Χρήστης:Mour.babis

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 13:01, 1 Δεκεμβρίου 2015 από τον Mour.babis (Συζήτηση | συνεισφορές)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Mour.babis
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

1) Η υπ’αριθμ, ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/33565/9-12-2013 (ΦΕΚ 3169/τΒ΄/12-12-2013) ΚΥΑ, άρθρο 4

2) Π.Δ. 219/2006 (ΦΕΚ 221/τΑ΄/13-10-2006), άρθρο 1,2,3,4,5,6,11,13,14

3) Νόμος  υπ’ αριθμ. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-1999), άρθρο 32, παρ.2.

4) Εγκύκλιοι α)ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/802/13-01-2014,ΑΔΑ: ΒΙΨΠΧ-45Φ, β) ΔΙΑΔΠ/ Φ.Α.2.2/20910/27-08-2014,ΑΔΑ:7771Χ-Κ8Ω

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Υπεύθυνη δήλωση του

ενδιαφερομένου με την οποία γνωστοποιείται η μεταβίβαση του Γυμναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής και δηλώνεται η συμμόρφωση του με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο ΠΔ 219/2006 (ΦΕΚ 221/τΑ'/13-10-2006) για την μεταβίβαση Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής (Παράρτημα, μέρος Α και Β της υπ’αριθμ, ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/33565/9-12-2013 (ΦΕΚ 3169/τΒ΄/12-12-2013) ΚΥΑ

Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Το προβλεπόμενο παράβολο

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3, του άρθρου 6 του ΠΔ 219/2006 (ΦΕΚ 221/τΑ'/13-10-2006)

3 Στην περίπτωση που ο

γνωστοποιών είναι φυσικό πρόσωπο, επιδεικνύει ή αποστέλλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή άλλου εγγράφου όπως σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής, διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν ο γνωστοποιών είναι αλλοδαπός – πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδεικνύει ή αποστέλλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο γνωστοποιών είναι ομογενής επιδεικνύει ή αποστέλλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο ειδικής ταυτότητας ομογενούς ή προξενικής θεώρησης για επαναπατρισμό.

4 Σε περίπτωση που η

ίδρυση και λειτουργία γνωστοποιείται από εταιρεία, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής επιδεικνύει ή αποστέλλει ηλεκτρονικά με την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων και του παραβόλου, πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί μη λύσης και περί μη πτώχευσης της εταιρείας καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής περί της νόμιμου εκπροσώπησης της εταιρείας.

5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση της γνωστοποίησης μεταβίβασης γυμναστηρίου ή αθλητικής

σχολής-υπεύθυνης δήλωσης που θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από το έντυπο του μέρους β’ του παραρτήματος  της υπ’αριθμ, ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/33565/9-12-2013 (ΦΕΚ 3169/τΒ΄/12-12-2013) ΚΥΑ καθώς και του προβλεπόμενου παράβολου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.2 και 3 του άρθρου 6 του ΠΔ 219/2006

1)ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/33565/2013 (ΦΕΚ 3169/τΒ/12-12-2013, άρθρα 1 & 4

2)Εγκύκλιοι  :α)ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910/27-8-2014 (ΑΔΑ: 7771Χ-Κ8Ω)

β)ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/802/13-01-2014,ΑΔΑ: ΒΙΨΠΧ-45Φ, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αρμόδιος

υπάλληλος

5

λεπτά

2 Χρέωση

από την Διευθύντρια της Υπηρεσίας στον αρμόδιο υπάλληλο

3 Έλεγχος

των δικαιολογητικών

4 Συμπλήρωση

της φόρμας της βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής

5 Υπογραφή

του σχεδίου του εγγράφου από τον εισηγητή

6 Υπογραφή

του σχεδίου του εγγράφου από τον Τμηματάρχη

7 Υπογραφή

του σχεδίου του εγγράφου και του εντύπου βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης με αποδέκτη τον ενδιαφερόμενο από την Διευθύντρια της Υπηρεσίας 

8 Διεκπεραίωση

του εγγράφου

9 Ταχυδρομική

αποστολή της βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής στον ενδιαφερόμενο

10 Κοινοποίηση

του εντύπου υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής, εντός πέντε (5) ημερών, στην Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου του άρθρου 9, του ΠΔ 219/2006 καθώς και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.