Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Διαδικασίες)
μ
 
(12 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 20: Γραμμή 20:
 
Η μετάταξη  επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται.
 
Η μετάταξη  επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται.
  
Ο μετατασσόμενος πρέπει να κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται στον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται.  Οι διατάξεις του  ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ τ.Α 39/5.3.2001 ) με τίτλο " Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις του δημοσίου τομέα" χρησιμοποιείται αναλογικά και στη διαδικασία μετατάξεων ιδιαίτερα για την ιεράρχηση των τυπικών προσόντων ατόμων τα οποία διεκδικούν μία οργανική θέση.
+
Ο μετατασσόμενος πρέπει να κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται στον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται.  Οι διατάξεις του  ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ τ.Α 39/5.3.2001 ) με τίτλο " Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις του δημοσίου τομέα" χρησιμοποιoύνται αναλογικά και στη διαδικασία μετατάξεων ιδιαίτερα για την ιεράρχηση των τυπικών προσόντων υπαλλήλων του ίδιου φορέα  τα οποία διεκδικούν μία κενή οργανική θέση.
  
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
[https://wiki.ellak.gr/images/4/42/26document.pdf Άρθρο 70 Ν.3528 (φεκ 26 τ. Α΄ 09-02-2007)<]
+
*[https://wiki.ellak.gr/images/4/42/26document.pdf Άρθρο 70 Ν.3528 (φεκ 26 τ. Α΄ 09-02-2007)]
 
+
*[https://diadikasies.gr/images/8/8f/%CE%A0%CE%94_50-2001.pdf Π.Δ 50/2001 (ΦΕΚ τ.Α 39/5.3.2001]
[https://diadikasies.gr/images/8/8f/%CE%A0%CE%94_50-2001.pdf Π.Δ 50/2001 (ΦΕΚ τ.Α 39/5.3.200]1
 
  
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
Η διαδικασία γίνεται σε έντυπη μορφή με τη συμμετοχή διαφορετικών φορέων του Δημοσίου φορέα στην ολοκλήρωσή της ( σύνθετη διαδικασία)  
+
Η διαδικασία γίνεται κυρίως  σε έντυπη μορφή με τη συμμετοχή διαφορετικών φορέων του Δημοσίου φορέα για την  ολοκλήρωσή της ( σύνθετη διαδικασία)  
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται-προυποθέσεις- περιορισμοί==
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται-προυποθέσεις- περιορισμοί==
 
*[[Αίτηση]] η οποία κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί.
 
*[[Αίτηση]] η οποία κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί.
*Η κατάθεση της αίτησης γίνεται υποχρεωτικά κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο ( άρθρο 70 παρ.3  Ν 3528/2001 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)  
+
*Η κατάθεση της αίτησης γίνεται υποχρεωτικά κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο ( άρθρο 70 παρ.3  Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)  
*Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν από τη συμπλήρωση δυο (2) ετών από το διορισμό του ( άρθρο 73 παρ.1 Ν 3528/2001 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)  
+
*Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν από τη συμπλήρωση δυο (2) ετών από το διορισμό του ( άρθρο 73 παρ.1 Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)  
*Σε περίπτωση που υπάλληλος είχε τον απαιτούμενο  για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του, δεν επιτρέπεται να μεταταγεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας πριν από τη συμπληρωση οκταετίας από το διορσμό του.
+
*Σε περίπτωση που υπάλληλος είχε τον απαιτούμενο  για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του, δεν επιτρέπεται να μεταταγεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας πριν από τη συμπληρωση οκταετίας από το διορισμό του (άρθρο 70 παρ.2 Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)
 +
*Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
  
 
==Δικαιολογητικά==
 
==Δικαιολογητικά==
Γραμμή 42: Γραμμή 42:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|Αίτηση του υπαλλήλου στην υπηρεσία που υπηρετεί  
+
|Αίτηση του υπαλλήλου στον φορέα  που υπηρετεί  
 
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
 
|Τίτλος σπουδών με συνάφεια προς το αντικείμενο της θέσης στην οποία επιθυμεί ο ο υπάλληλος να μεταταγεί  
 
|Τίτλος σπουδών με συνάφεια προς το αντικείμενο της θέσης στην οποία επιθυμεί ο ο υπάλληλος να μεταταγεί  
(σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπήςαπαιτείται προσκόμιση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ)
+
(σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπής απαιτείται προσκόμιση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ)
 
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 
|-
 
|-
Γραμμή 63: Γραμμή 63:
 
==Διαδικασίες==
 
==Διαδικασίες==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
+
!Α/Α
 
!Βήματα διαδικασίας
 
!Βήματα διαδικασίας
 
!Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική
 
!Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική
Γραμμή 71: Γραμμή 71:
 
|1
 
|1
 
|Υποβολή αίτησης ( Τον Μάρτιο και Οκτώβριο κάθε έτους)  
 
|Υποβολή αίτησης ( Τον Μάρτιο και Οκτώβριο κάθε έτους)  
|Ν 3528/2001 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)  
+
|Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)  
  
 
Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999)  
 
Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999)  
Γραμμή 96: Γραμμή 96:
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
|Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα- Παραπομπή στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο χωρίς διατύπωση γνώμης
+
|Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα- Παραπομπή στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο χωρίς διατύπωση απόψεως εκ μέρους του φορέα (θετικής ή αρνητικής)
 
|
 
|
 
|Συλλογικό όργανο-Πρόεδρος Δ.Σ
 
|Συλλογικό όργανο-Πρόεδρος Δ.Σ
Γραμμή 108: Γραμμή 108:
 
|-
 
|-
 
|7
 
|7
|Εισήγηση από τον φορέα προς το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο χωρίς διατύπωση γνώμης
+
|Εισήγηση από τον φορέα προς το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο χωρίς διατύπωση απόψεως εκ μέρους του φορέα (θετικής ή αρνητικής)
|
+
|Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)
 +
 
 +
Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999)
 
|Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας του φορέα ώς εισηγητής στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο  
 
|Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας του φορέα ώς εισηγητής στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο  
 
|Εντός μηνός από την ημερομηνία της αιτήσεως
 
|Εντός μηνός από την ημερομηνία της αιτήσεως
Γραμμή 115: Γραμμή 117:
 
|8
 
|8
 
|Συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου-διατύπωση γνώμης ( απλής)
 
|Συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου-διατύπωση γνώμης ( απλής)
|
+
|Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)
 
|Συλλογικό όργανο-Πρόεδρος Υ.Σ  
 
|Συλλογικό όργανο-Πρόεδρος Υ.Σ  
 
|Εντός δυο μηνών
 
|Εντός δυο μηνών
Γραμμή 121: Γραμμή 123:
 
|9
 
|9
 
|Εκδοση Απόφασης Υπηρεσιακού Συμβουλίου-καθαρογραφή πρακτικών -Υπογραφή από τον Πρόεδρο του Υ.Σ-Αποστολή πρακτικών στον φορέα του υπαλλήλου
 
|Εκδοση Απόφασης Υπηρεσιακού Συμβουλίου-καθαρογραφή πρακτικών -Υπογραφή από τον Πρόεδρο του Υ.Σ-Αποστολή πρακτικών στον φορέα του υπαλλήλου
|
+
|Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999)
 
|Γραμματεία Υ.Σ- Πρόεδρος Υ.Σ
 
|Γραμματεία Υ.Σ- Πρόεδρος Υ.Σ
 
|Σε εύλογο χρονικό διάστημα
 
|Σε εύλογο χρονικό διάστημα
Γραμμή 127: Γραμμή 129:
 
|10
 
|10
 
|Παραλαβή εισερχομένου εγγράφου από τον φορέα-Χαρακτηρισμός-αριθμός Πρωτοκόλλου  
 
|Παραλαβή εισερχομένου εγγράφου από τον φορέα-Χαρακτηρισμός-αριθμός Πρωτοκόλλου  
|
+
|Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999)
 
|Προϊστάμενος Τμήματος Γραμματείας
 
|Προϊστάμενος Τμήματος Γραμματείας
 
|αυθημερόν
 
|αυθημερόν
Γραμμή 133: Γραμμή 135:
 
|11
 
|11
 
|Διεκπεραίωση αλληλογραφίας
 
|Διεκπεραίωση αλληλογραφίας
|
+
|Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999)
 
|Τμήμα Γραμματείας-κλητήρες-e-protokolo
 
|Τμήμα Γραμματείας-κλητήρες-e-protokolo
 
|Μια ημέρα για την έντυπη αλληλογραφία- άμεσα για την ηλεκτρονική
 
|Μια ημέρα για την έντυπη αλληλογραφία- άμεσα για την ηλεκτρονική
Γραμμή 139: Γραμμή 141:
 
|12
 
|12
 
|Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα της γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
 
|Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα της γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
|
+
|Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999)
 
|Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας ώς εισηγητής
 
|Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας ώς εισηγητής
 
|Σε επόμενη Συνεδρίαση του Δ.Σ του φορέα
 
|Σε επόμενη Συνεδρίαση του Δ.Σ του φορέα
Γραμμή 145: Γραμμή 147:
 
|13
 
|13
 
|Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα
 
|Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα
|
+
|Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)
 +
 
 +
Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999)
 
|Συλλογικό όργανο-Πρόεδρος Δ.Σ
 
|Συλλογικό όργανο-Πρόεδρος Δ.Σ
 
|Ημερήσια Διάταξη
 
|Ημερήσια Διάταξη
 
|-
 
|-
 
|14
 
|14
|Εκδοση Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου- καθαρογραφή πρακτικών-υπογραφή από τον Πρόεδρο Δ.Σ- Διάκριση περιπτώσεων:
+
|Εκδοση Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου- καθαρογραφή πρακτικών-υπογραφή από τον Πρόεδρο Δ.Σ- '''<u>Διάκριση περιπτώσεων:</u>'''
|
+
|Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)
 
|Γραμματεία Δ.Σ- Πρόεδρος Δ.Σ
 
|Γραμματεία Δ.Σ- Πρόεδρος Δ.Σ
 
|Σε εύλογο χρονικό διάστημα
 
|Σε εύλογο χρονικό διάστημα
Γραμμή 157: Γραμμή 161:
 
|
 
|
 
|
 
|
* Αν η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι αρνητική και το Δ.Σ του φορέα την εγκρίνει, τότε ενημερώνεται εγγράφως ο υπάλληλος ο οποίος μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση  
+
* Αν η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι αρνητική και το Δ.Σ του φορέα την εγκρίνει, τότε ενημερώνεται εγγράφως ο υπάλληλος ο οποίος μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση στις προθεσμίες που δίνει ο Νόμος 3528/2007
 
|
 
|
|Προιστάμενος  Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας  ως υπογράφων
+
|Προιστάμενος  Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας  ως τελικός υπογράφων
 
|Η διαδικασία σταματάει και επαναλαμβάνονται τα βήματα 1-13
 
|Η διαδικασία σταματάει και επαναλαμβάνονται τα βήματα 1-13
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
|
 
|
* Αν η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι θετική και το Δ.Σ του φορέα αποφανθεί αρνητικά, τότε απαιτείται ειδική και πλήρης αιτιολογία,  και ενημερώνεται εγγράφως ο υπάλληλος ο οποίος μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση
+
* Αν η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι θετική και το Δ.Σ του φορέα αποφανθεί αρνητικά, τότε απαιτείται ειδική και πλήρης αιτιολογία,  και ενημερώνεται εγγράφως ο υπάλληλος ο οποίος μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση στις προθεσμίες που δίνει ο Νόμος 3528/2007
 
|
 
|
|Προιστάμενος  Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας  ως υπογράφων
+
|Προιστάμενος  Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας  ως τελικός υπογράφων
 
|Η διαδικασία σταματάει και επαναλαμβάνονται τα βήματα 1-13
 
|Η διαδικασία σταματάει και επαναλαμβάνονται τα βήματα 1-13
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
|
 
|
* Αν η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι θετική και το Δ.Σ του φορέα την εγκρίνει, η διαδικασία συνεχίζεται όπως παρακάτω:
+
* Αν η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι θετική και το Δ.Σ του φορέα την εγκρίνει, η διαδικασία <u>συνεχίζεται</u> όπως παρακάτω:
 +
|
 
|
 
|
|Προιστάμενος  Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων-όργανο διοίκησης του φορέα ώς υπογράφων
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|15
 
|15
 
|Εκδοση Πράξης Μετάταξης από το αρμόδιο όργανο Διοίκησης ( Υπουργός ή μονομελές όργανο Διοίκησης ΝΠΔΔ)
 
|Εκδοση Πράξης Μετάταξης από το αρμόδιο όργανο Διοίκησης ( Υπουργός ή μονομελές όργανο Διοίκησης ΝΠΔΔ)
|
+
|Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)
|Προιστάμενος  Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων- όργανο διοίκησης του φορέα ώς υπογράφων
+
|Προιστάμενος  Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων- όργανο διοίκησης του φορέα ώς υπογράφων την Πράξη
 
|Σε εύλογο χρονικό διάστημα
 
|Σε εύλογο χρονικό διάστημα
 
|-
 
|-
 
|16
 
|16
|Διαβίβαση της Πράξεως μετάταξης προς το αρμόδιο εποπτεύον Υπουργείο για έγκριση πίστωσης ( μισθολογική διαφορά)  
+
|Διαβίβαση της Πράξεως μετάταξης προς το αρμόδιο εποπτεύον Υπουργείο για έγκριση πρόβλεψης πίστωσης ( μισθολογική διαφορά)  
|
+
|Ν 3528/2001 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)
|Οικονομική Υπηρεσία αρμόδιου Υπουργείου
+
|Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων του φορέα-Οικονομική Υπηρεσία αρμόδιου Υπουργείου
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|17
 
|17
|Εγκριση χορήγησης πίστωσης από το αρμόδιο εποπτεύον Υπουργείο
+
|Εγκριση πρόβλεψης πίστωσης από το αρμόδιο εποπτεύον Υπουργείο
|
+
|Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)
 
|Οικονομική Υπηρεσία αρμόδιου Υπουργείου
 
|Οικονομική Υπηρεσία αρμόδιου Υπουργείου
 
|
 
|
Γραμμή 197: Γραμμή 201:
 
|Διαβίβαση της εγκριτικής αποφάσεως στο φορέα του υπαλλήλου
 
|Διαβίβαση της εγκριτικής αποφάσεως στο φορέα του υπαλλήλου
 
|
 
|
|
+
|Οικονομική Υπηρεσία αρμόδιου Υπουργείου
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|19
 
|19
 
|Παραλαβή εισερχομένου εγγράφου από τον φορέα-Χαρακτηρισμός-αριθμός Πρωτοκόλλου
 
|Παραλαβή εισερχομένου εγγράφου από τον φορέα-Χαρακτηρισμός-αριθμός Πρωτοκόλλου
|
+
|Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999)
 
|Προϊστάμενος Τμήματος Γραμματείας
 
|Προϊστάμενος Τμήματος Γραμματείας
 
|αυθημερόν
 
|αυθημερόν
Γραμμή 208: Γραμμή 212:
 
|20
 
|20
 
|Διεκπεραίωση αλληλογραφίας
 
|Διεκπεραίωση αλληλογραφίας
|
+
|Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999)
 
|Τμήμα Γραμματείας-κλητήρες-e-protokolo
 
|Τμήμα Γραμματείας-κλητήρες-e-protokolo
 
|Μια ημέρα για την έντυπη αλληλογραφία- άμεσα για την ηλεκτρονική
 
|Μια ημέρα για την έντυπη αλληλογραφία- άμεσα για την ηλεκτρονική
 
|-
 
|-
|
+
|21
 
|Διαβίβαση εγγράφου προς Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση Πράξης Μετάταξης
 
|Διαβίβαση εγγράφου προς Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση Πράξης Μετάταξης
|
+
|Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999)
|Προιστάμενος  Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων- όργανο διοίκησης του φορέα ώς υπογράφων
+
|Προιστάμενος  Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων- όργανο διοίκησης του φορέα ώς τελικός υπογράφων
 
|Χρήση Ψηφιακής Υπογραφής-Αποστολη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο '''αποκλειστικά'''
 
|Χρήση Ψηφιακής Υπογραφής-Αποστολη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο '''αποκλειστικά'''
 
|-
 
|-
|
+
|22
 
|Δημοσίευση Πράξεως Μετάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  
 
|Δημοσίευση Πράξεως Μετάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  
 
|
 
|
 
|Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
 
|Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
|Εντός δέκα (10) ημερών
+
|Εντός δέκα (10) ημερών από τη διαβίβαση του αιτήματος δημοσίευσης
 
|-
 
|-
|
+
|23
 
|Ενημέρωση της Υπηρεσίας του υπαλλήλου  
 
|Ενημέρωση της Υπηρεσίας του υπαλλήλου  
 +
|Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)
 +
|Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
 +
|Αποστολή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο '''αποκλειστικά'''
 +
|-
 +
|24
 +
|Ανακοίνωση μετάταξης με  πρωτοκολλημένο έγγραφο στον υπάλληλο
 +
|Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999)
 +
|Προιστάμενος  Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων- όργανο διοίκησης του φορέα ώς υπογράφων-Τμήμα Γραμματείας
 +
|αμελλητί
 +
|-
 +
|25
 +
|Εκδοση αποσπάσματος Ημερήσιας Κίνησης
 
|
 
|
|
+
|Προιστάμενος Τμήματος Γραμματείας
|
+
|αμελλητί
 +
|-
 +
|26
 +
|Μισθολογική μεταβολή
 +
|Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)
 +
|Τμήμα Οικονομικού της Υπηρεσίας του υπαλλήλου
 +
|Σε εύλογο χρονικό διάστημα
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
[[Κατηγορία:Εσωτερικές διαδικασίες (μετατάξεις)]]
+
'''<u>Εμπλεκόμενοι φορείς</u>'''
[[Κατηγορία:Χωρίς περιεχόμενο (περιφέρεια)]]
+
* Δημόσιος φορέας που υπηρετεί ο υπάλληλος
[[Κατηγορία:Απαιτείται εισαγωγή διαδικασιών (περιφέρεια)]]
+
* Εποπτεύον Υπουργείο
 +
* Οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο
 +
* Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης-Εθνικό Τυπογραφείο
 +
 
 +
'''<u>Μητρώα που ενημερώνονται</u>'''
 +
* ...
 +
 
 +
[[Κατηγορία:Εσωτερικές διαδικασίες]]
 +
[[Κατηγορία:Πλήρη λήμματα (περιφέρεια)]]

Τελευταία αναθεώρηση της 11:04, 12 Μαΐου 2020

Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Στα άρθρα 70,73,74 του Ν 3528/2001 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007) περιγράφεται η διαδικασία της μετάταξης υπαλλήλου σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του ίδιου Υπουργείου ή της ίδιας δημόσιας υπηρεσίας ή του ίδιου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αντίστοιχα.

Η μετάταξη επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται.

Ο μετατασσόμενος πρέπει να κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται στον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται. Οι διατάξεις του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ τ.Α 39/5.3.2001 ) με τίτλο " Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις του δημοσίου τομέα" χρησιμοποιoύνται αναλογικά και στη διαδικασία μετατάξεων ιδιαίτερα για την ιεράρχηση των τυπικών προσόντων υπαλλήλων του ίδιου φορέα τα οποία διεκδικούν μία κενή οργανική θέση.

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η διαδικασία γίνεται κυρίως σε έντυπη μορφή με τη συμμετοχή διαφορετικών φορέων του Δημοσίου φορέα για την ολοκλήρωσή της ( σύνθετη διαδικασία)

Έντυπο που χρησιμοποιείται-προυποθέσεις- περιορισμοί

 • Αίτηση η οποία κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί.
 • Η κατάθεση της αίτησης γίνεται υποχρεωτικά κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο ( άρθρο 70 παρ.3 Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)
 • Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν από τη συμπλήρωση δυο (2) ετών από το διορισμό του ( άρθρο 73 παρ.1 Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)
 • Σε περίπτωση που υπάλληλος είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του, δεν επιτρέπεται να μεταταγεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας πριν από τη συμπληρωση οκταετίας από το διορισμό του (άρθρο 70 παρ.2 Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)
 • Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση του υπαλλήλου στον φορέα που υπηρετεί Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Τίτλος σπουδών με συνάφεια προς το αντικείμενο της θέσης στην οποία επιθυμεί ο ο υπάλληλος να μεταταγεί

(σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπής απαιτείται προσκόμιση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ)

Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Τίτλος πολύ καλής ή άριστης γνώσης μιας ξένης γλώσσας ( νομίμως μεταφρασμένος και επικυρωμένος) Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε επεξεργασία κειμένων, πινάκων και υπηρεσιών διαδικτύου

(νομίμως επικυρωμένος από αρμόδια αρχή)

Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης ( Τον Μάρτιο και Οκτώβριο κάθε έτους) Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)

Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999)

Τμήμα Γραμματείας
2 Χαρακτηρισμός αίτησης-Αριθμός Πρωτοκόλλου Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999) Προϊστάμενος Τμήματος Γραμματείας αυθημερόν
3 Διεκπεραίωση αλληλογραφίας Τμήμα Γραμματείας-κλητήρες-e-protokolo Μια ημέρα για την έντυπη αλληλογραφία- άμεσα για την ηλεκτρονική
4 Εισήγηση προς το Διοικητικο Συμβούλιο του φορέα (εφόσον υφίσταται) Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας ώς εισηγητής Σε επόμενη Συνεδρίαση του Δ.Σ του φορέα
5 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα- Παραπομπή στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο χωρίς διατύπωση απόψεως εκ μέρους του φορέα (θετικής ή αρνητικής) Συλλογικό όργανο-Πρόεδρος Δ.Σ Ημερήσια Διάταξη
6 Εκδοση Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου- καθαρογραφή πρακτικών-υπογραφή από τον Πρόεδρο Δ.Σ Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999) Γραμματεία Δ.Σ- Πρόεδρος Δ.Σ Σε εύλογο χρονικό διάστημα
7 Εισήγηση από τον φορέα προς το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο χωρίς διατύπωση απόψεως εκ μέρους του φορέα (θετικής ή αρνητικής) Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)

Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999)

Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας του φορέα ώς εισηγητής στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Εντός μηνός από την ημερομηνία της αιτήσεως
8 Συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου-διατύπωση γνώμης ( απλής) Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007) Συλλογικό όργανο-Πρόεδρος Υ.Σ Εντός δυο μηνών
9 Εκδοση Απόφασης Υπηρεσιακού Συμβουλίου-καθαρογραφή πρακτικών -Υπογραφή από τον Πρόεδρο του Υ.Σ-Αποστολή πρακτικών στον φορέα του υπαλλήλου Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999) Γραμματεία Υ.Σ- Πρόεδρος Υ.Σ Σε εύλογο χρονικό διάστημα
10 Παραλαβή εισερχομένου εγγράφου από τον φορέα-Χαρακτηρισμός-αριθμός Πρωτοκόλλου Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999) Προϊστάμενος Τμήματος Γραμματείας αυθημερόν
11 Διεκπεραίωση αλληλογραφίας Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999) Τμήμα Γραμματείας-κλητήρες-e-protokolo Μια ημέρα για την έντυπη αλληλογραφία- άμεσα για την ηλεκτρονική
12 Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα της γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999) Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας ώς εισηγητής Σε επόμενη Συνεδρίαση του Δ.Σ του φορέα
13 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)

Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999)

Συλλογικό όργανο-Πρόεδρος Δ.Σ Ημερήσια Διάταξη
14 Εκδοση Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου- καθαρογραφή πρακτικών-υπογραφή από τον Πρόεδρο Δ.Σ- Διάκριση περιπτώσεων: Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007) Γραμματεία Δ.Σ- Πρόεδρος Δ.Σ Σε εύλογο χρονικό διάστημα
 • Αν η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι αρνητική και το Δ.Σ του φορέα την εγκρίνει, τότε ενημερώνεται εγγράφως ο υπάλληλος ο οποίος μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση στις προθεσμίες που δίνει ο Νόμος 3528/2007
Προιστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας ως τελικός υπογράφων Η διαδικασία σταματάει και επαναλαμβάνονται τα βήματα 1-13
 • Αν η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι θετική και το Δ.Σ του φορέα αποφανθεί αρνητικά, τότε απαιτείται ειδική και πλήρης αιτιολογία, και ενημερώνεται εγγράφως ο υπάλληλος ο οποίος μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση στις προθεσμίες που δίνει ο Νόμος 3528/2007
Προιστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας ως τελικός υπογράφων Η διαδικασία σταματάει και επαναλαμβάνονται τα βήματα 1-13
 • Αν η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι θετική και το Δ.Σ του φορέα την εγκρίνει, η διαδικασία συνεχίζεται όπως παρακάτω:
15 Εκδοση Πράξης Μετάταξης από το αρμόδιο όργανο Διοίκησης ( Υπουργός ή μονομελές όργανο Διοίκησης ΝΠΔΔ) Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007) Προιστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων- όργανο διοίκησης του φορέα ώς υπογράφων την Πράξη Σε εύλογο χρονικό διάστημα
16 Διαβίβαση της Πράξεως μετάταξης προς το αρμόδιο εποπτεύον Υπουργείο για έγκριση πρόβλεψης πίστωσης ( μισθολογική διαφορά) Ν 3528/2001 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007) Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων του φορέα-Οικονομική Υπηρεσία αρμόδιου Υπουργείου
17 Εγκριση πρόβλεψης πίστωσης από το αρμόδιο εποπτεύον Υπουργείο Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007) Οικονομική Υπηρεσία αρμόδιου Υπουργείου
18 Διαβίβαση της εγκριτικής αποφάσεως στο φορέα του υπαλλήλου Οικονομική Υπηρεσία αρμόδιου Υπουργείου
19 Παραλαβή εισερχομένου εγγράφου από τον φορέα-Χαρακτηρισμός-αριθμός Πρωτοκόλλου Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999) Προϊστάμενος Τμήματος Γραμματείας αυθημερόν
20 Διεκπεραίωση αλληλογραφίας Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999) Τμήμα Γραμματείας-κλητήρες-e-protokolo Μια ημέρα για την έντυπη αλληλογραφία- άμεσα για την ηλεκτρονική
21 Διαβίβαση εγγράφου προς Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση Πράξης Μετάταξης Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999) Προιστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων- όργανο διοίκησης του φορέα ώς τελικός υπογράφων Χρήση Ψηφιακής Υπογραφής-Αποστολη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο αποκλειστικά
22 Δημοσίευση Πράξεως Μετάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης Εντός δέκα (10) ημερών από τη διαβίβαση του αιτήματος δημοσίευσης
23 Ενημέρωση της Υπηρεσίας του υπαλλήλου Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007) Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης Αποστολή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο αποκλειστικά
24 Ανακοίνωση μετάταξης με πρωτοκολλημένο έγγραφο στον υπάλληλο Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999) Προιστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων- όργανο διοίκησης του φορέα ώς υπογράφων-Τμήμα Γραμματείας αμελλητί
25 Εκδοση αποσπάσματος Ημερήσιας Κίνησης Προιστάμενος Τμήματος Γραμματείας αμελλητί
26 Μισθολογική μεταβολή Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007) Τμήμα Οικονομικού της Υπηρεσίας του υπαλλήλου Σε εύλογο χρονικό διάστημα

Εμπλεκόμενοι φορείς

 • Δημόσιος φορέας που υπηρετεί ο υπάλληλος
 • Εποπτεύον Υπουργείο
 • Οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο
 • Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης-Εθνικό Τυπογραφείο

Μητρώα που ενημερώνονται

 • ...