Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Νέος Πίνακας Υπηρεσιών"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Δικαιολογητικά)
(Σχετική Νομοθεσία)
(9 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται)
Γραμμή 16: Γραμμή 16:
 
}}
 
}}
 
=='''Συγχρηματοδοτούμενα έργα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)'''==
 
=='''Συγχρηματοδοτούμενα έργα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)'''==
Ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου με τις μεταβολές που έχουν επέλθει στην επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο
+
=== Σχετική Νομοθεσία ===
 +
 
 +
1) Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
 +
 
 +
2)  Ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 κ.λ.π.»,
 +
 
 +
3) Ν. 4270/2014 (Α 143) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις",
  
=== Σχετική Νομοθεσία ===
+
4)  Ν. 4074/2012 (ΦΕΚ A 88) «Κύρωση της σύμβασης για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη σύμβαση για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες»,
[https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/87040 https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/87040 (1)]<nowiki/>ΠΟΛ. 1006/2014
+
5) Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α 204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
 +
 
 +
6) Τον σχετικό κωδικό Πρόσκλησης  για υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 +
 
 +
7) την υπ’ αριθμ. ..... αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «**********» με κωδ. ΟΠΣ *******.
  
[https://diadikasies.gr/images/d/d5/%CE%91%CE%A1%CE%98._36_%CE%9D._2859_2000.pdf https://diadikasies.gr/images/d/d5/%CE%91%CE%A1%CE%98._36_%CE%9D._2859_2000.pdf (2)]
+
8) την υπ’ αριθμ. ******** Απόφαση Ένταξης της ως άνω Πράξης στο Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ».
  
[https://diadikasies.gr/images/4/48/%CE%91%CE%A1%CE%98._10_%CE%9D._4174_2013.pdf https://diadikasies.gr/images/4/48/%CE%91%CE%A1%CE%98._10_%CE%9D._4174_2013.pdf (3)]
+
9)  την υπ’ αριθμ. 55944/ΕΥΘΥ 421 (ΦΕΚ Β 2080/7-6-2018) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης Τροποποίηση της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.
  
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο  υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό.  
+
Ο Δημόσιος ή Ιδιωτικός Οργανισμός αιτείται στην Διαχειριστική Αρχή συγχρηματοδότηση ενός έργου για το οποίο έχει περιγράψει το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο και έχει τεκμηριώσει την ανάγκη και τα οφέλη για την υλοποίησή του.
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 
*[[Αίτηση]]
 
*[[Αίτηση]]
 +
*Περιγραφή φυσικού αντικειμένου του έργου
 +
*Περιγραφή οικονομικού αντικειμένου του έργου
  
 
==Δικαιολογητικά==
 
==Δικαιολογητικά==
Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
+
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
!Α/Α
 
!Α/Α
Γραμμή 56: Γραμμή 68:
  
 
==Διαδικασίες==
 
==Διαδικασίες==
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
+
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
 
Γραμμή 65: Γραμμή 77:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|
+
|Έγκριση της Απόφασης Ένταξης Πράξης από την Διαχειριστική Αρχή (Δ/Α)
 
|
 
|
 
|
 
|
Γραμμή 71: Γραμμή 83:
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|
+
|Απόφαση Ένταξης Πράξης από την Δ/Α στον οργανισμό
 
|
 
|
 
|
 
|
Γραμμή 77: Γραμμή 89:
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|  
+
|Υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οργανισμό η Απόφαση Ένταξης Πράξης και επιστροφή στην Δ/Α
|
 
 
|
 
|
 
|
 
|
 +
|εντός 10 ημερών
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|
+
|Σύνταξη Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ)
 
|
 
|
 
|
 
|
Γραμμή 89: Γραμμή 101:
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
|
+
|Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Υποέργων (ΤΔΥ)
 
|
 
|
 
|
 
|
Γραμμή 95: Γραμμή 107:
 
|-
 
|-
 
|6
 
|6
|
+
|Κοινοποίηση σ΄ όλες τις μονάδες του οργανισμού για την ένταξη και την χρηματοδότηση
 
|
 
|
 
|
 
|
Γραμμή 101: Γραμμή 113:
 
|-
 
|-
 
|7
 
|7
 +
|Σε περίπτωση απόρριψης της Απόφασης του Οργανισμού από την Δ/Α, ο οργανισμός αναζητά εναλλακτικούς πόρους
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
|-
+
[[]]
|8
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|9
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|10
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|11
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|12
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|13
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|14
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|15
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|16
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|17
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|18
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|19
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|20
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|}
 
 
 
[[Κατηγορία:Εσωτερικές διαδικασίες (μετατάξεις)]]
 
[[Κατηγορία:Χωρίς περιεχόμενο (περιφέρεια)]]
 
[[Κατηγορία:Απαιτείται εισαγωγή διαδικασιών (περιφέρεια)]]
 

Αναθεώρηση της 15:23, 14 Φεβρουαρίου 2020

Νέος Πίνακας Υπηρεσιών
Από ποιους παρέχεται Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Σε ποιους παρέχεται Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Συγχρηματοδοτούμενα έργα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Σχετική Νομοθεσία

1) Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),

2) Ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 κ.λ.π.»,

3) Ν. 4270/2014 (Α 143) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις",

4) Ν. 4074/2012 (ΦΕΚ A 88) «Κύρωση της σύμβασης για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη σύμβαση για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες», 5) Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α 204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»

6) Τον σχετικό κωδικό Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

7) την υπ’ αριθμ. ..... αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «**********» με κωδ. ΟΠΣ *******.

8) την υπ’ αριθμ. ******** Απόφαση Ένταξης της ως άνω Πράξης στο Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ».

9) την υπ’ αριθμ. 55944/ΕΥΘΥ 421 (ΦΕΚ Β 2080/7-6-2018) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης Τροποποίηση της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο Δημόσιος ή Ιδιωτικός Οργανισμός αιτείται στην Διαχειριστική Αρχή συγχρηματοδότηση ενός έργου για το οποίο έχει περιγράψει το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο και έχει τεκμηριώσει την ανάγκη και τα οφέλη για την υλοποίησή του.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Αίτηση
  • Περιγραφή φυσικού αντικειμένου του έργου
  • Περιγραφή οικονομικού αντικειμένου του έργου

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Απόφαση ορισμού Υπευθύνου Έργου Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
2 Απόφαση του Δ/ντή Οικονομικού Προγραμματισμού για τον τρόπο χρηματοδότησης Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
3 Αίτηση χρηματοδότησης, με τα συνοδευτικά, κατά περίπτωση, έγγραφα Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
4 Απόφαση Ένταξης Πράξης Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Έγκριση της Απόφασης Ένταξης Πράξης από την Διαχειριστική Αρχή (Δ/Α)
2 Απόφαση Ένταξης Πράξης από την Δ/Α στον οργανισμό
3 Υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οργανισμό η Απόφαση Ένταξης Πράξης και επιστροφή στην Δ/Α εντός 10 ημερών
4 Σύνταξη Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ)
5 Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Υποέργων (ΤΔΥ)
6 Κοινοποίηση σ΄ όλες τις μονάδες του οργανισμού για την ένταξη και την χρηματοδότηση
7 Σε περίπτωση απόρριψης της Απόφασης του Οργανισμού από την Δ/Α, ο οργανισμός αναζητά εναλλακτικούς πόρους

[[]]