Χορήγηση Άδειας Προσωρινής Παραχώρησης Χρήσης Μνημείων, Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Άδειας Προσωρινής Παραχώρησης Χρήσης Μνημείων, Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων
Από ποιους παρέχεται ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Σε ποιους παρέχεται ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΟΤΑ,
Νομοθετικό πλαίσιο ΦΕΚ 3046/Β/30.12.2011, ΦΕΚ 1138/Β/10.4.2012, ΦΕΚ 4521/Β'/16.10.2018
Κόστος σε ευρώ 3000 €/ημέρα
Αρμόδια αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ/ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έγκριση όρων, διαδικασιών και καθορισμού των οργάνων χορήγησης άδειας για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων. Καλές πρακτικές που πρέπει να ισχύουν στην χρήση των μνημείων για πολιτιστικές εκδηλώσεις και οριοθέτηση αναγκαίων κατά περίπτωση περιορισμών. Καθορισμός τελών χρήσης.

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ 3046/Β/30.12.2011, ΦΕΚ 1138/Β/10.4.2012, ΦΕΚ4521/Β/16.10.2018


Τρόπος διεκπεραίωσης

Αυτοπρόσωπη κατάθεση των δικαιολογητικών ή αποστολή των δικαιολογητικών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις αρμόδιες υπηρεσίες


Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στις αρμόδιες Περιφερειακές ή Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης [1] όπου αναφέρονται α)πλήρη στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου, β) ο τίτλος και το είδος της εκδήλωσης, γ) η ημερομηνία της εκδήλωσης,δ) γενική περιγραφή της εκδήλωσης, ε) πρόγραμμα - ρεπερτόριο, στ) οι συντελεστές, ζ) ο τεχνολογικός εξοπλισμός, η) οι σκηνικές εγκαταστάσεις Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Υπεύθυνη δήλωση ή ενυπόγραφη επιστολή του καλλιτεχνικού υπευθύνου ότι είναι σε γνώση του η προτεινόμενη εκδήλωση για τις προτεινόμενες ημερομηνίες Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Φάκελο σκηνικών και τεχνική περιγραφή σκηνικών Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρηθούν οι όροι της παρούσας απόφασης Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Υπεύθυνη δήλωση περί του αναλογούντος Φ.Π.Α. ως προς την καταβολή των τελών Κατάθεση από τον Αιτούντα


Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Κατάθεση Συμπληρωμένου του Εντύπου Δήλωσης Ατυχήματος, του Εντύπου για τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. και των Απαραίτητων Δικαιολογητικών ΑΝ. 1846/51

Εγκ. Ι.Κ.Α. 22/2004

Εγκ. Ι.Κ.Α. 64/2009

Εγκ. Ι.Κ.Α. 45/2010

Ασφαλισμένος - Μισθωτός 10 Λεπτά
2 Έλεγχος των Υποβαλλόμενων Εντύπων και των Παρελκόμενων Δικαιολογητικών Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. 10 Λεπτά
3 Καταχώρηση της Δήλωσης Ατυχήματος στο Ο.Π.Σ. Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. 15 Λεπτά
4 Προώθηση του Σχηματισθέντα Φακέλου από το Τμήμα Παροχών στο Τμήμα Εσόδων για Χαρακτηρισμό του Ατυχήματος ως Εργατικού ή Εξωεργατικού Διοικητική Πρακτική Υπάλληλοι του Τμήματος Παροχών και Εσόδων του Ε.Φ.Κ.Α. 10 Λεπτά
5 Σύνταξη Υπηρεσιακών Σημειωμάτων προς την Αστυνομία, Νοσηλευτικό Ίδρυμα, Αρμόδια Υπηρεσία Σ.ΕΠ.Ε. και τον Εργοδότη του Μισθωτού για Παροχή Πληροφοριών Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων του Ε.Φ.Κ.Α. 10 Λεπτά
6 Λήψη Μαρτυρικών Καταθέσεων από δύο Εργαζομένους της Επιχείρησης και Αυτόπτες Μάρτυρες του Ατυχήματος Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων του Ε.Φ.Κ.Α. και Δύο Μάρτυρες του Ατυχήματος 15 Λεπτά
7 Εξέταση και Εκτίμηση των Προσκομισθέντων Στοιχείων όλων των Εμπλεκόμενων Μερών Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων του Ε.Φ.Κ.Α. 60 Λεπτά
8 Σύνταξη Αιτιολογημένης Έκθεσης Ελέγχου - Εισήγησης με Χαρακτηρισμό του Ατυχήματος ΑΝ. 1846/51

Εγκ. Ι.Κ.Α. 22/2004

Εγκ. Ι.Κ.Α. 64/2009

Εγκ. Ι.Κ.Α. 45/2010

Υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων του Ε.Φ.Κ.Α. 15 Λεπτά
9 Προώθηση της Έκθεσης Ελέγχου - Εισήγησης στον Προϊστάμενο των Παροχών Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων του Ε.Φ.Κ.Α. & Προϊστάμενος Παροχών 10 Λεπτά
10 Έλεγχος του Σχηματισθέντα Φακέλου από τον Προϊστάμενο των Παροχών και Προώθηση του στον Υπάλληλο των Παροχών για Έκδοση Απόφασης Ατυχήματος ως Εργατικού ή Εξωεργατικού Διοικητική Πρακτική Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. 20 Λεπτά
11 Έκδοση Απόφασης Χαρακτηρισμού Ατυχήματος Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. 10 Λεπτά
12 Έγκριση και Υπογραφή της Απόφασης Ατυχήματος από τον Διευθυντή του Ε.Φ.Κ.Α. ΑΝ. 1846/51

Εγκ. Ι.Κ.Α. 22/2004

Εγκ. Ι.Κ.Α. 64/2009

Εγκ. Ι.Κ.Α. 45/2010

Ο Διευθυντής του Αρμόδιου Υποκαταστήματος Ε.Φ.Κ.Α. 10 Λεπτά
13 Κοινοποίηση της Απόφασης Χαρακτηρισμού του Ατυχήματος στον Μισθωτό Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. 10 Λεπτά
14 Κατάθεση Αδειών Ιατρών και Υγειονομικών Επιτροπών, Εισιτήρια Εξιτήρια Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Βεβαιώσεις Εργοδότη, Καρτέλες Ενσήμων (εφόσον υπάρχουν) ΑΝ. 1846/51

Εγκ. Ι.Κ.Α. 22/2004

Εγκ. Ι.Κ.Α. 64/2009

Εγκ. Ι.Κ.Α. 45/2010

Ασφαλισμένος - Μισθωτός 10 Λεπτά
15 Έκδοση Απόφασης Επιδότησης Ατυχήματος ΑΝ. 1846/51

Εγκ. Ι.Κ.Α. 22/2004

Εγκ. Ι.Κ.Α. 64/2009

Εγκ. Ι.Κ.Α. 45/2010

Υπάλληλος του Τμήματος Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. 10 Λεπτά
15 Οριστικοποίηση (έγκριση) και Υπογραφή της Απόφασης Επιδότησης Ατυχήματος από τον Προϊστάμενο των Παροχών Διοικητική Πρακτική Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. 5 Λεπτά
16 Κοινοποίηση της Απόφασης Επιδότησης του Ατυχήματος στον Μισθωτό Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. 2 Λεπτά

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Αστυνομία, Νοσηλευτικό Ίδρυμα (Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας κ.λ.π.), Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

Μητρώα που τηρούνται

Μητρώο ...