Παραχωρήσεις αιθουσών στα Πολιτιστικά Κέντρα

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Logo.jpg
Παραχωρήσεις αιθουσών στα Πολιτιστικά Κέντρα
Από ποιους παρέχεται ΟΠΑΝΔΑ-Διεύθυνση Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης-Τμήμα Διαχείρισης Ελεύθερου Χρόνου
Σε ποιους παρέχεται Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 3
Κόστος σε ευρώ Βάσει της τιμολογιακής πολιτικής

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) παραχωρεί είτε δωρεάν είτε με ένα αντίτιμο αίθουσες των 13 Πολιτιστικών Κέντρων του σε φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

Σχετική Νομοθεσία

Την υπ΄αρ. 1302/2011 Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων (Φ.Ε.Κ. 2784/ τ. Β΄/2011) και την υπ΄αρ. οικ. 14660/13681/2-4-2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Φ.Ε.Κ. 1005/τ. Β΄/3-4-2012), περί έγκρισης της συγχώνευσης των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αθηναίων «Δ.Α.Μ.Σ.», «Π.Ο.Δ.Α.» και «Ο.Ν.Α.» σε ένα νέο Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων» («Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.»).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 241 παρ. 1 εδ. β΄του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σύμφωνα με τις οποίες από τη δημοσίευση της απόφασης συγχώνευσης Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο, στο οποίο συγχωνεύθηκαν τα άλλα, υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο, και του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΦΕΚ 1290/τ.Β΄/28-5-2013 και ΦΕΚ 2351/τ.Β΄/20-9-2013 τροποποίησή του).

4. Την αριθμ. 119/2011 πράξη του Δ.Σ. του Ο.Ν.Α όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. 273/2012 Π.Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.

5. Την υπ΄αριθμ. 11/12.01.2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων.

6. Την υπ’ αριθμ. …..αίτηση του φορέα

Τρόπος διεκπεραίωσης

Υπηρεσιακά

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση φορέα (Τμήμα Πρωτοκόλλου του Οργανισμού)

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Καταστατικό Φορέα κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αίτηση Φορέα στο Πρωτόκολλο του ΟΠΑΝΔΑ που αιτείται την παραχώρηση ή αποστολή email στο bitzanis@opanda.gr 1 ημέρα
2 Επικοινωνία με τον υπάλληλο του Π.Κ για επιβεβαίωση διαθεσιμότητας του χώρου άμεσα
3 Σύνταξη της Απόφασης Προέδρου και υπογραφή από τον ίδιο 1 ημέρα
4 Αρ. Πρωτ. Και ανάρτηση της απόφασης στη διαύγεια άμεσα
5 Επικοινωνία με το φορέα για την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης Χρήσης Αιθουσών

(Σφραγίδα φορέα απαραιτήτως)

1 ημέρα
6 Υπογραφή από Πρόεδρο του ΟΠΑΝΔΑ άμεσα

13 Πολιτιστικά Κέντρα και 1 Ανοιχτό Θέατρο που παραχωρούνται είτε δωρεάν είτε με αντίτιμο

Πολιτιστικά Κέντρα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
1 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ 5

Τ.Κ. 11743

210-9247036 40 άτομα
2 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 152

Τ.Κ. 11472

210-6448844 100 άτομα
3 ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ 5

ΤΚ 11143

210-2028270 55 άτομα
4 ΓΚΡΑΒΑΣ ΤΑΥΓΕΤΟΥ 60

ΤΚ 11255

210-2011151  180 άτομα
5 ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ ΤΣΑΜΑΔΟΥ 9

Τ.Κ. 10683

210-3835541 80 άτομα
6 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 18

Τ.Κ. 11362

210-8840520 200 άτομα
7 ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑ 18

Τ.Κ. 11363

210-8821428 70 άτομα
8 ΝΟΡΝΤΑΟΥ ΝΟΡΝΤΑΟΥ 7

Τ.Κ. 11474

210-6433128 80 άτομα
9 ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΣΤΡ.ΚΑΛΛΑΡΗ & ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ

ΤΚ 10445

210-8313496 120 άτομα
10 ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ 164

Τ.Κ. 11852

210-3412183 80 άτομα
11 ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ 61

Τ.Κ. 11853

210-3422642 150 άτομα
12 ΣΕΠΟΛΙΩΝ ΛΑΜΠΟΒΟΥ 4

ΤΚ 12443

210-5130854 Στο ισόγειο 80 άτομα και στον ημιόροφο 50 άτομα
13 ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ & ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ 2 Τ.Κ.11476 210-6427770  200 άτομα
14 ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΚΡΑΒΑΣ ΤΑΥΓΕΤΟΥ 60

ΤΚ 11255

210-2011151 300 άτομα