Υπαγωγή Επενδύσεων στον Επενδυτικό Νόμο Ν. 4399/16

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Υπαγωγή Επενδύσεων στον Επενδυτικό Νόμο Ν. 4399/16
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Επιχειρήσεις
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ Βλ. παράβολο

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου προκειμένου μια επιχείρηση να λάβει ενίσχυση για να υλοποιήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα.

Σχετική Νομοθεσία

  1. N.4399/2016
  2. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ολες οι διαδικασίες εκτελούνται με χρήση του ΠΣΚΕ (http://www.ependyseis.gr/mis). Η πρόσβαση γίνεται με Internet Explorer.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Υποβάλλεται με την αίτηση παράβολο 0,5 τοις χιλίοις του προϋπολογισμού του επενδυτικού προγράμματος

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ΑΙΤΗΣΗ
2 ΠΑΡΑΒΟΛΟ
3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΗΣ

ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ,

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΛΠ)

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
5 ΤΙΤΛΟΙ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ/ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΑ

6 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

7 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

8 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΧΡΗΣΗ)
9 ΕΓΚΡΙΣΗ & ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ (ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΧΡΗΣΗ)

10 ΑΔΕΙΕΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΛΠ)
11 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
12 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ/PROSPECTUS
13 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
14 ΔΙΚΑΙΟΛΟΤΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΤΛΟΙ
ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΚΛΠ)
15 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβάλλονται από τον αιτούντα στο ΠΣΚΕ

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 1. Έλεγχος Πληρότητας και σε περίπτωση μη πληρότητας διαδικασία συμπλήρωσης φακέλου

- Συμπλήρωση Checklist, Χρήση του ΠΣΚΕ για παραλαβή του φακέλου

- Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν επαρκούν ζητούνται μέσω του συστήματος ΠΣΚΕ

συμπληρωματικά δικαιολογητικά τα οποία επίσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

2 2. Έλεγχος Νομιμότητας

 Συμφωνία περιεχομένου έντυπου φακέλου με όσα υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά

 Έλεγχος νομιμότητας δικαιολογητικών (π.χ. δυνατότητα κάλυψης ίδιας συμμετοχής, όροι δανείου)

 Γνωμοδοτήσεις από άλλους φορείς

 Συμπλήρωση σχετικού checklist στο ΠΣΚΕ

 Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν επαρκούν ζητούνται μέσω του συστήματος ΠΣΚΕ συμπληρωματικά δικαιολογητικά τα οποία επίσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Παραλαμβάνονται από το ΓΕΕ και προωθούνται στο Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής

Ανάπτυξης

 Εφόσον δεν υπάρχουν προβλήματα νομιμότητας, ακολουθούνται τα επόμενα βήματα

αλλιώς γνωστοποιείται στον φορέα της επένδυσης η μη δυνατότητα αξιολόγησης (βήμα

3 και μετά).

 Υπάρχει δυνατότητα ένστασης εντός 10 ημερών κατά του αρνητικού αποτελέσματος.

3 3. Αξιολόγηση από εξωτερικό αξιολογητή Μέλος του μητρώου αξιολογητών

 Κληρώνεται από το ΠΣΚΕ 1 αξιολογητής και γίνεται αξιολόγηση με βάση τα όσα έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά.

 Σε περίπτωση που απαιτούνται διευκρινήσεις αυτές ζητούνται και απαντιούνται μέσω

του ΠΣΚΕ

4 4. Επιτροπή Αξιολόγησης

Τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από δύο υπηρεσιακά στελέχη και ένα μέλος του ΕΜΠΕ προβαίνουν στην τελική αξιολόγηση της πρότασης λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του εξωτερικού αξιολογητή και απόψεις τις υπηρεσίας.

Η όλη διαδικασία καταχωρείται στο ΠΣΚΕ

5 5. Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης

Μετά την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων από την επιτροπή αξιολόγησης Συντάσσεται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης. Ο

πίνακας αυτός αναρτάται στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr.

Οι αιτώντες έχουν δικαίωμα ένστασης επί του προσωρινού πίνακα

6 6. Οριστικός Πίνακας Κατάταξης

Μετά την εξέταση των ενστάσεων εκπονείται και αναρτάται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης. Προκειμένου να καταρτιστεί και να οριστικοποιηθεί ο οριστικός πίνακας κατάρτισης απαιτείται η

ύπαρξη διαθεσίμων πόρων στο ΠΔΕ.

7 7. Έκδοση απόφασης Υπαγωγής

Μέσα από το σύστημα εκδίδεται προσυμπληρωμένο σχέδιο απόφασης για κάθε επένδυση το

οποίο προσαρμόζεται από την υπηρεσία. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, το τελικό κείμενο

υποβάλλεται στο ΠΣΚΕ. Περίληψη της απόφασης δημοσιεύεται σε ΦΕΚ και τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Διεύθυνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας.