Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Άλλαξα τα βήματα της διαδικασίας)
Γραμμή 6: Γραμμή 6:
 
|λεζάντα        = λογότυπο
 
|λεζάντα        = λογότυπο
 
|τίτλος          =  
 
|τίτλος          =  
|Από ποιους παρέχεται =Δήμο Κατερίνης  
+
|Από ποιους παρέχεται =Υπηρεσίες Δήμων - Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  
 
|Σε ποιους παρέχεται =[[Πολίτες]]   
 
|Σε ποιους παρέχεται =[[Πολίτες]]   
 
|Νομοθετικό πλαίσιο =    Ν 4264/2014 "Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις"
 
|Νομοθετικό πλαίσιο =    Ν 4264/2014 "Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις"
Γραμμή 36: Γραμμή 36:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|Υπεύθυνη δήλωση−αίτηση στην Αρμόδια Αρχή στην οποία δηλώνεται:
+
|Bεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014(ΦΕΚ Α΄ 118), η οποία έχει ισχύ 30 (τριάντα ημερών) από την ημερομηνία έκδοσής της.
 
 
α) ότι ασχολείται προσωπικά με την παραγωγή ή από κοινού συμβάλλουν στην παραγωγή ο/η σύζυγος
 
 
 
και πρόσωπα που έχουν σχέση συγγένειας εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού
 
 
 
β) το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτημάτων, τη θέση που βρίσκονται, την έκταση, τις ποσότητες των προϊόντων
 
 
 
που παράγει, καθώς και το ύψος της παραγωγής που θα διαθέτει στις λαϊκές αγορές.
 
 
 
Ειδικά, για τα πρόσωπα που από κοινού συμβάλλουν στην παραγωγή προϊόντων με τον κάτοχο της γεωργικής
 
 
 
εκμετάλλευσης και έχουν συγγένεια εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού,
 
 
 
δηλώνεται ότι είναι κάτοχοι παραγωγικής άδειας και αναφέρεται το ποσοστό της συνολικής παραγωγής που
 
 
 
καθένας χωριστά προτίθεται να διαθέσει στις λαϊκές αγορές,
 
 
 
γ) ότι σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων καλλιέργειας, αυτές βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφερειακής
 
 
 
Ενότητας της μόνιμης κατοικίας του, ή σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα, εκτός εάν πρόκειται για όσπρια, ρύζι ή
 
 
 
ξηρούς καρπούς ή προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ή Προστατευόμενης
 
 
 
Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.),
 
 
 
δ) ότι είναι επαγγελματίας αγρότης, όπως αυτός ορίζεται, και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και
 
 
 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/2010,
 
 
 
ε) τον αριθμό Μητρώου του βιβλιαρίου του ΟΓΑ ή τον αριθμό της βεβαίωσης του κλάδου της κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ,
 
 
 
στ) μέχρι τρεις (3) λαϊκές αγορές στις οποίες, κατά σειρά προτίμησης, επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί,
 
 
 
ζ) ότι θα δραστηριοποιείται σε μία λαϊκή αγορά ανά ημέρα και ότι δεν έχει υποβάλει αίτηση άδειας παραγωγού λαϊκών
 
 
 
αγορών σε οποιονδήποτε άλλο φορέα χορήγησης αδειών παραγωγού λαϊκών αγορών.
 
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11, η οποία έχει ισχύ τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
+
|Αντίγραφο:
 +
α)Της φορολογικής δήλωσης (Έντυπο Ε1) του προηγούμενου έτους,
 +
 
 +
β) επίδειξη μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Έντυπο Ε3) του προηγούμενου έτους και
  
έκδοσής της.
+
γ) της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Έντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές.  
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|Αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης (Έντυπο Ε1) του προηγούμενου έτους
+
|Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και βεβαίωση έναρξης ταμειακής μηχανής.
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|Αντίγραφο της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Έντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές
+
|Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/2010
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
|Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και βεβαίωση έναρξης ταμειακής μηχανής
+
|Πιστοποιητικό Υγείας, σύμφωνα με την με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797/2012 (Β΄ 1199) υπουργική απόφαση.
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|6
 
|6
|Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/2010
+
|Δημοτική Ενημερότητα.
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
+
|
 
|-
 
|-
|7
+
|
|Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β΄ 1199) υπουργική απόφαση
+
|
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
+
|
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
|
 
|
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
+
|
 
|-
 
|-
 
|
 
|
|Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι αναγνωρισμένες
+
|
ομάδες παραγωγών οφείλουν να υποβάλουν επιπλέον, μέσω
 
 
 
των εκπροσώπων τους:
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|8
+
|
|Καταστατικό της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών
+
|
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
+
|
 
|-
 
|-
|9
+
|
|Ονομαστική κατάσταση των μελών της, θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. της, έδρας, της στην οποία αναγράφονται οι αδειούχοι
+
|
πωλητές λαϊκών αγορών
+
|
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
 
|-
 
|-
|10
+
|
|Βεβαίωση ότι τα πωλούμενα προϊόντα προέρχονται από μέλη τους που δεν διαθέτουν άδεια παραγωγού πωλητή
+
|
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
+
|
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Γραμμή 136: Γραμμή 99:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|Υποβολή αίτησης
+
|Υποβολή αίτησης με τα προβλεπόμενα δ/κά.
 
|
 
|
 
|Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 
|Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Γραμμή 145: Γραμμή 108:
 
|
 
|
 
|Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 
|Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
|Αυθημερόν
+
|1 ημέρα
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
Γραμμή 151: Γραμμή 114:
 
|Ν 4264/2014 "Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις", ΦΕΚ Α'118/2014
 
|Ν 4264/2014 "Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις", ΦΕΚ Α'118/2014
 
|Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 
|Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
|1 μέρα
+
|1 ημέρα
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|Διενέργεια αυτοψίας από τριμελή επιτροπή
+
|Διαβίβαση της αίτησης & των συνημμένων δ/κών στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση απόφασης
|Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αρ. Α2-704/22-7-2014
+
|Ν. 4264/2014 ¨Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις"  ΦΕΚ Α΄ 118/2014.
 
|Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 
|Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
|7 μέρες
+
|1ημέρα
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
|Βεβαίωση τριμελούς επιτροπής
+
|Έκδοση σχετικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
|Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αρ. Α2-704/22-7-2014
+
|Ν. 4264/2014 ¨Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις¨ ΦΕΚ Α΄ 118/2014
|Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
+
|Δημοτικό Συμβούλιο
|20 μέρες
+
|10 - 15ημέρες
 
|-
 
|-
 
|6
 
|6
|Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών
+
|Χορήγηση νέας παραγωγικής άδειας, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
|Ν 4264/2014 "Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις", ΦΕΚ Α'118/2014
+
. 4264/2014 ¨ Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις" ΦΕΚ Α΄ 118
 
|Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 
|Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
|5 μέρες
+
|1 ημέρα
 
|-
 
|-
 
|7
 
|7
|Χορήγηση ανανέωσης άδειας
+
|
|Ν 4264/2014 "Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις", ΦΕΚ Α'118/2014
+
|
|Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
+
|
|2 μέρες
+
|
 
|-
 
|-
 
|8
 
|8
|Χορήγηση νέας παραγωγικής άδειας κατόπιν απόφγασης Δημοτικού Συμβουλίου
+
|
|Ν 4264/2014 "Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις", ΦΕΚ Α'118/2014
+
|
|Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
+
|
|8 μέρες
+
|
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Αναθεώρηση της 14:48, 12 Δεκεμβρίου 2016

Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών
Από ποιους παρέχεται Υπηρεσίες Δήμων - Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Ν 4264/2014 "Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις"
Κόστος σε ευρώ Χωρίς κόστος

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση άδειας άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών αγορών.

Σχετική Νομοθεσία

1) Ν 4264/2014 "Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις", ΦΕΚ Α'118/2014. [1]

2) Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αρ. Α2-704/22-7-2014, ΦΕΚ Β'2126/2014. [2]

3) Κ.Υ.Α. 81227/30-7-2015, ΦΕΚ Β'1655/2015. [3]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος

Έντυπο που χρησιμοποιείται

1) Αίτηση-Υπεύθυνη . [1]

2) Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης από Τριμελή επιτροπή για χορήγηση άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαικών Αγορών [3]

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Bεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014(ΦΕΚ Α΄ 118), η οποία έχει ισχύ 30 (τριάντα ημερών) από την ημερομηνία έκδοσής της. Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αντίγραφο:

α)Της φορολογικής δήλωσης (Έντυπο Ε1) του προηγούμενου έτους,

β) επίδειξη μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Έντυπο Ε3) του προηγούμενου έτους και

γ) της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Έντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές.

Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και βεβαίωση έναρξης ταμειακής μηχανής. Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/2010 Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Πιστοποιητικό Υγείας, σύμφωνα με την με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797/2012 (Β΄ 1199) υπουργική απόφαση. Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Δημοτική Ενημερότητα.

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης με τα προβλεπόμενα δ/κά. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Αυθημερόν
2 Πρωτοκόλληση αίτησης Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 1 ημέρα
3 Έλεγχος δικαιολογητικών Ν 4264/2014 "Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις", ΦΕΚ Α'118/2014 Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 1 ημέρα
4 Διαβίβαση της αίτησης & των συνημμένων δ/κών στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση απόφασης Ν. 4264/2014 ¨Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις" ΦΕΚ Α΄ 118/2014. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 1ημέρα
5 Έκδοση σχετικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ν. 4264/2014 ¨Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις¨ ΦΕΚ Α΄ 118/2014 Δημοτικό Συμβούλιο 10 - 15ημέρες
6 Χορήγηση νέας παραγωγικής άδειας, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. 4264/2014 ¨ Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις" ΦΕΚ Α΄ 118 Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 1 ημέρα
7
8