Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Προσωρινή Παραλαβή Δημόσιου Έργου"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Δικαιολογητικά)
Γραμμή 211: Γραμμή 211:
  
 
==Μητρώα που τηρούνται==
 
==Μητρώα που τηρούνται==
 +
 +
[[Κατηγορία:Επιτροπή προσωρινής παραλαβής (ΑΠΘ)]]

Αναθεώρηση της 13:04, 18 Οκτωβρίου 2017

Προσωρινή Παραλαβή Δημόσιου Έργου
Από ποιους παρέχεται

1 Επιτροπή προσωρινής παραλαβής 2 Διευθύνουσα Υπηρεσία

3 Ανάδοχος
Νομοθετικό πλαίσιο Ν. 4412/2016
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Έξι μήνες από βεβαίωση περαίωσης ή από ημερομηνία υποβολής από τον ανάδοχο της τελικής επιμέτρησης σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν του διμήνου από τη βεβαίωση περαίωσης
Αρμόδια αρχή Σύγκλητος ΑΠΘ

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σχετική Νομοθεσία

Ν.4412/ 2016

Τρόπος διεκπεραίωσης

  1. Βεβαίωση Περαίωσης Έργου
  2. Έγκριση Τελικής Επιμέτρησης
  3. Διενέργεια προσωρινής παραλαβής μετά από ορισμό επιτροπής
  4. Υπογραφή πρακτικού παραλαβής με παρατηρήσεις ή χωρίς
  5. Εισήγηση στο Τεχνικό Συμβούλιο σε περίπτωση ενστασεων
  6. Διαβίβαση πρακτικού παραλαβής στο Τεχνικό Συμβούλιο για γνωμοδότηση στη Σύγκλητο.
  7. Κοινοποίηση απόφασης Συγκλήτου στην επιτροπή και στον ανάδοχο του έργου.
  8. Έγκριση Προτελικού Μηδενικού Λογαριασμού και διαβίβαση στην Οικονομική υπηρεσία
  9. Σε περίπτωση ατελειών και παραλείψεων απόφαση καταπτωσης εγγυητικών επιστολών ή σύνταξη αρνητικού λογαριασμού ή ειδική διαταγή για αποκατάσταση ελαττωμάτων στον ανάδοχο.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Τελική επιμέτρηση
2 Φάκελος Αφάλειας και Υγείας
3 Μητρώο Έργου
4
5

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Τεχνική Έκθεση Επιβλέποντες 1 ημέρα
2 Βεβαίωση Περαίωσης Έργου Διευθύνουσα Υπηρεσία 1 ημέρα
3 Κοινοποίησης στον ανάδοχο της βεβαίωσης περαίωσης και κάλεσμα για υποβολή τελικής επιμέτρησης Γενική Διεύθυνση και Γραμματεία 1 ημέρα
4 Υποβολή τελικής επιμέτρησης Ανάδοχος έργου Προθεσμία 2 μηνών από βεβαίωση περαίωσης
5 Έγκριση τελικής επιμέτρησης Διευθύνουσα Υπηρεσία Προθεσμία 3 μηνών
6 Κοινοποίηση στον ανάδοχο τελικής επιμέτρησης Γενική Διεύθυνση και Γραμματεία 1 ημέρα
7 Υποβολή ΦΑΥ από ανάδοχο Ανάδοχος 1 ημέρα
8 Έγκριση ΦΑΥ Διευθύνουσα Υπηρεσία 2-3 ημέρες
9 Έγγραφο για ορισμό επιτροπής προσωρινής παραλαβής προς αυτοτελες τμήμα γραμματείας σε περίπτωση τακτικού διαγωνισμού Διευθύνουσα Υπηρεσία

αυτοτελες τμήμα γραμματείας

1 μήνα
10 Διενέργεια προσωρινής παραλαβής μετά από πρόσκληση του προέδρου της επιτροπής επί τόπου του έργου Επιβλέποντες

Επιτροπή προσωρινής παραλαβής

Ανάδοχος

Έξι μήνες από βεβαίωση περαίωσης ή από ημερομηνία υποβολής από τον ανάδοχο της τελικής επιμέτρησης σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν του διμήνου από τη βεβαίωση περαίωσης
11 Σύνταξή και υπογραφή πρακτικού προσωρινής παραλαβής με παρατηρήσεις ή χωρίς Επιβλέποντες

Επιτροπή προσωρινής παραλαβής

Ανάδοχος

7 ημέρες
12 Διαβίβαση πρακτικού στο Τεχνικό συμβούλιο για γνωμοδότηση στη Σύγκλητο Διευθύνουσα Υπηρεσία

Τεχνικό συμβούλιο

1 μέρα
13 Σε περίπτωση ένστασης του αναδόχου εισήγηση στο Τεχνικό συμβούλιο για γνωμοδότηση στη Σύκλητο, μετά από κοινοποίηση στην Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής Διευθύνουσα Υπηρεσία

Τεχνικό συμβούλιο

Κοινοποίηση απόφασης Συγκλήτου επί της εντάσεως στον ανάδοχο εντός 2 μηνών
14 Κοινοποίηση απόφασης Συγκλήτου στον ανάδοχο Γενική Διεύθυνση και Γραμματεία 1 μέρα
15 Σε περίπτωση έγκρισης της προσωρινής παραλαβής χωρίς παρατηρήσεις, σύνταξη προτελικού απο ανάδοχο, έγκρισή του από Διευθύνουσα Υπηρεσία και απόφαση μείωσης εγγυητικών επιστολών Διευθύνουσα Υπηρεσία

Ανάδοχος

μέσα σε 1 μήνα
16 Σε περίπτωση έγκρισης της προσωρινής παραλαβής με παρατηρήσεις και περικοπές, απόφαση κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών ή σύνταξη αρνητικού προτελικού λογαριασμού απο ανάδοχο και έγκρισή του από Διευθύνουσα Υπηρεσία Διευθύνουσα Υπηρεσία

Ανάδοχος

μέσα σε 1 μήνα
17 Σε περίπτωση ελαττωμάτων και παρατηρήσεων, σύνταξη από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδικής διαταγής στον ανάδοχο για αποκατάσταση των ατελειών Διευθύνουσα Υπηρεσία

Ανάδοχος

1 μέρα
18
19

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

ΤΣΜΕΔΕ σε περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών

Μητρώα που τηρούνται