Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Διαδικασίες)
(Διαδικασίες)
Γραμμή 88: Γραμμή 88:
 
|3
 
|3
 
| Εφόσον τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.
 
| Εφόσον τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.
|
+
|Νόμος 3463/2006 & ΦΕΚ 480/B΄/ 18.04.2006
 
|Υπάλληλος ΚΕΠ
 
|Υπάλληλος ΚΕΠ
 
|2  λεπτά
 
|2  λεπτά
Γραμμή 101: Γραμμή 101:
 
|Ο υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει με fax στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την αίτηση του πολίτη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 
|Ο υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει με fax στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την αίτηση του πολίτη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  
|Νόμος 3463/2006 & ΦΕΚ 480/B΄/ 18.04.2006
+
|
 
|Δήμοι και Δημοτικές Κοινότητες
 
|Δήμοι και Δημοτικές Κοινότητες
 
|1 λεπτό
 
|1 λεπτό

Αναθεώρηση της 15:14, 6 Φεβρουαρίου 2017

Χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας
Από ποιους παρέχεται Δήμους και Δημοτικές Κοινότητες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 3463/2006 & ΦΕΚ 480/B΄/ 18.04.2006
Κόστος σε ευρώ Μηδέν

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ο πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του και το αίτημα του καταχωρείται ηλεκτρονικά, ύστερα από τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και της πληρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Στη συνέχεια, διαβιβάζεται προς την αρμόδια για την διεκπεραίωσή του Υπηρεσία. Με την διεκπεραίωση του αιτήματος, ο πολίτης ενημερώνεται σχετικά και παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο.

Σχετική Νομοθεσία

[Ν. 3463/2006, "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων", άρθρο 279]

[ΦΕΚ 480/B΄/ 18.04.2006: "Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/13190/02 (ΦΕΚ 896/Β΄/16.7.2002 και ΔΙΑΔΠ/Α/16959/02 (ΦΕΚ1189/Β΄/12.9.2002 αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά με την χορήγηση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας,που διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)"]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο τρόπος υποβολής του αιτήματος είναι ηλεκτρονικός και πραγματοποιείται από τον υπάλληλο του ΚΕΠ. Η διαβίβαση του αιτήματος καθώς και η παραλαβή του τελικού εγγράφου, γίνεται μέσω τηλεομοιοτυπίας.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπο Αίτησης

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτείται η υποβολή παραβόλου εκ μέρους του πολίτη.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας, ή ∆ιαβατήριο σε ισχύ (πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα). Κατάθεση απο τον Αιτούντα
2 Στην περίπτωση που η αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατίθενται μέσω τρίτου προσώπου, προσκομίζονται επιπλέον:

α) Εξουσιοδότηση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής

β)Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντα, επίσης επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής

Κατάθεση απο τον Αιτούντα
3 Απόδειξη λογαριασμού ΔΕΚΟ του τελευταίου διμήνου, ή το τελευταίο αντίγραφο του εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ), εφόσον σ' αυτό αναγράφεται η διεύθυνση της κατοικίας του ενδιαφερομένου και όχι αυτή της επαγγελματικής του στέγης.

Επισήμανση: Στην περίπτωση προστατευόμενου μέλους, μη υπόχρεου στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, είναι απαραίτητη η προσκόμιση αντιγράφου του  εντύπου  Ε1 των γονέων του.

Κατάθεση απο τον Αιτούντα
4 Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία δηλώνεται η μόνιμη κατοικία του πολίτη και συμπληρώνεται ηλεκτρονικά απο τον υπάλληλο του ΚΕΠ. Κατάθεση απο τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ο πολίτης, προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του προκειμένου να αιτηθεί τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο χρόνος εξαρτάται απο τον μέσο χρόνο αναμονής στην ουρά εξυπηρέτησης
2 Ο υπάλληλος ΚΕΠ αφού προβεί στον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας του πολίτη,

παραλαμβάνει και ελέγχει τα προσκομιζόμενα απ' αυτόν δικαιολογητικά.

Υπάλληλος ΚΕΠ 2 λεπτά
3 Εφόσον τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης. Νόμος 3463/2006 & ΦΕΚ 480/B΄/ 18.04.2006 Υπάλληλος ΚΕΠ 2 λεπτά
4 Εάν τα δικαιολγητικά είναι πλήρη, ο υπάλληλος ΚΕΠ, προβαίνει στην ηλεκτρονική συμπλήρωση και πρωτοκόλληση της αίτησης, δημιουργώντας ένα νέο φάκελο στο πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ. Στη δυνέχεια, παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου της υποβληθείσας αίτησης του. Νόμος 3463/2006 & ΦΕΚ 480/B΄/ 18.04.2006 Υπάλληλος ΚΕΠ 3 λεπτά
5 Ο υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει με fax στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την αίτηση του πολίτη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Δήμοι και Δημοτικές Κοινότητες 1 λεπτό
6 Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα, το οποίο και καταχωρεί ως εισερχόμενο στο πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ. Υπάλληλος ΚΕΠ Ενδεικτικός μέσος χρόνος ανταπόκρισης των καθ' ύλην αρμόδιων Φορέων:1 έως 2 εργάσιμες ημέρες
7 Ο υπάλληλος ΚΕΠ ειδοποιεί τον πολίτη μέσω sms προκειμένου να προσέλθει για να παραλάβει το τελικό έγγραφο. Υπάλληλος ΚΕΠ 1 λεπτό
8 Ο πολίτης, προσέρχεται στο ΚΕΠ που υπέβαλε την αίτηση του και παραλαμβάνει τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Υπάλληλος ΚΕΠ 1 λεπτό
9 Ο υπάλληλος ΚΕΠ ολοκληρώνει την υπόθεση στο πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ, γεγονός που αποτελεί τον τερματισμό της διαδικασίας. Υπάλληλος ΚΕΠ 30 δευτερόλεπτα

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

ΚΕΠ