Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Προμήθεια Αγαθών και Παροχή Γενικών Υπηρεσιών"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Σχετική Νομοθεσία)
 
Γραμμή 15: Γραμμή 15:
 
}}
 
}}
 
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
 
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.
+
Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προμήθειας ακολουθείται το στάδιο του προϋπολογισμού της αντίστοιχης δαπάνης, ώστε να έχει εγκριθεί η δέσμευση του ανάλογου ποσού, πριν περατωθεί το εν λόγω έργο (υπηρεσία ή προμήθεια).
  
=== Σχετική Νομοθεσία ===
+
Το επόμενο στάδιο μετά την έγκριση του ποσού, είναι η επιλογή της διαδικασίας κάτω από την οποία θα γίνει και η επιλογή του «Αναδόχου», που θα αναλάβει την πραγμάτωση του έργου. Αναλόγως της κλίμακας του ποσού προσδιορίζονται και οι επιλογές της διαδικασίας, ανάμεσα στα ακόλουθα (με κάθε επιφύλαξη):
Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".
+
 
 +
·        Απευθείας Ανάθεση (≤20.000,00€)
 +
 
 +
·        Συνοπτικός Διαγωνισμός (≤60.000,00€)
 +
 
 +
·        Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (>60.000,00€)
 +
 
 +
Σημείωση: Όλα τα προαναφερθέντα όρια ποσών, δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
 +
 
 +
Μετά την επιλογή του Αναδόχου (με βάση μία εκ των προαναφερθέντων διαδικασιών), η κατακύρωσή του πραγματώνεται με μία Απόφαση Ανάθεσης/Κατακύρωσης και με την σύναψη Σύμβασης μεταξύ των δύο πλευρών (Ανάδοχος και Αναθέτουσα Αρχή). Η νομιμότητα της  κατακύρωσης αυτής γίνεται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατακύρωσης, η προσκόμιση των οποίων προηγείται της κατακύρωσης.
 +
 
 +
Σημείωση: Η Σύναψη Σύμβασης είναι υποχρεωτική μόνο για ποσά ≥2.500,00€
 +
 
 +
Την παραλαβή και ολοκλήρωση του έργου βεβαιώνει αρμόδια επιτροπή επί του θέματος και κατόπιν θετική εισήγησή της, όλα τα απαραίτητα έγγραφα διαβιβάζονται μαζί με το τιμολόγιο του Αναδόχου στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες για πληρωμή.
 +
 
 +
Παρατήρηση: Όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αναλόγως την φύσης τους και της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, μπορούν να αναφέρουν αριθμό πρωτοκόλλου, υπογραφή, αριθμό ΑΔΑ (μέσω της πλατφόρμας της Διαύγειας) ή αριθμό ΑΔΑΜ (μέσω της πλατφόρμας ΚΗΜΔΗΣ). 
 +
 
 +
=== Σχετική Νομοθεσία (ενδεικτικά) ===
 +
·        Νόμος Υπ’ αριθμ. 4412, Αρ. Φύλλου 147 Α΄, 8 Αυγούστου 2016
 +
 
 +
·        Νόμος Υπ’ αριθμ. 4342, Αρ. Φύλλου 143 Α΄, 9 Νοεμβρίου 2015
 +
 
 +
·        Προεδρικό Διάταγμα 70, Αρ. Φύλλου 114 Α’, 22 Σεπτεμβρίου 2015
 +
 
 +
·        Προεδρικό Διάταγμα 114, Αρ. Φύλλου 181 Α΄, 29 Αυγούστου 2014
 +
 
 +
·        Νόμος Υπ’ αριθμ. 4270, Αρ. Φύλλου 143 Α΄, 28 Ιουνίου 2014
 +
 
 +
·        Νόμος Υπ’ αριθμ. 4250, Αρ. Φύλλου 74 Α’, 26 Μαρτίου 2014
 +
 
 +
·        Νόμος Υπ’ αριθμ. 4144, Αρ. Φύλλου 88 Α΄, 18 Απριλίου 2013
 +
 
 +
·        Νόμος Υπ’ αριθμ. 4013, Αρ. Φύλλου 204 Α΄, 15 Σεπτεμβρίου 2011
 +
 
 +
·        Προεδρικό Διάταγμα 113, Αρ. Φύλλου 194 Α΄, 22 Νοεμβρίου 2010
 +
 
 +
·        Νόμος Υπ’ αριθμ. 3863, Αρ. Φύλλου 115 Α΄, 15 Ιουλίου 2010
 +
 
 +
·        Νόμος Υπ’ αριθμ. 3861, Αρ. Φύλλου 112 Α΄, 13 Ιουλίου 2010
 +
 
 +
·        Νόμος Υπ’ αριθμ. 3588, Αρ. Φύλλου 153 Α’, 10 Ιουλίου 2007
 +
 
 +
·        Προεδρικό Διάταγμα 63, Αρ. Φύλλου 98 Α΄, 22 Απριλίου 2005
 +
 
 +
·        Νόμος Υπ’ αριθμ. 2690, Αρ. Φύλλου 45 Α΄, 9 Μαρτίου 1999
 +
 
 +
·        Προεδρικό Διάταγμα 318, Αρ. Φύλλου 161 Α΄, 1992
  
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο  υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό
+
Με την παραλαβή του τιμολογίου από την ανάδοχο εταιρεία, αυτό διαβιβάζεται (μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται) προς την αρμόδια οικονομική υπηρεσία για έλεγχο και ενταλματοποίηση.
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
+
==Έγγραφα που χρησιμοποιούνται==
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.===
+
===Έγγραφα Αναθέτουσας Αρχής===
*Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
 
  
== Δικαιολογητικά ==
 
Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
!Α/Α
 
!Α/Α
Γραμμή 34: Γραμμή 77:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|ταυτότητα
+
|Αίτημα Δέσμευσης Πίστωσης
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
 +
|Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
 +
|
 +
|-
 +
|3
 +
|Απόφαση Ανάθεσης/Κατακύρωσης
 +
|
 +
|-
 +
|4
 +
|Σύμβαση
 +
|
 +
|-
 +
|5
 +
|Κατάσταση Δαπάνης
 +
|
 +
|-
 +
|6
 +
|Δελτίο Εισαγωγής Αποθήκης
 +
|
 +
|-
 +
|7
 +
|Πρωτόκολλο Επίβλεψης Παροχής Υπηρεσιών και Καλής Εκτέλεσης Κάθε Είδους Εργασιών
 +
|
 +
|-
 +
|8
 +
|Πρωτόκολλο Οριστικής, Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής
 +
|
 +
|-
 +
|9
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|10
 +
|
 +
|-
 +
|}
 +
*
 +
 +
=== Έγγραφα Αναθέτουσας Αρχής ===
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
!Α/Α
 +
!Απαραίτητα Δικαιολογητικά
 +
!Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
 +
|-
 +
|1
 +
|Προσφορά
 
|
 
|
 +
|-
 +
|2
 +
|Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|
+
|Λογαριασμός τραπέζης ΙΒΑΝ
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|
+
|Στοιχεία Επικοινωνίας
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
|
+
|Αντίγραφο ποινικού μητρώου
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|6
 
|6
|
+
|Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης (καταστατικά, πιστοποιητικά Γ.Ε.ΜΗ., κλπ
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Γραμμή 76: Γραμμή 168:
  
 
==Διαδικασίες==
 
==Διαδικασίες==
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
+
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
 
Γραμμή 85: Γραμμή 177:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
 +
|Υπηρεσιακό που να αναφέρει την ανάγκη εκτέλεσης του έργου 
 
|
 
|
|
+
|προς υπηρεσία
|
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
 +
|Προσφορά ή προσδιορισμός προϋπολογισθείσας δαπάνης 
 
|
 
|
|
+
|προς/από υπηρεσία
|
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|  
+
|Αίτημα δέσμευσης πίστωσης 
|
 
 
|
 
|
 +
|από υπηρεσία προς αρμόδια οικονομική υπηρεσία
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
 +
|Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 
 
|
 
|
|
+
|από αρμόδια οικονομική υπηρεσία
|
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
 +
|Απαραίτητες ενέργειες προς επιλογή Αναδόχου 
 
|
 
|
|
+
|από υπηρεσία
|
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|6
 
|6
 +
|Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
 
|
 
|
|
+
|από ανάδοχο
|
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|7
 
|7
 +
|Απόφαση κατακύρωσης/ανάθεσης 
 
|
 
|
|
+
|από υπηρεσία
|
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|8
 
|8
 +
|Σύναψη σύμβασης 
 
|
 
|
|
+
|μεταξύ αναδόχου και υπηρεσίας
|
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|9
 
|9
 +
|Διενέργεια έργου 
 
|
 
|
|
+
|από ανάδοχο
|
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|10
 
|10
 +
|Δελτίο εισαγωγής αποθήκης & πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής 
 
|
 
|
|
+
|προμήθεια
|
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|11
 
|11
 +
|Γνωμοδότηση Επιτροπής 
 
|
 
|
|
+
|από αρμόδια επιτροπή
|
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|12
 
|12
 +
|Τιμολόγηση από ανάδοχο και προσκόμιση δικαιολογητικών 
 
|
 
|
|
+
|από ανάδοχο
|
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|13
 
|13
 +
|Υπολογισμός κατάστασης δαπάνης 
 
|
 
|
|
+
|από υπηρεσία
|
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|14
 
|14
 +
|Διαβίβαση τιμολογίου και συνοδευτικών εγγράφων προς πληρωμή 
 
|
 
|
|
+
|από υπηρεσία
|
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|15
 
|15
 +
|Ενέργειες πληρωμής 
 
|
 
|
|
+
|από αρμόδια οικονομική υπηρεσία
|
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Γραμμή 207: Γραμμή 299:
  
 
== Άλλη υπηρεσία του φορέα μας ==
 
== Άλλη υπηρεσία του φορέα μας ==
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
+
Διεύθυνση Οικονμικής Διαχείρισης
 +
 
 +
Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού Μ.Π.Δ.Σ. και Π.Δ.Ε
  
 
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς==
 
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς==
  
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
+
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
  
 
<!--*Προσοχή αντιγράψτε μέχρι την πάνω γραμμή-->
 
<!--*Προσοχή αντιγράψτε μέχρι την πάνω γραμμή-->
 
[[Κατηγορία:Χωρίς περιεχόμενο (ΥΠΠΕΘ)]]
 
[[Κατηγορία:Χωρίς περιεχόμενο (ΥΠΠΕΘ)]]
 
[[Κατηγορία:Προμήθειες (ΥΠΠΕΘ)]]
 
[[Κατηγορία:Προμήθειες (ΥΠΠΕΘ)]]

Τελευταία αναθεώρηση της 10:27, 19 Δεκεμβρίου 2017

Προμήθεια Αγαθών και Παροχή Γενικών Υπηρεσιών
Από ποιους παρέχεται Υπηρεσία
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προμήθειας ακολουθείται το στάδιο του προϋπολογισμού της αντίστοιχης δαπάνης, ώστε να έχει εγκριθεί η δέσμευση του ανάλογου ποσού, πριν περατωθεί το εν λόγω έργο (υπηρεσία ή προμήθεια).

Το επόμενο στάδιο μετά την έγκριση του ποσού, είναι η επιλογή της διαδικασίας κάτω από την οποία θα γίνει και η επιλογή του «Αναδόχου», που θα αναλάβει την πραγμάτωση του έργου. Αναλόγως της κλίμακας του ποσού προσδιορίζονται και οι επιλογές της διαδικασίας, ανάμεσα στα ακόλουθα (με κάθε επιφύλαξη):

·        Απευθείας Ανάθεση (≤20.000,00€)

·        Συνοπτικός Διαγωνισμός (≤60.000,00€)

·        Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (>60.000,00€)

Σημείωση: Όλα τα προαναφερθέντα όρια ποσών, δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Μετά την επιλογή του Αναδόχου (με βάση μία εκ των προαναφερθέντων διαδικασιών), η κατακύρωσή του πραγματώνεται με μία Απόφαση Ανάθεσης/Κατακύρωσης και με την σύναψη Σύμβασης μεταξύ των δύο πλευρών (Ανάδοχος και Αναθέτουσα Αρχή). Η νομιμότητα της  κατακύρωσης αυτής γίνεται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατακύρωσης, η προσκόμιση των οποίων προηγείται της κατακύρωσης.

Σημείωση: Η Σύναψη Σύμβασης είναι υποχρεωτική μόνο για ποσά ≥2.500,00€

Την παραλαβή και ολοκλήρωση του έργου βεβαιώνει αρμόδια επιτροπή επί του θέματος και κατόπιν θετική εισήγησή της, όλα τα απαραίτητα έγγραφα διαβιβάζονται μαζί με το τιμολόγιο του Αναδόχου στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες για πληρωμή.

Παρατήρηση: Όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αναλόγως την φύσης τους και της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, μπορούν να αναφέρουν αριθμό πρωτοκόλλου, υπογραφή, αριθμό ΑΔΑ (μέσω της πλατφόρμας της Διαύγειας) ή αριθμό ΑΔΑΜ (μέσω της πλατφόρμας ΚΗΜΔΗΣ). 

Σχετική Νομοθεσία (ενδεικτικά)

·        Νόμος Υπ’ αριθμ. 4412, Αρ. Φύλλου 147 Α΄, 8 Αυγούστου 2016

·        Νόμος Υπ’ αριθμ. 4342, Αρ. Φύλλου 143 Α΄, 9 Νοεμβρίου 2015

·        Προεδρικό Διάταγμα 70, Αρ. Φύλλου 114 Α’, 22 Σεπτεμβρίου 2015

·        Προεδρικό Διάταγμα 114, Αρ. Φύλλου 181 Α΄, 29 Αυγούστου 2014

·        Νόμος Υπ’ αριθμ. 4270, Αρ. Φύλλου 143 Α΄, 28 Ιουνίου 2014

·        Νόμος Υπ’ αριθμ. 4250, Αρ. Φύλλου 74 Α’, 26 Μαρτίου 2014

·        Νόμος Υπ’ αριθμ. 4144, Αρ. Φύλλου 88 Α΄, 18 Απριλίου 2013

·        Νόμος Υπ’ αριθμ. 4013, Αρ. Φύλλου 204 Α΄, 15 Σεπτεμβρίου 2011

·        Προεδρικό Διάταγμα 113, Αρ. Φύλλου 194 Α΄, 22 Νοεμβρίου 2010

·        Νόμος Υπ’ αριθμ. 3863, Αρ. Φύλλου 115 Α΄, 15 Ιουλίου 2010

·        Νόμος Υπ’ αριθμ. 3861, Αρ. Φύλλου 112 Α΄, 13 Ιουλίου 2010

·        Νόμος Υπ’ αριθμ. 3588, Αρ. Φύλλου 153 Α’, 10 Ιουλίου 2007

·        Προεδρικό Διάταγμα 63, Αρ. Φύλλου 98 Α΄, 22 Απριλίου 2005

·        Νόμος Υπ’ αριθμ. 2690, Αρ. Φύλλου 45 Α΄, 9 Μαρτίου 1999

·        Προεδρικό Διάταγμα 318, Αρ. Φύλλου 161 Α΄, 1992

Τρόπος διεκπεραίωσης

Με την παραλαβή του τιμολογίου από την ανάδοχο εταιρεία, αυτό διαβιβάζεται (μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται) προς την αρμόδια οικονομική υπηρεσία για έλεγχο και ενταλματοποίηση.

Έγγραφα που χρησιμοποιούνται

Έγγραφα Αναθέτουσας Αρχής

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτημα Δέσμευσης Πίστωσης
2 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
3 Απόφαση Ανάθεσης/Κατακύρωσης
4 Σύμβαση
5 Κατάσταση Δαπάνης
6 Δελτίο Εισαγωγής Αποθήκης
7 Πρωτόκολλο Επίβλεψης Παροχής Υπηρεσιών και Καλής Εκτέλεσης Κάθε Είδους Εργασιών
8 Πρωτόκολλο Οριστικής, Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής
9
10

Έγγραφα Αναθέτουσας Αρχής

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Προσφορά
2 Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα
3 Λογαριασμός τραπέζης ΙΒΑΝ
4 Στοιχεία Επικοινωνίας
5 Αντίγραφο ποινικού μητρώου
6 Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης (καταστατικά, πιστοποιητικά Γ.Ε.ΜΗ., κλπ
7
8
9
10

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υπηρεσιακό που να αναφέρει την ανάγκη εκτέλεσης του έργου  προς υπηρεσία
2 Προσφορά ή προσδιορισμός προϋπολογισθείσας δαπάνης  προς/από υπηρεσία
3 Αίτημα δέσμευσης πίστωσης  από υπηρεσία προς αρμόδια οικονομική υπηρεσία
4 Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης  από αρμόδια οικονομική υπηρεσία
5 Απαραίτητες ενέργειες προς επιλογή Αναδόχου  από υπηρεσία
6 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης  από ανάδοχο
7 Απόφαση κατακύρωσης/ανάθεσης  από υπηρεσία
8 Σύναψη σύμβασης  μεταξύ αναδόχου και υπηρεσίας
9 Διενέργεια έργου  από ανάδοχο
10 Δελτίο εισαγωγής αποθήκης & πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής  προμήθεια
11 Γνωμοδότηση Επιτροπής  από αρμόδια επιτροπή
12 Τιμολόγηση από ανάδοχο και προσκόμιση δικαιολογητικών  από ανάδοχο
13 Υπολογισμός κατάστασης δαπάνης  από υπηρεσία
14 Διαβίβαση τιμολογίου και συνοδευτικών εγγράφων προς πληρωμή  από υπηρεσία
15 Ενέργειες πληρωμής  από αρμόδια οικονομική υπηρεσία
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Διεύθυνση Οικονμικής Διαχείρισης

Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού Μ.Π.Δ.Σ. και Π.Δ.Ε

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους