Χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης από Ειδικό Ληξιαρχείο

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης από Ειδικό Ληξιαρχείο
Από ποιους παρέχεται Κ.Ε.Π.
Σε ποιους παρέχεται Σε πολίτες που γεννήθηκαν στο εξωτερικό
Κόστος σε ευρώ 0
Αρμόδια αρχή Ειδικό Ληξιαρχείο

Περιγραφή Υπηρεσίας

 Ο πολίτης προσέρχεται στο Κ.Ε.Π της επιλογής του προκειμένου να αιτηθεί  τη χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης, στην περίπτωση που η γέννηση αυτή, έλαβε χώρα στην αλλοδαπή ( αφορά Έλληνες πολίτες) προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο πολίτης παραλαμβάνει αμέσως τη Λ.Π.Γ. εάν έχει καταχωρηθεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο η εν λόγω πράξη. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής διαβίβασης της αιτήσεως στο Ειδικό Ληξιαρχείο, για περαιτέρω αναζήτηση, ο πολίτης ενημερώνεται σχετικά για το τελικό έγγραφο του αιτήματος του.

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο τρόπος υποβολής του αιτήματος είναι ηλεκτρονικός, πραγματοποιείται από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. και η Ληξιαρχική πράξη γέννησης εκτυπώνεται απευθείας (on line).Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η εύρεση του πολίτη στο on line σύστημα του Ειδικού Ληξιαρχείου η διαβίβαση του αιτήματος γίνεται ηλεκτρονικά και η παραλαβή του τελικού εγγράφου, γίνεται ταχυδρομικά ή με fax.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτείται η υποβολή παραβόλου εκ μέρους του πολίτη.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας, ή ∆ιαβατήριο ή άδεια παραμονής.
2 Φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας, ή ∆ιαβατηρίου ή άδειας παραμονής

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Ο Πολίτης προσέρχεται στο Κ.Ε.Π της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά Ο χρόνος εξαρτάται από τον μέσο χρόνο αναμονής στην ουρά εξυπηρέτησης
2 Ο υπάλληλος Κ.Ε.Π. ελέγχει το Δ.Α.Τ.  και στη συνέχεια   βάσει αυτού, αναζητεί τον πολίτη στο ηλεκτρονικό σύστημα e-kep Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002) Υπάλληλος Κ.Ε.Π 2 λεπτά
3 Ο υπάλληλος επιλέγει το Ειδικό Ληξιαρχείο ως φορέα έκδοσης του αντιγράφου Λ.Π.Γ, εκτυπώνει την ηλεκτρονική αίτηση με συμπληρωμένα τα στοιχεία του ενδιαφερομένου, υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και αναζητεί τον πολίτη στο πληροφοριακό σύστημα του Ειδικού Ληξιαρχείου. Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002) Υπάλληλος Κ.Ε.Π 1 λεπτά
4 Ο υπάλληλος Κ.Ε.Π. εκτυπώνει τη Ληξιαρχική πράξη γέννησης που του εμφανίζεται και τη παραδίδει στον αιτούντα. Υπάλληλος Κ.Ε.Π 2 λεπτά
5 Στη περίπτωση που  δεν είναι δυνατή η εύρεση του πολίτη στο πληροφοριακό σύστημα του Ειδικού Ληξιαρχείου, τότε διεκπεραιώνεται η υπόθεση του με τον παραδοσιακό τρόπο. Συμπληρώνεται, δηλαδή, το έντυπο αίτησης και στέλνεται ηλεκτρονικά στο Ειδικό Ληξιαρχείο. ( Το τελικό έγγραφο θα εκδοθεί απο το ΕΙΔ. Λ.) (ΦΕΚ 896/Β΄/16-7-2002),

(ΦΕΚ 1189/Β΄/12-9-2002),

Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002),

Υπάλληλος Κ.Ε.Π 2 λεπτά
6 Ο αρμόδιος Φορέας, αφού προβεί στην αναζήτηση του αιτήματος, εκδίδει το αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης και το διαβιβάζει στο Κ.Ε.Π. με τον εκάστοτε αιτηθέντα τρόπο. Υπάλληλος Ειδικού Ληξιαρχείου Ενδεικτικός μέσος χρόνος ανταπόκρισης των καθ' ύλην αρμόδιων Φορέων:3 έως 4 εργάσιμες ημέρες
7 Όταν ο υπάλληλος Κ.Ε.Π παραλάβει το τελικό έγγραφο ενημερώνει τον αιτούντα να προσέλθει ώστε να παραλάβει το σχετικό έγγραφο. Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002) Υπάλληλος Κ.Ε.Π 2 λεπτά
8 Ο πολίτης, προσέρχεται στο Κ.Ε.Π στο οποίο υπέβαλε την αίτηση του και παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002) Υπάλληλος Κ.Ε.Π 1 λεπτά
9 Ο υπάλληλος Κ.Ε.Π ολοκληρώνει την υπόθεση στο πληροφοριακό σύστημα των Κ.Ε.Π, γεγονός που αποτελεί τον τερματισμό της διαδικασίας. Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002) Υπάλληλος Κ.Ε.Π 2 λεπτά

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Ειδικό Ληξιαρχείο

Μητρώα που τηρούνται