Νέος Πίνακας Υπηρεσιών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Νέος Πίνακας Υπηρεσιών
Από ποιους παρέχεται Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Σε ποιους παρέχεται Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Συγχρηματοδοτούμενα έργα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Σχετική Νομοθεσία

1) Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),

2) Ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 κ.λ.π.»,

3) Ν. 4270/2014 (Α 143) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις",

4) Ν. 4074/2012 (ΦΕΚ A 88) «Κύρωση της σύμβασης για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη σύμβαση για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες»,

5) Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α 204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»

6) Τον σχετικό κωδικό Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

7) την υπ’ αριθμ. ..... αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «**********» με κωδ. ΟΠΣ *******.

8) την υπ’ αριθμ. ******** Απόφαση Ένταξης της ως άνω Πράξης στο Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ».

9) την υπ’ αριθμ. 55944/ΕΥΘΥ 421 (ΦΕΚ Β 2080/7-6-2018) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης Τροποποίηση της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο Δημόσιος ή Ιδιωτικός Οργανισμός αιτείται στην Διαχειριστική Αρχή συγχρηματοδότηση ενός έργου για το οποίο έχει περιγράψει το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο και έχει τεκμηριώσει την ανάγκη και τα οφέλη για την υλοποίησή του.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Αίτηση
  • Περιγραφή φυσικού αντικειμένου του έργου
  • Περιγραφή οικονομικού αντικειμένου του έργου

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Απόφαση ορισμού Υπευθύνου Έργου Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
2 Απόφαση του Δ/ντή Οικονομικού Προγραμματισμού για τον τρόπο χρηματοδότησης Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
3 Αίτηση χρηματοδότησης, με τα συνοδευτικά, κατά περίπτωση, έγγραφα Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
4 Απόφαση Ένταξης Πράξης Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Πρόσκληση από την Διαχειριστική Αρχή περίπου μήνα
2 Απόφαση του δικαιούχου για την χρηματοδότηση του Έργου 1 εβδομάδα
3 Αίτηση Χρηματοδότησης (Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης) περίπου 2 εβδομάδες
4 Αξιολόγηση και έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης από την Δ/Α Από 1 έως 2 μήνες
5 Απόφαση Ένταξης Πράξης από τον δικαιούχο περίπου σε 15 μέρες
6 Έκδοση Απόφασης Ένταξης από την Δ/Α μέχρι 1 μήνα
7 Σύνταξη Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ) από την Δ/Α άμεσα με την έκδοση απόφασης
8 Κοινοποίηση του τίτλου έργου (ID) σ΄ όλες τις μονάδες του οργανισμού-δικαιούχου άμεσα με το ΤΔΠ από την Δ/Α