Τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Εποπτευομένων Φορέων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Περιγραφή Υπηρεσίας: Το Τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Εποπτευομένων Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού είναι αρμόδιο για: α) Τη μέριμνα για το διορισμό ή την αντικατάσταση μελών των Διοικήσεων των εποπτευομένων φορέων (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον κανονισμό λειτουργίας αυτών. β) Τη μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των εποπτευομένων φορέων, μέσω της συγκρότησης κάθε συλλογικού οργάνου που υποβοηθά το διοικητικό έργο τους, όπως υπηρεσιακά συμβούλια, ορισμός εκπροσώπων, κ.λπ. γ) Την επικαιροποίηση του μητρώου οργανικών θέσεων των εποπτευόμενων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και την τήρηση και ενημέρωση του μητρώου του υπηρετούντος σε αυτά προσωπικού (επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις ποσοτικές μεταβολές). δ) Τη μέριμνα για τις διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών (π.χ. μετάταξης, απόσπασης, κα) του προσωπικού των εποπτευομένων φορέων, καθώς και του διορισμού στις περιπτώσεις που οι εποπτευόμενοι φορείς δεν διαθέτουν δική τους υπηρεσιακή μονάδα να επιλαμβάνεται αρμοδίως. ε) Την έγκριση κανονιστικών πράξεων, δια της εκδόσεως Υπουργικής Απόφασης, των εποπτευομένων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, όπου αυτό προβλέπεται από το καταστατικό τους. στ) Την έκδοση ή τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας και των Οργανισμών όλων των εποπτευόμενων φορέων (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ζ) Τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού εποπτευομένων φορέων, κατά κλάδο και ειδικότητα. η) Τη μέριμνα για τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, καθώς και του προσωπικού εκείνου που προσλαμβάνεται μέσω των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ στους εποπτευμένους φορείς. θ) Τη διαβίβαση στους εποπτευόμενους φορείς εγκυκλίων, ανακοινώσεων-προσκλήσεων μετάταξης και λοιπών εγγράφων που αποστέλλονται από Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες και λοιπούς φορείς του Δημοσίου. ι) Επιμέλεια διαδικασίας ορισμού μελών στις επιτροπές της ΟΠΑΠ Α.Ε. και έκδοση σχετικών αποφάσεων ιαια) Έγγραφα – απαντήσεις επί θεμάτων προσωπικού εποπτευομένων φορέων. ιβ) Αποσπάσεις Ολυμπιονικών σε εποπτευόμενους φορείς της Γ.Γ.Α. (βάσει ν.4325/2015). ιγ) Την παροχή πληροφοριών και στοιχείων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, σε περίπτωση εφαρμογής ένδικων μέσων, για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού εποπτευομένων φορέων.

Σχετική Νομοθεσία Η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 66-87 του Π.Δ.4/2018 (Φ.Ε.Κ. 7/Α/22-01-2018)

Τρόπος διεκπεραίωσης Ο τρόπος διεκπαιρέωσης των εγγράφων ποικίλει ανά περίπτωση και μπορεί είτε να συμπεριλαμβάνει μόνο ηλεκτρονική αποστολή, είτε μόνο αποστολή χειρονακτικά μέσω του ταχυδρομείου, είτε και σε συνδυασμό και των δυο προαναφερθέντων μεθόδων.


Διαδικασίες 1. Αρμοδιότητα του Τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Εποπτευομένων Φορέων της Γ.Γ.Α. για τη μέριμνα των διαδικασιών πρόσληψης εποχικού προσωπικού στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Άλλη υπηρεσία του φορέα μας Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.