Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 13:52, 9 Μαΐου 2019 από τον Σάντρα, (Συζήτηση | συνεισφορές)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες σε παγκόσμιο επίπεδο
Αρμόδια αρχή Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Στο πλαίσιο της προσπάθειας προβολής και στήριξης της ελληνικής γλώσσας το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Ν.Π.Ι.Δ. του ΥΠΠΕΘ) υλοποιούν ένα πάγιο αίτημα των απανταχού ελληνόγλωσσων και ελληνομαθών: τη θεσμοθέτηση και τη χορήγηση ενός κρατικού τίτλου πιστοποίησης ελληνομάθειας.

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) και συγκεκριμένα το Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας έχει τη συνολική εποπτεία και ευθύνη της εξεταστικής διαδικασίας μέσω της οποίας χορηγείται το πιστοποιητικό ελληνομάθειας. Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε Μάϊο σε εξεταστικά κέντρα (http://www.greek-language.gr/certification/node/9.html) που έχει αναγνωρίσει το ΚΕΓ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε έξι επίπεδα γλωσσικής επάρκειας και αξιολογούνται σε τέσσερις ή πέντε δεξιότητες, δηλαδή στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού κειμένου, στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου και στη χρήση γλώσσας. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους υποψηφίους από τα οικεία εξεταστικά κέντρα το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, ενώ οι τίτλοι της πιστοποίησης απονέμονται στους επιτυχόντες πάλι από τα οικεία εξεταστικά κέντρα στα τέλη Οκτωβρίου.

Θεσμοθέτηση του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας

Π.Δ. 363/15.10.1998 (ΦΕΚ 242/29.10.1998). Θεσμοθέτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας. Καθορισμός τύπου του, προϋποθέσεις απόκτησής του, διαδικασία και περιεχόμενο των εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων, βαθμολογική κλίμακα και διαδικασία ορισμού εξεταστικών κέντρων.

Υπουργική Απόφαση Β7/256/19.05.1998 (ΦΕΚ 530/01.06.1998). Προσδιορισμός δεξιοτήτων στις οποίες εξετάζονται οι υποψήφιοι σε κάθε επίπεδο.

Υπουργική Απόφαση Β7/255/19.05.1998 (ΦΕΚ 530/01.06.1998). Ορισμός Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ως επίσημου φορέα χορήγησης πιστοποιητικών ελληνομάθειας με τη συνδρομή υποφορέων (εξεταστικών κέντρων).

Υπουργική Απόφαση Β7/144/06.04.1999 (ΦΕΚ 358/13.04.1999). Ορισμός Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ως αποκλειστικού φορέα για τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τη διενέργεια των εξετάσεων.

Π.Δ. 60/30-6-2010 ΦΕΚ Α’ 98  (Νέα επίπεδα Ελληνομάθειας). Θεσμοθέτηση 2 νέων γλωσσικών επιπέδων Α1 (Α1 για παιδιά από 8 έως 12 ετών και Α1 για εφήβους και ενηλίκους) και Γ2. Μετονόμαση ισχύοντων επιπέδων ως εξής: Α=Α2, Β=Β1, Γ=Β2, Δ=Γ1. Με τη θεσμοθέτηση των επιπέδων Α1 και Γ2 τα επίπεδα του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας αντιστοιχίζονται πλήρως με τα επίπεδα που περιγράφει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ-Πίνακας επιπέδων).

Π.Δ. 363/1998 (ΦΕΚ 242/Α΄/29.10.98) άρθρο 4, παράγραφος 1γ και άρθρο 9, παράγραφος 1, (Επανεξέταση γραπτού). Όσοι υποψήφιοι το επιθυμούν μπορούν, μέσα σε διάστημα 2 μηνών που ορίζεται με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Κ.Ε.Γ., να υποβάλουν αίτημα αναθεώρησης της βαθμολογίας τους με την καταβολή αντίστοιχου παράβολου 60 ευρώ.

Τρόπος διεκπεραίωσης εξετάσεων

Πριν τις εξετάσεις: Υποβολή αίτησης

 • Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις υποβάλλονται μόνο στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από το ΚΕΓ για κάθε εξεταστική περίοδο.
 • Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 8ο έτος της ηλικίας του την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους.
 • Ο υποψήφιος για τις εξετάσεις του επιπέδου Α1 για παιδιά 8-12 πρέπει να έχει συμπληρώσει το 8ο έτος και να μην υπερβαίνει το 12ο την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους.
 • Είναι δυνατή η συμμετοχή σε ένα ή και σε περισσότερα επίπεδα, εφόσον καταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε επίπεδο.
 • Σε καμιά περίπτωση και με καμιά αιτιολογία δεν επιστρέφεται το ποσό συμμετοχής στις εξετάσεις.
 • Σε καμιά περίπτωση δεν αντικαθίσταται υποψήφιος με κάποιον άλλον που δεν έχει υποβάλει αίτηση συμμετοχής.
 • Το ΚΕΓ, σε συνεννόηση με τα εξεταστικά κέντρα, μπορεί να προβεί σε ειδικές ρυθμίσεις για υποψηφίους με ειδικές ανάγκες (λ.χ. να δοθεί περισσότερος χρόνος στη γραπτή εξέταση ή περισσότερα διαλείμματα κτλ.). Οι ειδικές ρυθμίσεις γίνονται κατά περίπτωση και αφού ο υποψήφιος συμπληρώσει την ειδική αίτηση και υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά.
 • Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα και όπως επιθυμεί ο ίδιος να εμφανίζεται στο πιστοποιητικό του.
 • Ο υποψήφιος πρέπει να σημειώνει πολύ προσεκτικά το/τα επίπεδο/α στο/στα οποίο/α επιθυμεί να πάρει μέρος. Κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται σε δήλωση του επιπέδου από τη στιγμή που οι αιτήσεις σταλούν στο ΚΕΓ.
 • Αλλαγή εξεταστικού κέντρου εκ μέρους του υποψηφίου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από αιτιολογημένη αίτησή του, μέσω του εξεταστικού του κέντρου προς το ΚΕΓ και τουλάχιστο ένα μήνα πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων.
 • Μαζί με την αίτησή του ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο.
 • Ο υποψήφιος δηλώνει πως παραχωρεί στο ΚΕΓ το δικαίωμα επεξεργασίας, για τους σκοπούς της εξέτασης, των προσωπικών του δεδομένων, όπως τα συμπληρώνει στην αίτηση και στο ερωτηματολόγιο. Επιπλέον ο υποψήφιος παραχωρεί την άδεια χρήσης των δεδομένων του ερωτηματολογίου, της καταγραφής της παραγωγής του προφορικού λόγου και του τετραδίου παραγωγής γραπτού λόγου για ερευνητικούς/επιστημονικούς σκοπούς. Σημειώνεται πως κάθε ερευνητική/επιστημονική χρήση και επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων γίνεται ανώνυμα, με την αφαίρεση, δηλαδή, των προσωπικών στοιχείων του υποψηφίου.

Τι πρέπει να προσέχει ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια των εξετάσεων

 • Ο υποψήφιος πρέπει να ξέρει τον κωδικό του εξεταστικού κέντρου και τον κωδικό αριθμό του, τις ημερομηνίες, τις ώρες των εξετάσεων και τις αίθουσες στις οποίες εξετάζεται. Οι πληροφορίες αυτές του δίνονται εγκαίρως από το εξεταστικό τους κέντρο που δήλωσε στην αίτησή του.
 • Σε περίπτωση που οι υπεύθυνοι παραλείψουν να δώσουν αυτές τις πληροφορίες, ο υποψήφιος οφείλει να τις ζητήσει.
 • Ο υποψήφιος οφείλει να είναι στην αίθουσα των εξετάσεων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την έναρξη της κάθε εξέτασης και πρέπει να έχει μαζί του κάποιο αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητάς του σε ισχύ (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κτλ.), το οποίο επιδεικνύει όποτε του ζητηθεί.
 • Ο υποψήφιος δεν επιτρέπεται να έχει μέσα στην αίθουσα των εξετάσεων λεξικό, βιβλία, χαρτιά και γενικά οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο εκτός από στιλό, μολύβι και σβηστήρα.
 • Τα κινητά πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και τοποθετημένα σε τσάντες ή τσέπες σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.
 • Ο υποψήφιος πρέπει να γράφει τις απαντήσεις του μόνο με μπλε ή μαύρο στιλό. Μολύβι μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο στο πρόχειρο και ως πρόχειρο μπορεί να χρησιμοποιεί τις κενές σελίδες των εξεταστικών τετραδίων. Οι πρόχειρες σημειώσεις καλό είναι να διαγράφονται πριν από την παράδοση του εξεταστικού τετραδίου.
 • Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού. Τα λάθη μπορούν να διαγράφονται με μια γραμμή.
 • Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων οι υποψήφιοι απαγορεύεται να μιλούν και να ενοχλούν τους συνυποψηφίους τους.
 • Ο υποψήφιος πρέπει να γράφει το όνομά του και τον κωδικό του αριθμό πολύ καθαρά στα εξεταστικά τετράδια.
 • Αν το εξεταστικό τετράδιο που παίρνει ο υποψήφιος είναι διαφορετικό, έχει παραλείψεις, δεν είναι τυπωμένο καλά ή έχει οποιοδήποτε πρόβλημα, πρέπει να ζητά από τον επιτηρητή άλλο αντίτυπο.
 • Κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων δεν γίνεται διάλειμμα και ο υποψήφιος δεν μπορεί να αποχωρήσει από την αίθουσα πριν από το τέλος των γραπτών εξετάσεων. Μπορεί να βγει από την αίθουσα για σοβαρό λόγο και μόνο αν συνοδεύεται από τον επιτηρητή του.
 • Αν κάποιος από τους υποψηφίους παραβιάσει τους παραπάνω κανόνες είναι πιθανό, ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματός του, να ακυρωθεί η εξέτασή του και να θεωρηθεί αποτυχών. Τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται.

Μετά τις εξετάσεις: Αποτελέσματα

 • Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τα αποτελέσματα είτε από το εξεταστικό τους κέντρο είτε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα αποτελεσμάτων εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας. Σε καμιά περίπτωση δεν ενημερώνονται απευθείας από το ΚΕΓ.
 • Σε περίπτωση αποτυχίας, ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία που ορίζεται από το ΚΕΓ να ζητήσει την επανεξέταση των τετραδίων του καταβάλλοντας συγχρόνως το ποσό των 60€ στον τραπεζικό λογαριασμό που θα του δοθεί από το ΚΕΓ.
 • Τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων αποστέλλονται στα εξεταστικά κέντρα, με ευθύνη των οποίων διαβιβάζονται στη συνέχεια στους επιτυχόντες.

Eξέταστρα Πιστοποίησης Ελληνομάθειας

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ
Α1 (για παιδιά 8-12 ετών και για έφηβους-ενήλικες) 65,00 ευρώ
A2 65,00 ευρώ
Β1 65,00 ευρώ
Β2 73,00 ευρώ
Γ1 73,00 ευρώ
Γ2 73,00 ευρώ
Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Απόδειξη πληρωμής εξετάστρων από την Τράπεζα Υποβολή της Απόδειξης Πληρωμής στο αρμόδιο Εξεταστικό Κέντρο

Tα εξέταστρα για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό του εξεταστικού κέντρου στο οποίο ο υποψήφιος θα δώσει εξετάσεις.

Στην περίπτωση επανεξέτασης τετραδίων το παράβολο είναι 60,00 ευρώ. Το ποσό καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ύστερα από επικοινωνία μαζί του.

Διαδικασίες (εγγραφή, συμμετοχή, αποτελέσματα)

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Δημιουργία λογαριασμού - Επιλογή εξεταστικού κέντρου Προκειμένου να εγγραφείτε ηλεκτρονικά στις εξετάσεις θα πρέπει να διαθέτετε λογαριασμό (δημιουργήστε ένα λογαριασμό http://www.greek-language.gr/certification/account/register.html) και να ακολουθήσετε τα επόμενα βήματα:

- Θα πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους όρους συμμετοχής στις εξετάσεις.

- Θα πρέπει να επιλέξετε το εξεταστικό κέντρο (http://www.greek-language.gr/certification/node/9.html) στο οποίο θα μεταβείτε για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις.

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Μέσος εκτιμώμενος χρόνος 15 λέπτα
2 Καταβολή εξετάστρων Tα εξέταστρα για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό του εξεταστικού κέντρου στο οποίο ο υποψήφιος θα δώσει εξετάσεις. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Εξεταστικό Κέντρο Μέσος εκτιμώμενος χρόνος 10 λέπτα
3 Συμπλήρωση και Υποβολή αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις - Συμπλήρωση ερωτηματολογίου Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

Κατά την συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις θα πρέπει να συμπληρώνεται και ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από το ΚΕΓ για στατιστικούς λόγους.

Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις. Με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται διάγνωση από επίσημο φορέα.

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Μέσος εκτιμώμενος χρόνος 10 λέπτα
4 Εξετάσεις γραπτές Οι εξετάσεις διενεργούνται τον Μάϊο κάθε έτους σε πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα (συγκεκριμένη ημερομηνία ορίζεται από το ΚΕΓ) και σύμφωνα με τους κανονισμούς που έχει θέσει το ΚΕΓ.

Κανονισμοί συμμετοχής στις εξετάσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν:

• τον κωδικό τους αριθμό, τον οποίο πληροφορούνται από το εξεταστικό τους κέντρο κατά την ημέρα της εγγραφής τους ή τους γίνεται γνωστός με την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσής τους και την έγκρισή της

• τις ημερομηνίες, τις ώρες των εξετάσεων και τις αίθουσες στις οποίες εξετάζονται

• ότι οφείλουν να είναι στην αίθουσα των εξετάσεων το λιγότερο δεκαπέντε (15) λεπτά, πριν από την έναρξη της κάθε εξέτασης. Αν καθυστερήσουν και έχει αρχίσει η εξέταση της κατανόησης προφορικού λόγου, δεν επιτρέπεται να πάρουν μέρος στις εξετάσεις

• ότι πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο έγκυρο αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητάς τους, ίδιο με αυτό που δηλώθηκε κατά την εγγραφή (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κτλ.), το οποίο να επιδεικνύουν, όταν τους το ζητά ο επιτηρητής

• ότι δεν επιτρέπεται να έχουν μέσα στην αίθουσα των εξετάσεων λεξικό, βιβλία, χαρτιά και γενικά οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο εκτός από στιλό, μολύβι και σβηστήρα

• ότι πρέπει να γράφουν τις απαντήσεις τους με μπλε ή μαύρο στιλό. Μολύβι μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο στο πρόχειρο. Σημειώνεται, επίσης, ότι οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μόνο κεφαλαία γράμματα στις απαντήσεις τους

• ότι ως πρόχειρο μπορούν να χρησιμοποιούν τις κενές σελίδες στο πίσω μέρος των εξεταστικών τετραδίων. Οι πρόχειρες σημειώσεις καλό είναι να διαγράφονται πριν από την παράδοση του εξεταστικού τετραδίου

• ότι απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού. Μπορούν να διαγράφουν τα λάθη με μία γραμμή

• ότι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων απαγορεύεται να μιλούν και να ενοχλούν τους συνυποψήφιους τους

• ότι πρέπει να γράφουν το όνομά τους και τον κωδικό τους αριθμό πολύ καθαρά στα εξεταστικά τετράδια 23

• ότι πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά τα θέματα, τις εισαγωγικές οδηγίες και να απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις στη χρονική διάρκεια που δίνεται για κάθε δεξιότητα

• ότι για τις γραπτές εξετάσεις υπάρχουν δύο εξεταστικά τετράδια. Στο πρώτο περιέχεται η εξέταση για την κατανόηση γραπτού λόγου, την κατανόηση προφορικού λόγου και τη χρήση γλώσσας και στο δεύτερο η εξέταση για την παραγωγή γραπτού λόγου

• ότι αν το εξεταστικό τετράδιο που παίρνουν είναι διαφορετικό, έχει παραλείψεις, δεν είναι τυπωμένο καλά ή έχει οποιοδήποτε πρόβλημα, πρέπει να ζητούν από τον επιτηρητή άλλο αντίτυπο

• ότι κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων δε γίνεται διάλειμμα και ότι δεν μπορούν να αποχωρήσουν από την αίθουσα, πριν από το τέλος των εξετάσεων. Μπορούν να βγουν από την αίθουσα μόνο για σοβαρό λόγο και μόνο αν συνοδεύονται από τον επιτηρητή τους. Αν κάποιος από τους υποψήφιους παραβιάσει τους παραπάνω κανόνες είναι πιθανό, ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματός του, να ακυρωθεί η εξέτασή του και να θεωρηθεί αποτυχών.

Εξεταστικό Κέντρο, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 5-6 ώρες (αναλόγως το επίπεδο)
5 Εξετάσεις προφορικές Οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται είτε την ίδια μέρα με τις γραπτές, είτε σε διάστημα μικρότερο της μιας εβδομάδας μετά τις γραπτές εξετάσεις. Δέκα ημέρες πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων τα εξεταστικά κέντρα αναρτούν καταλόγους με τις ημερομηνίες και τα στοιχεία των προφορικών εξετάσεων. Εξεταστικό Κέντρο 12-20 λεπτά (ανά ζεύγος) αναλόγως το επίπεδο
6 Αποτελέσματα Εξετάσεων Για να χορηγηθεί πιστοποιητικό ελληνομάθειας, πρέπει ο υποψήφιος να επιτύχει και στις τέσσερις/πέντε δεξιότητες (κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου και χρήση γλώσσας) συγκεντρώνοντας τουλάχιστον το 60% της βαθμολογίας της κάθε δεξιότητας. Αν αποτύχει έστω και σε μία δεξιότητα, αποτυγχάνει συνολικά.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των εξετάσεων αποστέλλονται στα εξεταστικά κέντρα το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τα αποτελέσματα είτε από το εξεταστικό κέντρο, είτε από την ιστοσελίδα της πιστοποίησης χρησιμοποιώντας τον κωδικό υποψηφίου που είχαν παραλάβει κατά την εγγραφή τους και τον κωδικό του εξεταστικού τους κέντρου.

Σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν επικοινωνούν με το ΚΕΓ για την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων. Τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων αποστέλλονται, επίσης, στα εξεταστικά κέντρα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου.

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Εξεταστικό Κέντρο 2-3 μήνες περίπου μετά τις εξετάσεις
7 Επανεξέταση εξεταστικών τετραδίων Σε περίπτωση αποτυχίας, ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία που ορίζεται από το ΚΕΓ να ζητήσει την επανεξέταση των τετραδίων του καταβάλλοντας συγχρόνως το ποσό των 60€ στον τραπεζικό λογαριασμό που θα του δοθεί από το ΚΕΓ. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Μητρώα που τηρούνται

α/α Μητρώο Χειρόγραφα/Ηλεκτρονικά αρ. καταχωρίσεων Εκτίμηση νέων καταχωρίσεων ανά έτος
1 Επιτυχόντων των εξετάσεων Ηλεκτρονικά 5000 περίπου

Λίγα λόγια για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ιδρύθηκε το 1992, είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανήκει στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Εδρεύει στην πόλη της Θεσσαλονίκης [άρθρο 26 του Ν.2083/92 (ΦΕΚ Α’ 159)].

Συγκαταλέγεται στους επιστημονικούς ερευνητικούς φορείς της χώρας, ως εντεταλμένο ίδρυμα επιστημονικής περιγραφής και τεκμηρίωσης των τάσεων της ελληνικής γλώσσας στο εσωτερικό και το εξωτερικό. (αρ. 51 του Ν.2413/96, ΦΕΚ Α’ 124).

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.100/94 (ΦΕΚ Α’ 78), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α’ 118) και είναι ο κατ’ αποκλειστικότητα επίσημος φορέας του ελληνικού κράτους για τη χορήγηση των Κρατικών Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας [αρ. 1 της Υ.Α. Β7/255/98 (ΦΕΚ Β΄ 530)].

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας απαρτίζεται από τα ακόλουθα ερευνητικά τμήματα:

Τμήμα Λεξικογραφίας

Το Τμήμα Λεξικογραφίας δραστηριοποιείται ερευνητικά στους ακόλουθους τομείς:

 • στον σχεδιασμό και τη σύνταξη λεξικών και άλλων λεξικογραφικών εργαλείων
 • στον εμπλουτισμό του μεγάλου λεξικογραφικού του αρχείου
 • στη δημιουργία λεξικογραφικών βάσεων δεδομένων για διαδικτυακές εφαρμογές
 • στην αξιοποίηση των λεξικών και των λεξικογραφικών εργαλείων στη διδασκαλία της ελληνικής
 • στην επιμόρφωση των νέων επιστημόνων και των εκπαιδευτικών σε θέματα ηλεκτρονικής λεξικογραφίας
 • στην υποστήριξη του επιστημονικού διαλόγου γύρω από τη λεξικογραφία
 • στη συνέχιση του Λεξικού Κριαρά.

