Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 11:04, 12 Μαΐου 2020 από τον Eellak-editor (Συζήτηση | συνεισφορές)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Στα άρθρα 70,73,74 του Ν 3528/2001 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007) περιγράφεται η διαδικασία της μετάταξης υπαλλήλου σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του ίδιου Υπουργείου ή της ίδιας δημόσιας υπηρεσίας ή του ίδιου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αντίστοιχα.

Η μετάταξη επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται.

Ο μετατασσόμενος πρέπει να κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται στον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται. Οι διατάξεις του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ τ.Α 39/5.3.2001 ) με τίτλο " Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις του δημοσίου τομέα" χρησιμοποιoύνται αναλογικά και στη διαδικασία μετατάξεων ιδιαίτερα για την ιεράρχηση των τυπικών προσόντων υπαλλήλων του ίδιου φορέα τα οποία διεκδικούν μία κενή οργανική θέση.

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η διαδικασία γίνεται κυρίως σε έντυπη μορφή με τη συμμετοχή διαφορετικών φορέων του Δημοσίου φορέα για την ολοκλήρωσή της ( σύνθετη διαδικασία)

Έντυπο που χρησιμοποιείται-προυποθέσεις- περιορισμοί

 • Αίτηση η οποία κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί.
 • Η κατάθεση της αίτησης γίνεται υποχρεωτικά κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο ( άρθρο 70 παρ.3 Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)
 • Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν από τη συμπλήρωση δυο (2) ετών από το διορισμό του ( άρθρο 73 παρ.1 Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)
 • Σε περίπτωση που υπάλληλος είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του, δεν επιτρέπεται να μεταταγεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας πριν από τη συμπληρωση οκταετίας από το διορισμό του (άρθρο 70 παρ.2 Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)
 • Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση του υπαλλήλου στον φορέα που υπηρετεί Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Τίτλος σπουδών με συνάφεια προς το αντικείμενο της θέσης στην οποία επιθυμεί ο ο υπάλληλος να μεταταγεί

(σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπής απαιτείται προσκόμιση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ)

Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Τίτλος πολύ καλής ή άριστης γνώσης μιας ξένης γλώσσας ( νομίμως μεταφρασμένος και επικυρωμένος) Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε επεξεργασία κειμένων, πινάκων και υπηρεσιών διαδικτύου

(νομίμως επικυρωμένος από αρμόδια αρχή)

Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης ( Τον Μάρτιο και Οκτώβριο κάθε έτους) Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)

Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999)

Τμήμα Γραμματείας
2 Χαρακτηρισμός αίτησης-Αριθμός Πρωτοκόλλου Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999) Προϊστάμενος Τμήματος Γραμματείας αυθημερόν
3 Διεκπεραίωση αλληλογραφίας Τμήμα Γραμματείας-κλητήρες-e-protokolo Μια ημέρα για την έντυπη αλληλογραφία- άμεσα για την ηλεκτρονική
4 Εισήγηση προς το Διοικητικο Συμβούλιο του φορέα (εφόσον υφίσταται) Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας ώς εισηγητής Σε επόμενη Συνεδρίαση του Δ.Σ του φορέα
5 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα- Παραπομπή στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο χωρίς διατύπωση απόψεως εκ μέρους του φορέα (θετικής ή αρνητικής) Συλλογικό όργανο-Πρόεδρος Δ.Σ Ημερήσια Διάταξη
6 Εκδοση Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου- καθαρογραφή πρακτικών-υπογραφή από τον Πρόεδρο Δ.Σ Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999) Γραμματεία Δ.Σ- Πρόεδρος Δ.Σ Σε εύλογο χρονικό διάστημα
7 Εισήγηση από τον φορέα προς το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο χωρίς διατύπωση απόψεως εκ μέρους του φορέα (θετικής ή αρνητικής) Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)

Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999)

Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας του φορέα ώς εισηγητής στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Εντός μηνός από την ημερομηνία της αιτήσεως
8 Συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου-διατύπωση γνώμης ( απλής) Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007) Συλλογικό όργανο-Πρόεδρος Υ.Σ Εντός δυο μηνών
9 Εκδοση Απόφασης Υπηρεσιακού Συμβουλίου-καθαρογραφή πρακτικών -Υπογραφή από τον Πρόεδρο του Υ.Σ-Αποστολή πρακτικών στον φορέα του υπαλλήλου Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999) Γραμματεία Υ.Σ- Πρόεδρος Υ.Σ Σε εύλογο χρονικό διάστημα
10 Παραλαβή εισερχομένου εγγράφου από τον φορέα-Χαρακτηρισμός-αριθμός Πρωτοκόλλου Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999) Προϊστάμενος Τμήματος Γραμματείας αυθημερόν
11 Διεκπεραίωση αλληλογραφίας Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999) Τμήμα Γραμματείας-κλητήρες-e-protokolo Μια ημέρα για την έντυπη αλληλογραφία- άμεσα για την ηλεκτρονική
12 Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα της γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999) Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας ώς εισηγητής Σε επόμενη Συνεδρίαση του Δ.Σ του φορέα
13 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007)

Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999)

Συλλογικό όργανο-Πρόεδρος Δ.Σ Ημερήσια Διάταξη
14 Εκδοση Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου- καθαρογραφή πρακτικών-υπογραφή από τον Πρόεδρο Δ.Σ- Διάκριση περιπτώσεων: Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007) Γραμματεία Δ.Σ- Πρόεδρος Δ.Σ Σε εύλογο χρονικό διάστημα
 • Αν η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι αρνητική και το Δ.Σ του φορέα την εγκρίνει, τότε ενημερώνεται εγγράφως ο υπάλληλος ο οποίος μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση στις προθεσμίες που δίνει ο Νόμος 3528/2007
Προιστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας ως τελικός υπογράφων Η διαδικασία σταματάει και επαναλαμβάνονται τα βήματα 1-13
 • Αν η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι θετική και το Δ.Σ του φορέα αποφανθεί αρνητικά, τότε απαιτείται ειδική και πλήρης αιτιολογία, και ενημερώνεται εγγράφως ο υπάλληλος ο οποίος μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση στις προθεσμίες που δίνει ο Νόμος 3528/2007
Προιστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας ως τελικός υπογράφων Η διαδικασία σταματάει και επαναλαμβάνονται τα βήματα 1-13
 • Αν η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι θετική και το Δ.Σ του φορέα την εγκρίνει, η διαδικασία συνεχίζεται όπως παρακάτω:
15 Εκδοση Πράξης Μετάταξης από το αρμόδιο όργανο Διοίκησης ( Υπουργός ή μονομελές όργανο Διοίκησης ΝΠΔΔ) Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007) Προιστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων- όργανο διοίκησης του φορέα ώς υπογράφων την Πράξη Σε εύλογο χρονικό διάστημα
16 Διαβίβαση της Πράξεως μετάταξης προς το αρμόδιο εποπτεύον Υπουργείο για έγκριση πρόβλεψης πίστωσης ( μισθολογική διαφορά) Ν 3528/2001 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007) Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων του φορέα-Οικονομική Υπηρεσία αρμόδιου Υπουργείου
17 Εγκριση πρόβλεψης πίστωσης από το αρμόδιο εποπτεύον Υπουργείο Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007) Οικονομική Υπηρεσία αρμόδιου Υπουργείου
18 Διαβίβαση της εγκριτικής αποφάσεως στο φορέα του υπαλλήλου Οικονομική Υπηρεσία αρμόδιου Υπουργείου
19 Παραλαβή εισερχομένου εγγράφου από τον φορέα-Χαρακτηρισμός-αριθμός Πρωτοκόλλου Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999) Προϊστάμενος Τμήματος Γραμματείας αυθημερόν
20 Διεκπεραίωση αλληλογραφίας Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999) Τμήμα Γραμματείας-κλητήρες-e-protokolo Μια ημέρα για την έντυπη αλληλογραφία- άμεσα για την ηλεκτρονική
21 Διαβίβαση εγγράφου προς Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση Πράξης Μετάταξης Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999) Προιστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων- όργανο διοίκησης του φορέα ώς τελικός υπογράφων Χρήση Ψηφιακής Υπογραφής-Αποστολη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο αποκλειστικά
22 Δημοσίευση Πράξεως Μετάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης Εντός δέκα (10) ημερών από τη διαβίβαση του αιτήματος δημοσίευσης
23 Ενημέρωση της Υπηρεσίας του υπαλλήλου Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007) Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης Αποστολή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο αποκλειστικά
24 Ανακοίνωση μετάταξης με πρωτοκολλημένο έγγραφο στον υπάλληλο Ν 2690/1999 (ΦΕΚ τ.45/9.3.1999) Προιστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων- όργανο διοίκησης του φορέα ώς υπογράφων-Τμήμα Γραμματείας αμελλητί
25 Εκδοση αποσπάσματος Ημερήσιας Κίνησης Προιστάμενος Τμήματος Γραμματείας αμελλητί
26 Μισθολογική μεταβολή Ν 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α 26/9.2.2007) Τμήμα Οικονομικού της Υπηρεσίας του υπαλλήλου Σε εύλογο χρονικό διάστημα

Εμπλεκόμενοι φορείς

 • Δημόσιος φορέας που υπηρετεί ο υπάλληλος
 • Εποπτεύον Υπουργείο
 • Οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο
 • Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης-Εθνικό Τυπογραφείο

Μητρώα που ενημερώνονται

 • ...