Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Δικαιολογητικά)
Γραμμή 36: Γραμμή 36:
 
!Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
 
!Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
 
|-
 
|-
|1
+
|1  
 
|Έντυπη ηλεκτρονική αίτηση  
 
|Έντυπη ηλεκτρονική αίτηση  
 
|Εκτυπώνεται από το Π.Σ. της Υπηρεσίας
 
|Εκτυπώνεται από το Π.Σ. της Υπηρεσίας
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.
+
|Παράβολο και αποδεικτικό είσπραξής του (500€)
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
+
|Κατάθεση από τον αιτούντα ή πληρεξούσιο δικηγόρο
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|Συμβόλαιο αγοράς επί του οποίου αναγράφεται ότι «το συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου, ''δεν τελεί υπό όρους και αιρέσεις'', το σύνολο του τιμήματος ανέρχεται σε ποσό το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς με '''δίγραμμη''' τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας ή σε πιστωτικό ίδρυμα που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας» και αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή  Βεβαίωση συμβολαιογράφου (σε περίπτωση που κατά την αγορά του ακινήτου καταβλήθηκε ποσό μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250.000) χιλιάδων ευρώ αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν λόγω ποσού, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται, «Από τον έλεγχο του υπ' αριθ ....... συμβολαίου αγοράς ακινήτου προκύπτει ότι καταβλήθηκε το τίμημα της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς και το συμβόλαιο, δεν τελεί ΠΛΕΟΝ υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες και η αντικειμενική αξία του ακινήτου, ως έχει σήμερα, ανέρχεται στο ποσόν .......»
+
|Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
+
|Κατάθεση από τον Αιτούντα ή πληρεξούσιο δικηγόρο
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|
+
|Διαβατήριο σε ισχύ
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
+
|Κατάθεση από τον Αιτούντα ή πληρεξούσιο δικηγόρο
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
|
+
|Θεώρηση εισόδου
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
+
|Κατάθεση από τον Αιτούντα ή πληρεξούσιο δικηγόρο
 
|-
 
|-
 
|6
 
|6
|
+
|Συμβόλαιο αγοράς επί του οποίου αναγράφεται ότι «το συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου, ''δεν τελεί υπό όρους και αιρέσεις'', το σύνολο του τιμήματος ανέρχεται σε ποσό το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς με '''δίγραμμη''' τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας ή σε πιστωτικό ίδρυμα που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας» και αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή Βεβαίωση συμβολαιογράφου (σε περίπτωση που κατά την αγορά του ακινήτου καταβλήθηκε ποσό μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250.000) χιλιάδων ευρώ αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν λόγω ποσού, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται, «Από τον έλεγχο του υπ' αριθ ....... συμβολαίου αγοράς ακινήτου προκύπτει ότι καταβλήθηκε το τίμημα της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς και το συμβόλαιο, δεν τελεί ΠΛΕΟΝ υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες και η αντικειμενική αξία του ακινήτου, ως έχει σήμερα, ανέρχεται στο ποσόν .......»
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
+
|Κατάθεση από τον Αιτούντα ή πληρεξούσιο δικηγόρο
 +
|-
 +
|7
 +
|Συμβόλαιο ιδιωτικής ασφάλισης
 +
|Κατάθεση από τον Αιτούντα ή πληρεξούσιο δικηγόρο
 +
|-
 +
|8
 +
|Βεβαίωση πως δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας
 +
|Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
 
==Διαδικασίες==
 
==Διαδικασίες==
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
+
Τα βήματα που ακολουθούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία μπορεί να παρουσιάζει μικρές διαφορές από Υπηρεσία σε Υπηρεσία, είναι τα εξής:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
 
Γραμμή 72: Γραμμή 80:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
 +
|Συγκέντρωση δικαιολογητικών και πληρωμή παραβόλου
 
|
 
|
|
+
|Ενδιαφερόμενος
|
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
 +
|Κατάθεση δικαιολογητικών και παραβόλου
 
|
 
|
|
+
|Ενδιαφερόμενος
|
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
 +
|Παραλαβή, πρωτοκόλληση αίτησης και έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών
 
|
 
|
 +
|Υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής
 
|
 
|
|
+
|-
 +
|3.1
 +
|Αν είναι πλήρη χορηγείται προσωρινή άδεια διάρκειας ενός έτους
 +
|Βεβαίωση Κατάθεσης (ν.4251/2014)
 +
|Υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|4
+
|3.2
|
+
|Αν είναι ελλιπή βεβαίωση παραλαβής αιτήματος και η διαδικασία αναστέλλεται μέχρι την προσκόμιση του ελλείποντος δικαιολογητικού.
|
+
|Βεβαίωση παραλαβής αιτήματος (ν.4251/2014)
|
+
|Υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
 +
|Ερώτημα για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας
 
|
 
|
|
+
|Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
|
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|5
|
+
|Διενέργεια ελέγχων των δικαιολογητικών (δειγματοληπτικοί έλεγχοι)
|
+
|Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σε εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014
|
+
|Άλλες Υπηρεσίες
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|6
|
+
|Λήψη αποτελεσμάτων από τη διενέργεια ελέγχων
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|6.1
|
+
|Αν από τη διενέργεια ελέγχων δεν προκύπτει κώλυμα εκδίδεται απόφαση και εκτυπώνεται η αυτοκόλλητη άδεια διαμονής (βινιέτα)
|
+
|Έκδοση απόφασης άδειας διαμονής
|
+
|Εισηγητής
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|5
+
|6.2
|
+
|Αν από τους ελέγχους προκύπτει κάποιο κώλυμα κατά του ενδιαφερομένου καλείται για συνέντευξη στην Επιτροπή Μετανάστευσης ή το αίτημα του απορρίπτεται
|
+
|Κλήση σε ακρόαση
|
+
 
 +
Απόρριψη αιτήματος με οικειοθελή αναχώρηση από τη χώρα ()
 +
|Εισηγητής ή Επιτροπή Μετανάστευσης
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|6
 
|6
|
+
|Κλήση του ενδιαφερομένου για να παραλάβει την απόφαση και να επικολληθεί η άδεια διαμονής του στο διαβατήριο ή να παραλάβει την απορριπτικής απόφαση με οικειοθελή αναχώρηση από τη χώρα, και στις 2 περιπτώσεις με ταυτόχρονη απόδοση της βεβαίωσης κατάθεσης στην Υπηρεσία
|
+
|Παραλαβή άδειας διαμονής ή απορριπτικής απόφασης
|
+
|Υπάλληλος Τμήματος Αδειών Διαμονής
 
|
 
|
 
|-
 
|-

Αναθεώρηση της 00:25, 29 Δεκεμβρίου 2015

Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή
Από ποιους παρέχεται Τμήματα Αδειών Διαμονής (Αποκεντρωμένη Διοίκηση)
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες τρίτων χωρών
Νομοθετικό πλαίσιο ν. 4251/2014
Κόστος σε ευρώ 500€

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει νόμιμα στη χώρα και διαθέτουν προσωπικά κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα συνολικής αξίας 250.000€ χορηγείται, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις βάσει νόμου, πενταετής άδεια διαμονής με δυνατότητα ανανέωσης. Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, αξίας 250.000 ευρώ, δικαίωμα διαμονής παρέχεται, μόνον εφόσον οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι σύζυγοι που κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου ειδάλλως παρέχεται μόνον εάν το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε συνιδιοκτήτη είναι αξίας 250.000 ευρώ. Ο παραπάνω πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειάς του στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος. Στους πολίτες τρίτων χωρών, κατόχους ακινήτων παρέχεται δυνατότητα εκμίσθωσης αυτών. Επισημαίνεται πως συγκεκριμένη άδεια δεν παρέχει στον κάτοχο δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας.

Σχετική Νομοθεσία

  • ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80/ Α'/ 01.04.2014) όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/ Α'/ 09.07.2015)
  • Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 30825/4.6.2014 περί καθορισμού δικαιολογητικών όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. αριθμ. 68019/21.10.2015.

Τρόπος διεκπεραίωσης

  • Ο πολίτης τρίτης χώρας που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν.4251/2014 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο του Ν.4332/2015 συγκεντρώνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και καταθέτει αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής επενδυτή στο Τμήμα Αδειών Διαμονής (υπηρεσία μιας στάσης) της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας είτε με εκπροσώπησή του από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται και πού καταβάλλονται.

  • Ηλεκτρονική αίτηση που εκτυπώνεται στις υπηρεσίες μιας στάσης και υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο ή πληρεξούσιο δικηγόρο.
  • Ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) αξίας 500€ για την μόνιμη άδεια επενδυτή (σ.σ. πρώην άδεια ιδιοκτητών ακινήτων) το οποίο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί είτε από το ΚΕΠ είτε από την εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων: http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Έντυπη ηλεκτρονική αίτηση Εκτυπώνεται από το Π.Σ. της Υπηρεσίας
2 Παράβολο και αποδεικτικό είσπραξής του (500€) Κατάθεση από τον αιτούντα ή πληρεξούσιο δικηγόρο
3 Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000. Κατάθεση από τον Αιτούντα ή πληρεξούσιο δικηγόρο
4 Διαβατήριο σε ισχύ Κατάθεση από τον Αιτούντα ή πληρεξούσιο δικηγόρο
5 Θεώρηση εισόδου Κατάθεση από τον Αιτούντα ή πληρεξούσιο δικηγόρο
6 Συμβόλαιο αγοράς επί του οποίου αναγράφεται ότι «το συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου, δεν τελεί υπό όρους και αιρέσεις, το σύνολο του τιμήματος ανέρχεται σε ποσό το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας ή σε πιστωτικό ίδρυμα που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας» και αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή Βεβαίωση συμβολαιογράφου (σε περίπτωση που κατά την αγορά του ακινήτου καταβλήθηκε ποσό μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250.000) χιλιάδων ευρώ αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν λόγω ποσού, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται, «Από τον έλεγχο του υπ' αριθ ....... συμβολαίου αγοράς ακινήτου προκύπτει ότι καταβλήθηκε το τίμημα της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς και το συμβόλαιο, δεν τελεί ΠΛΕΟΝ υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες και η αντικειμενική αξία του ακινήτου, ως έχει σήμερα, ανέρχεται στο ποσόν .......» Κατάθεση από τον Αιτούντα ή πληρεξούσιο δικηγόρο
7 Συμβόλαιο ιδιωτικής ασφάλισης Κατάθεση από τον Αιτούντα ή πληρεξούσιο δικηγόρο
8 Βεβαίωση πως δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας Αυτεπάγγελτη αναζήτηση

Διαδικασίες

Τα βήματα που ακολουθούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία μπορεί να παρουσιάζει μικρές διαφορές από Υπηρεσία σε Υπηρεσία, είναι τα εξής:

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Συγκέντρωση δικαιολογητικών και πληρωμή παραβόλου Ενδιαφερόμενος
2 Κατάθεση δικαιολογητικών και παραβόλου Ενδιαφερόμενος
3 Παραλαβή, πρωτοκόλληση αίτησης και έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών Υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής
3.1 Αν είναι πλήρη χορηγείται προσωρινή άδεια διάρκειας ενός έτους Βεβαίωση Κατάθεσης (ν.4251/2014) Υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής
3.2 Αν είναι ελλιπή βεβαίωση παραλαβής αιτήματος και η διαδικασία αναστέλλεται μέχρι την προσκόμιση του ελλείποντος δικαιολογητικού. Βεβαίωση παραλαβής αιτήματος (ν.4251/2014) Υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής
4 Ερώτημα για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
5 Διενέργεια ελέγχων των δικαιολογητικών (δειγματοληπτικοί έλεγχοι) Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σε εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 Άλλες Υπηρεσίες
6 Λήψη αποτελεσμάτων από τη διενέργεια ελέγχων
6.1 Αν από τη διενέργεια ελέγχων δεν προκύπτει κώλυμα εκδίδεται απόφαση και εκτυπώνεται η αυτοκόλλητη άδεια διαμονής (βινιέτα) Έκδοση απόφασης άδειας διαμονής Εισηγητής
6.2 Αν από τους ελέγχους προκύπτει κάποιο κώλυμα κατά του ενδιαφερομένου καλείται για συνέντευξη στην Επιτροπή Μετανάστευσης ή το αίτημα του απορρίπτεται Κλήση σε ακρόαση

Απόρριψη αιτήματος με οικειοθελή αναχώρηση από τη χώρα ()

Εισηγητής ή Επιτροπή Μετανάστευσης
6 Κλήση του ενδιαφερομένου για να παραλάβει την απόφαση και να επικολληθεί η άδεια διαμονής του στο διαβατήριο ή να παραλάβει την απορριπτικής απόφαση με οικειοθελή αναχώρηση από τη χώρα, και στις 2 περιπτώσεις με ταυτόχρονη απόδοση της βεβαίωσης κατάθεσης στην Υπηρεσία Παραλαβή άδειας διαμονής ή απορριπτικής απόφασης Υπάλληλος Τμήματος Αδειών Διαμονής

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς