSVt5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufRpWBAJUFh4fDpTbemR-O8dD4ATIisqX6AAzAIKmGK4 Υ.Α οικ. 483/35/φ.15/2012, "Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση", (ΦΕΚ 158Β/2012)] και συνοψίζεται στα παρακάτω βήματα:   
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
!
 +
!Βήματα διαδικασίας
 +
!Παρατηρήσεις
 +
|-
 +
|1
 +
|Συμπλήρωση [[:Αρχείο:Ερωτηματολόγιο Ν3982.pdf|Ερωτηματολογίου]], το οποίο πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τον '''νόμιμο '''εκπρόσωπο της επιχείρησης και '''θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής.'''
 +
|Παρέχεται από την υπηρεσία μας.
 +
|-
 +
|2
 +
|Κατάθεση του ερωτηματολογίου σε '''δύο '''αντίγραφα
 +
|Επέχει θέση αίτησης
 +
|-
 +
|3
 +
|Απάντηση από την υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών σχετικά με τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά
 +
|
 +
|-
 +
|4
 +
|Συγκέντρωση των δικαιολογητικών από τον αιτούντα και κατάθεση του φακέλου στην υπηρεσία
 +
|
 +
|-
 +
|5
 +
|Εξέταση του φακέλου και προσδιορισμός των ελλείψεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, εκδίδεται η αντίστοιχη άδεια
 +
|
 +
|-
 +
|6
 +
|Διενέργεια αυτοψίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο για τον έλεγχο τήρησης των όρων λειτουργίας και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
 +
|
 +
|-
 +
|}
 +
== Σχετική Νομοθεσία ==
 +
 +
 +
'''Α. Βιομηχανική Νομοθεσία:'''
 +
* [http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL86BYA0d1yFht5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVgr1rO34h1hjV_sLU0vLevVZXls1tpxUY5lmlra5iW_ Ν.3982 "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 143 Α'/17-06-2011)]
 +
* [http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL84yO_9F7QSVt5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufRpWBAJUFh4fDpTbemR-O8dD4ATIisqX6AAzAIKmGK4 Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, "Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση", (ΦΕΚ 158Β/2012),]
 +
* [http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8zW0YBcYgjYS4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfouFExrTZYtMg-HInknP8ZnI3ttzCe131MNnQ87pgji ΚΥΑ οικ. 14684/914/φ15/2012, "Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών", (ΦΕΚ 3533Β/2012)]      
 +
 +
'''Β. Περιβαλλοντική Νομοθεσία:'''
 +
* [http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8_xWC9HhzIh55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuW8m4GKMJKuOaOFm2hR8yF1VtUvQNDkSXM5KAfgccYQO Ν.4014/2011 (ΦΕΚ209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»]
 +
* [http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8Iqk9pJn1S_jtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijIUvZ1LpurFjUk73atW7kTrTU-EbCd7dKazINtlp5VLo Υ.Α. 1958 (ΦΕΚ21/Β/2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ209/Α/2011)»], όπως τροποποιήθηκε με την [http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL86ScQtFhEP38fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR1H3H_cAq55cA-K7v-xf04uEUJ_N75R0GYu9irHD5hA Υ.Α. 173829 (ΦΕΚ2036Β/2014)]         
  
 
[[Κατηγορία:Ανάπτυξης (Διεύθυνση)]]
 
[[Κατηγορία:Ανάπτυξης (Διεύθυνση)]]

Αναθεώρηση της 08:52, 21 Μαρτίου 2016

Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων ασκούν σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης και εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και δια βίου μάθησης οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες αδειοδοτούνται από το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Διευθύνσης Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, περιλαμβάνουν σύμφωνα με το Ν.3982/2011 τις παρακάτω κατηγορίες:

Βιομηχανίες − Βιοτεχνίες: Είναι η τεχνοοικονομικές μονάδες που με μηχανικά, χημικά ή άλλα μέσα διαφοροποιούν τη μορφή ή την ιδιότητα πρώτων υλών ή προϊόντων, προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών: Είναι οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που παρέχουν υπηρεσίες προς τρίτους χωρίς μεταποίηση προϊόντων. Αυτές οι εγκαταστάσεις, προσδιορίζονται επακριβώς στην Υ.Α. οικ. 2219/146/Φ.15 (Φ.Ε.Κ. 584 Β'/02-03-2012) "Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17−40 του ν 3982/11"

Αποθήκες: Είναι αποθηκευτικοί χώροι, στεγασμένοι ή μη, που βρίσκονται εκτός εργοστασιακών χώρων και διαθέτουν μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία τους, καθώς και οι εγκαταστάσεις που αφορούν μία από τις πιο κάτω χρήσεις:

α) Αποθήκευση και συσκευασία ή ανασυσκευασία υλικών με χρήση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς παραγωγή νέου προϊόντος.

β) Αποθήκευση εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών.

γ) Κατάψυξη ή συντήρηση ευπαθών προϊόντων.

δ) Αποθήκευση υγρών ή αερίων καυσίμων και βιομηχανικών ή ιατρικών αερίων.

ε) Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους.   

Διαδικασία Αδειοδότησης

   Η διαδικασία αδειοδότησης των παραπάνω δραστηριοτήτων, περιγράφεται στην Υ.Α οικ. 483/35/φ.15/2012, "Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση", (ΦΕΚ 158Β/2012) και συνοψίζεται στα παρακάτω βήματα:   

Βήματα διαδικασίας Παρατηρήσεις
1 Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου, το οποίο πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής. Παρέχεται από την υπηρεσία μας.
2 Κατάθεση του ερωτηματολογίου σε δύο αντίγραφα Επέχει θέση αίτησης
3 Απάντηση από την υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών σχετικά με τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά
4 Συγκέντρωση των δικαιολογητικών από τον αιτούντα και κατάθεση του φακέλου στην υπηρεσία
5 Εξέταση του φακέλου και προσδιορισμός των ελλείψεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, εκδίδεται η αντίστοιχη άδεια
6 Διενέργεια αυτοψίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο για τον έλεγχο τήρησης των όρων λειτουργίας και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Σχετική Νομοθεσία

Α. Βιομηχανική Νομοθεσία:

Β. Περιβαλλοντική Νομοθεσία:

Σελίδες στην κατηγορία «Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων»

Αυτή η κατηγορία περιέχει τις ακόλουθες 52 σελίδες, από 52 συνολικά.