Το 2003 ο καθηγητής Εμμανουήλ Κριαράς ανέθεσε στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας τη συνέχιση του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (1100–1669). Το Λεξικό τιμήθηκε με δεκάδες επαινετικών κριτικών σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και με τιμητικές διακρίσεις της εμβέλειας του γαλλικού βραβείου Desrousseaux και του αυστριακού βραβείου Herder, και αποτελεί, εδώ και τέσσερις δεκαετίες (από το 1968 που εκδόθηκε ο πρώτος τόμος), βασικό εργαλείο, σε παγκόσμια κλίμακα, για τη μελέτη της μεσαιωνικής (και της νέας ελληνικής) γραμματείας μας.

Τμήμα Γλωσσολογίας

Το Τμήμα Γλωσσολογίας δραστηριοποιείται στους εξής άξονες:

 • θέση της ελληνικής γλώσσας στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα και στα Βαλκάνια ειδικότερα
 • προβολή της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας
 • ελληνικές διάλεκτοι
 • ζητήματα γλωσσικής πολιτικής και γλωσσικής εκπαίδευσης
 • συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Φορέων για τη Γλώσσα (EFNIL), ένα φόρουμ συλλογής, ανταλλαγής και διάδοσης πληροφοριών σε θέματα χρήσης των εθνικών γλωσσών και διαμόρφωσης γλωσσικής πολιτικής στο πλαίσιο της Ε.Ε.
 • συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών και Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του έργου του ΚΕΓ (συμμετοχή σε εκθέσεις και διοργάνωση ημερίδων)
 • ειδικά λεξιλόγια και σύνταξη γλωσσαρίων.

Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας

Το Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας:

 • ασχολείται με τη διοργάνωση των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας
 • εκπονεί ερευνητικά προγράμματα για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας
 • παρέχει υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας στην «Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα».

Τμήμα Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Το Τμήμα Γλώσσας και Λογοτεχνίας:

 • ασχολείται με τη μελέτη της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας (πρωτότυπης και μεταφρασμένης)
 • μελετά τη γλώσσα ως μεταφραστικό εργαλείο και προσεγγίζει τη θεωρία, την ιστορία και την πρακτική της μετάφρασης λογοτεχνικών έργων από και προς τη νέα ελληνική
 • εκπονεί ερευνητικά προγράμματα για τη μελέτη της ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας και για το έργο σημαντικών δημιουργών της (Κ. Π. Καβάφης, Γιώργος Σεφέρης, Διονύσιος Σολωμός)
 • υποστηρίζει τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής και Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο, στο Λύκειο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τη διάθεση ηλεκτρονικού υλικού στην «Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα».

Πύλη για την Ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση

«Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση» είναι διαδικτυακό περιβάλλον που σχεδιάστηκε για λογαριασμό του ΥΠΕΠΘ με προδιαγραφές εθνικής Πύλης για την ελληνική γλώσσα και υλοποιήθηκε από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (2003-2007) στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Απευθύνεται σε ερευνητές, φοιτητές, διδάσκοντες, μαθητές και γενικότερα σε όλους/ες όσοι/ες ενδιαφέρονται για την ελληνική γλώσσα, εντός και εκτός Ελλάδας. Επιχειρεί να καλύψει την ελληνική γλώσσα στη διαχρονία της -αρχαία ελληνική, μεσαιωνική ελληνική, νέα ελληνική- αλλά και στη συγχρονική της διάσταση.

Παρέχει μια σειρά από ηλεκτρονικά εργαλεία (ηλεκτρονικά λεξικά, σώματα κειμένων) και πλούσιο υποστηρικτικό υλικό για τη μελέτη και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και για κάθε μορφή άτυπης διδασκαλίας της ελληνικής στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό.

Η Πύλη αποτελεί ένα έργο σε συνεχή εξέλιξη που τροφοδοτείται και θα τροφοδοτείται από την ερευνητική εργασία όλων των τμημάτων του ΚΕΓ.

Σύνδεσμος Ηλεκτρονικής Πύλης:

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html

Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο με εκδόσεις του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου:

https://greeklanguage.gr/shop/