Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Χορήγηση Άδειας Προσωρινής Παραχώρησης Χρήσης Μνημείων, Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
μ
(Δικαιολογητικά)
Γραμμή 10: Γραμμή 10:
 
|Νομοθετικό πλαίσιο =  ΦΕΚ 3046/Β/30.12.2011, ΦΕΚ 1138/Β/10.4.2012, ΦΕΚ 4521/Β'/16.10.2018   
 
|Νομοθετικό πλαίσιο =  ΦΕΚ 3046/Β/30.12.2011, ΦΕΚ 1138/Β/10.4.2012, ΦΕΚ 4521/Β'/16.10.2018   
 
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =   
 
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =   
|Κόστος σε ευρώ =200 €           
+
|Κόστος σε ευρώ =3000 /ημέρα          
 
|Ταυτότητα υπηρεσίας2 =  
 
|Ταυτότητα υπηρεσίας2 =  
 
|Αρμόδια αρχή =ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ/ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ
 
|Αρμόδια αρχή =ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ/ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ
Γραμμή 35: Γραμμή 35:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας
+
|Συμπληρωμένο σχετικό έντυπο αίτησης όπου αναφέρονται α)πλήρη στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου, β) ο τίτλος  και το είδος της εκδήλωσης, γ) η ημερομηνία της εκδήλωσης,δ) γενική περιγραφή της εκδήλωσης, ε) πρόγραμμα - ρεπερτόριο, στ) οι συντελεστές, ζ) ο τεχνολογικός εξοπλισμός, η) οι σκηνικές εγκαταστάσεις
|Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
+
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|Δελτίο ανεργίας σε ισχύ
+
|Υπεύθυνη δήλωση ή ενυπόγραφη επιστολή του καλλιτεχνικού υπευθύνου ότι είναι σε γνώση του η προτεινόμενη εκδήλωση για τις προτεινόμενες ημερομηνίες
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος
+
|Φάκελο σκηνικών και τεχνική περιγραφή σκηνικών
 +
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 +
|-
 +
|4
 +
|Υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρηθούν οι όροι της παρούσας απόφασης
 +
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 +
|-
 +
|5
 +
|Υπεύθυνη δήλωση περί του αναλογούντος Φ.Π.Α. ως προς την καταβολή των τελών
 +
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 +
|-
 +
|6
 +
|Σε περίπτωση αιτήματος απαλλαγής από την καταβολή τελών επισυνάπτονται στο αίτημα εξαρχής τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 +
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 +
|-
 +
|7
 +
|Ο ενδριαφερόμενος συμπληρώνει τα αντίστοιχα πεδία τους εντύπου αίτησης, εφόσον επιθυμεί φωτογράφηση, κινηματογράφηση ή/και περαιτέρω χρήση του υλικού στο διαδίκτυο
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 +
Η αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία εξετάζει την αίτηση παραχώρησης και αποφασίζει την έγκριση ή την απόρριψή της εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολής της.
 +
 +
Η αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία διαβιβάζει το αίτημα, εντός επτά (7) ημερών, στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας του μνημείου. Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων γνωμοδοτεί και η αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία εκδίδει απόφαση εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος.
 +
 +
Οι εισηγήσεις των Περιφερειακών/Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και όλες οι εκδιδόμενες αποφάσεις περιέχουν υποχρεωτικά τον προσδιορισμό του ποσού των καταβλητέων τελών που έχουν υπολογιστεί για την παραχώρηση ανά ημέρα χρήσης και στο σύνολο.
 +
 +
Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τα αναλογούντα τέλη, πλέον Φ.Π.Α. στον τραπεζικό λογαριασμό του ΤΑΠ τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την διενέργεια της εκδήλωσης, αναγράφοντας στο παραστατικό πληρωμή τον αριθμό της εγκριτικής απόφασης. Αντίγραφο του παραστατικού κοινοποιείται αμελλητί στο ΤΑΠ και στην αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία.
 +
 +
Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, με απόφαση, δύναται να καθορίζει ειδικούς όρους ή προϋποθέσεις.
 +
 +
Όταν η παραχώρηση χρήσης οποιουδήποτε χώρου/μνημείου/μουσείου αφορά σε εκδήλωση, στην οποία η αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ είναι συνδιοργανωτής, η σχετική απόφαση εκδίδεται απευθείας από αυτή και κοινοποιείται στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση.

Αναθεώρηση της 20:11, 25 Απριλίου 2019

Χορήγηση Άδειας Προσωρινής Παραχώρησης Χρήσης Μνημείων, Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων
Από ποιους παρέχεται ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Σε ποιους παρέχεται ΠΟΛΙΤΕΣ
Νομοθετικό πλαίσιο ΦΕΚ 3046/Β/30.12.2011, ΦΕΚ 1138/Β/10.4.2012, ΦΕΚ 4521/Β'/16.10.2018
Κόστος σε ευρώ 3000 €/ημέρα
Αρμόδια αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ/ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έγκριση όρων, διαδικασιών και καθορισμού των οργάνων χορήγησης άδειας για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων. Καλές πρακτικές που πρέπει να ισχύουν στην χρήση των μνημείων για πολιτιστικές εκδηλώσεις και οριοθέτηση αναγκαίων κατά περίπτωση περιορισμών. Καθορισμός τελών χρήσης.

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ 3046/Β/30.12.2011, ΦΕΚ 1138/Β/10.4.2012, ΦΕΚ4521/Β/16.10.2018


Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικά μέσω του e-services (http://www.oaed.gr/e-yperesies) Μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)


Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Συμπληρωμένο σχετικό έντυπο αίτησης όπου αναφέρονται α)πλήρη στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου, β) ο τίτλος και το είδος της εκδήλωσης, γ) η ημερομηνία της εκδήλωσης,δ) γενική περιγραφή της εκδήλωσης, ε) πρόγραμμα - ρεπερτόριο, στ) οι συντελεστές, ζ) ο τεχνολογικός εξοπλισμός, η) οι σκηνικές εγκαταστάσεις Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Υπεύθυνη δήλωση ή ενυπόγραφη επιστολή του καλλιτεχνικού υπευθύνου ότι είναι σε γνώση του η προτεινόμενη εκδήλωση για τις προτεινόμενες ημερομηνίες Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Φάκελο σκηνικών και τεχνική περιγραφή σκηνικών Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρηθούν οι όροι της παρούσας απόφασης Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Υπεύθυνη δήλωση περί του αναλογούντος Φ.Π.Α. ως προς την καταβολή των τελών Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Σε περίπτωση αιτήματος απαλλαγής από την καταβολή τελών επισυνάπτονται στο αίτημα εξαρχής τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Ο ενδριαφερόμενος συμπληρώνει τα αντίστοιχα πεδία τους εντύπου αίτησης, εφόσον επιθυμεί φωτογράφηση, κινηματογράφηση ή/και περαιτέρω χρήση του υλικού στο διαδίκτυο Κατάθεση από τον Αιτούντα

Η αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία εξετάζει την αίτηση παραχώρησης και αποφασίζει την έγκριση ή την απόρριψή της εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολής της.

Η αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία διαβιβάζει το αίτημα, εντός επτά (7) ημερών, στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας του μνημείου. Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων γνωμοδοτεί και η αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία εκδίδει απόφαση εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος.

Οι εισηγήσεις των Περιφερειακών/Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και όλες οι εκδιδόμενες αποφάσεις περιέχουν υποχρεωτικά τον προσδιορισμό του ποσού των καταβλητέων τελών που έχουν υπολογιστεί για την παραχώρηση ανά ημέρα χρήσης και στο σύνολο.

Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τα αναλογούντα τέλη, πλέον Φ.Π.Α. στον τραπεζικό λογαριασμό του ΤΑΠ τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την διενέργεια της εκδήλωσης, αναγράφοντας στο παραστατικό πληρωμή τον αριθμό της εγκριτικής απόφασης. Αντίγραφο του παραστατικού κοινοποιείται αμελλητί στο ΤΑΠ και στην αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία.

Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, με απόφαση, δύναται να καθορίζει ειδικούς όρους ή προϋποθέσεις.

Όταν η παραχώρηση χρήσης οποιουδήποτε χώρου/μνημείου/μουσείου αφορά σε εκδήλωση, στην οποία η αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ είναι συνδιοργανωτής, η σχετική απόφαση εκδίδεται απευθείας από αυτή και κοινοποιείται στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση.