Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Διαδικασίες)
Γραμμή 72: Γραμμή 72:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|Υποβολή αίτησης ( Τον Μάρτιο και Οκτώβριο κάθε έτους  
+
|Υποβολή αίτησης ( Τον Μάρτιο και Οκτώβριο κάθε έτους)
 
|Ν 3528/2001 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)  
 
|Ν 3528/2001 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)  
  
Γραμμή 80: Γραμμή 80:
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|
+
|Χαρακτηρισμός αίτησης-Αριθμός Πρωτοκόλλου
|
+
|Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999)
|
+
|Προϊστάμενος Τμήματος Γραμματείας
|
+
|αυθημερόν
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|  
+
| Διεκ
 
|
 
|
 
|
 
|

Αναθεώρηση της 14:49, 22 Ιανουαρίου 2020

Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Στα άρθρα 70,73,74 του Ν 3528/2001 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007) περιγράφεται η διαδικασία της μετάταξης υπαλλήλου σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του ίδιου Υπουργείου ή της ίδιας δημόσιας υπηρεσίας ή του ίδιου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αντίστοιχα.

Η μετάταξη επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται.

Ο μετατασσόμενος πρέπει να κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται στον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται. Οι διατάξεις του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ τ.Α 39/5.3.2001 ) με τίτλο " Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις του δημοσίου τομέα" χρησιμοποιείται αναλογικά και στη διαδικασία μετατάξεων ιδιαίτερα για την ιεράρχηση των τυπικών προσόντων ατόμων τα οποία διεκδικούν μία οργανική θέση.

Σχετική Νομοθεσία

Άρθρο 70 Ν.3528 (φεκ 26 τ. Α΄ 09-02-2007)<

Π.Δ 50/2001 (ΦΕΚ τ.Α 39/5.3.2001

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η διαδικασία γίνεται σε έντυπη μορφή με τη συμμετοχή διαφορετικών φορέων του Δημοσίου φορέα στην ολοκλήρωσή της ( σύνθετη διαδικασία)

Έντυπο που χρησιμοποιείται-προυποθέσεις- περιορισμοί

  • Αίτηση η οποία κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί.
  • Η κατάθεση της αίτησης γίνεται υποχρεωτικά κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο ( άρθρο 70 παρ.3 Ν 3528/2001 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)
  • Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν από τη συμπλήρωση δυο (2) ετών από το διορισμό του ( άρθρο 73 παρ.1 Ν 3528/2001 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)
  • Σε περίπτωση που υπάλληλος είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του, δεν επιτρέπεται να μεταταγεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας πριν από τη συμπληρωση οκταετίας από το διορσμό του.

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση του υπαλλήλου στην υπηρεσία που υπηρετεί Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Τίτλος σπουδών με συνάφεια προς το αντικείμενο της θέσης στην οποία επιθυμεί ο ο υπάλληλος να μεταταγεί

(σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπήςαπαιτείται προσκόμιση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ)

Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Τίτλος πολύ καλής ή άριστης γνώσης μιας ξένης γλώσσας ( νομίμως μεταφρασμένος και επικυρωμένος) Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε επεξεργασία κειμένων, πινάκων και υπηρεσιών διαδικτύου

(νομίμως επικυρωμένος από αρμόδια αρχή)

Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης ( Τον Μάρτιο και Οκτώβριο κάθε έτους) Ν 3528/2001 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)

Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999)

Τμήμα Γραμματείας
2 Χαρακτηρισμός αίτησης-Αριθμός Πρωτοκόλλου Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999) Προϊστάμενος Τμήματος Γραμματείας αυθημερόν
3 Διεκ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20