Μεταβίβαση Σύνταξης Λόγω Θανάτου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 00:37, 1 Φεβρουαρίου 2020 από τον Andy mavropetrou (Συζήτηση | συνεισφορές) (Περιγραφή Υπηρεσίας)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Μεταβίβαση Σύνταξης Λόγω Θανάτου
Από ποιους παρέχεται ΕΦΚΑ Μισθωτών(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
Σε ποιους παρέχεται Μέλη οικογενειών συνταξιούχου ΕΦΚΑ Μισθωτών(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.4387/2016, Ν.4611/2019, Ν.4635/2019
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δικαιούχοι-Προϋποθέσεις

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ΕΦΚΑ Μισθωτών (τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) δικαιούνται σύνταξη τα παρακάτω μέλη της οικογένειάς του:

 • A. Ο επιζών σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο θανάτου του συνταξιούχου.Σε περίπτωση που ο θάνατος έχει συμβεί προτού συμπληρωθεί το 55ο έτος ηλικίας του επιζώντος συζύγου τότε καταβάλλεται σε αυτόν σύνταξη για διάρκεια τριών (3) ετών. Εάν ο δικαιούχος συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά τη διάρκεια της λήψης της σύνταξης, η καταβολή διακόπτεται με την συμπλήρωση της τριετίας και άρχεται εκ νέου με την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν εφαρμόζονται εφόσον και για όσο χρόνο ο επιζών σύζυγος, κατά τον ως άνω χρόνο, έχει τέκνα ή τέκνο που υπάγονται στην παράγραφο 1Β του παρόντος ή είναι ανίκανος για την άσκηση κάθε βιοποριστικής εργασίας κατά ποσοστό 67% και άνω.
 • B. Τα νόμιμα τέκνα, τα νομιμοποιηθέντα, τα αναγνωρισμένα, τα υιοθετημένα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, με την προϋπόθεση ότι:
  1. Είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους ή
  2. κατά το χρόνο θανάτου του συνταξιούχου είναι άγαμα και ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας.
 • Γ. Ο διαζευγμένος σύζυγος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1Α για τον επιζώντα σύζυγο και εφόσον πληροί αθροιστικά και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  1. ο πρώην σύζυγος, κατά τη στιγμή του θανάτου του, να κατέβαλλε σε αυτόν ή να υποχρεούτο να του καταβάλλει διατροφή που είχε καθοριστεί είτε με δικαστική απόφαση είτε με μεταξύ τους σύμβαση,
  2. να είχε συμπληρώσει δέκα (10) έτη έγγαμου βίου, μέχρι τη λύση του γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
  3. το διαζύγιο να μην οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της έγγαμης συμβίωσης υπαιτιότητας του αιτούντος τη σύνταξη,
  4. το μέσο μηνιαίο ατομικό φορολογητέο εισόδημά του να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που καταβάλλεται από τον ΟΓΑ, σύμφωνα με το άρθρο 93 του παρόντος,
  5. να μην έχει τελεστεί άλλος γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης.

Σχετική Νομοθεσία

Εγκύκλιοι τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 85/1990 και 16/1991 (Ν.1902/1990 αρθ.27)

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 6/2018 (Ν.4387/2016 αρθ.12 και Ν.4499/2017 αρθ.1)

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 36/2019 και Γενικό Έγγραφο ΕΦΚΑ Σ50/22/905880/25-07-2019 (Ν.4611/2019 αρθ.19)

Ν.4635/2019

Τρόπος διεκπεραίωσης

Κατάθεση Αίτησης και Δικαιολογητικών στη Γραμματεία Συντάξεων του ΕΦΚΑ Μισθωτών(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ή αποστολή αυτών με ταχυδρομείο.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ή ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Έντυπη Αίτηση Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Εξουσιοδότηση (στην περίπτωση κατάθεσης της αίτησης από εκπρόσωπο). Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. Για τους Έλληνες της αλλοδαπής και τους αλλοδαπούς, φωτοαντίγραφο διαβατηρίου. Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Φωτοαντίγραφο του τελευταίου Εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας. Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιάριου Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. Με τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ. Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου. Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης θανόντος/-ούσας Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Ληξιαρχική πράξη γάμου ή Πιστοποιητικό γάμου από τη Μητρόπολη. Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών του/της θανόντος/-ούσας ή Πιστοποιητικό μη λύσεως γάμου από το Πρωτοδικείο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο γάμος δεν είχε λυθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση μέχρι την ημερομηνία θανάτου. Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Αν οι δικαιούχοι είναι παιδιά που δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, απαιτείται η προσκόμιση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης.Για ενήλικα τέκνα μέχρι 24 ετών, απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό σπουδών εφ'όσων σπουδάζουν σε ΙΕΚ, ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Κατάθεση από τον Αιτούντα
11 Προσκόμιση πρόσφατου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής συντάξεων θανόντα. Κατάθεση από τον Αιτούντα
12 Υπεύθυνη δήλωση χήρας/χήρου  Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήματα διαδικασίας Εμπλεκόμενος Αρμόδιος
1 Υποβολή Αίτησης μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήματα Συντάξεων του αρμόδιου Υποκαταστήματος ΕΦΚΑ Μισθωτών(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Υπάλληλος Γραμματείας Συντάξεων
2 Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών Υπάλληλος Γραμματείας Συντάξεων
3 Πρωτοκόλληση αίτησης και χρέωση σε Εισηγητή Συντάξεων Υπάλληλος Γραμματείας Συντάξεων
Συγκέντρωση αλληλογραφίας και αναζήτηση αυτεπάγγελτα δικαιολογητικών  Εισηγητής Συντάξεων
Συγκέντρωση αλληλογραφίας και αναζήτηση αυτεπάγγελτα δικαιολογητικών  Εισηγητής Συντάξεων
Εισήγηση συνταξιοδοτικής απόφασης  Εισηγητής Συντάξεων
Έλεγχος συνταξιοδοτικής απόφασης Προϊστάμενος Συντάξεων Υποκαταστήματος
Έλεγχος και οριστικοποίηση συνταξιοδοτικής απόφασης Διευθυντής Συντάξεων / Υποκαταστήματος
Κοινοποίηση απόφασης στο συνταξιούχο με αποδεικτικό παραλαβής Υπάλληλος Πληρωμών Συντάξεων 
Πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ΟΠΣ - ΗΔΙΚΑ - ΔΙΑΣ 

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος της σύνταξης λόγω θανάτου αμφισβητεί την ορθότητα της απόφασης μπορεί να υποβάλλει ένσταση μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης στην ΤΔΕ του Υποκαταστήματος ΕΦΚΑ Μισθωτών(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς