Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ
Από ποιους παρέχεται ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σε ποιους παρέχεται ΠΟΛΙΤΕΣ
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 1
Κόστος σε ευρώ 0
Αρμόδια αρχή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ο πολίτης προσέρχεται στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής ενότητας ή στα ΚΕΠ του νομού της διαμονής του και υποβάλει αίτημα μαζί μετά απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών και εφόσον συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις χορηγείται εκ νέου ή ανανεώνεται το δελτίο μετακίνησης Αμεα (χρειάζεται νέα φωτογραφία όταν αντικαθίσταται το δελτίο).

Σχετική Νομοθεσία

α) Η ΚΥΑ Δ24β/Φ.11/ΓΠ.οικ 38784/921/29/-08-2017 Φεκ 2964/Β/2017 (ΑΔΑ) 6ΝΠ8465Θ1Ω-5ΡΘ) (δείτε το σχετικό Αρχείο:6ΝΠ8465Θ1Ω-5ΡΘ.pdf)

β) Η ΔΙΑΔΠ/Ε/6123/29-03.2005 (ΦΕΚ410/05 ΤΒ ΚΥΑ "τροποποίηση της ΚΥΑ περί καθορισμού διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεικπεραιωνονται μέσω των Κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών .

γ) Η υπ αρίθ πρωτ. Δ24β/ΓΠοικ. 48112/1116/17-10-2017 διευκρινιστική εγκύκλιο για την χορήγηση Δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ

δ) Το υπ αρίθμ πρωτ. Δ24/12/Γ.Π οικ.56635/1337/29-11-2017 έγγραφο παράτασης χορήγησης Δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ για το έτος 2017

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η υποβολή του αιτήματος και η παραλαβή του Δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ γίνεται χειρόγραφα.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτείται η υποβολή παραβόλου εκ μέρους του πολίτη

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.