Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίηση έργων με αυτεπιστασία

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 22:04, 12 Ιουνίου 2017 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (removed Category:Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού using HotCat)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίηση έργων με αυτεπιστασία
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Διαδικασίας

Η διαδικασία της πρόσληψης είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 99/1992 και το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο η' του Ν. 3812/28-12-2009, όπως ισχύουν. Το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων καλύπτεται από υποψήφιους που έχουν εξειδικευμένη και συναφή εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση και το 40% καλύπτεται από υποψήφιους χωρίς εμπειρία. Για την κατανομή των προκηρυσσόμενων θέσεων λαμβάνεται υπόψη ότι για κλάσμα μισής μονάδας και πάνω διατίθεται μια θέση στη κατηγορία όσων έχουν εμπειρία.

Σχετική Νομοθεσία

 1. Το Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/ Α/28.8.2014) για τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα άρθρα 31 και 49 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014).
 2. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού & Αθλητισμού...».
 3. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 4. Την υπ ́αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/24-10-2014 (ΦΕΚ 2891/Β/29-10-2014) ΥΑ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων...».
 5. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5-8-1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών εν γένει έργων.
 6. Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46 Α/24.3.1992) για τη μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων.
 7. Το Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α/23.3.1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις».
 8. Τα άρθρα 18 και 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει με τα αρ. 6 και 9 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
 9. Το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α/30.6.2000) «Θέματα προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις».
 10. Το άρθρο 19 παρ. 27 του Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας Έργων Ολυμπιακής & άλλες διατάξεις».
 11. Το Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α/30.8.1988) περί «Κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου».
 12. Το άρθρο 42 παρ. 4 του Ν.3905/23-12-2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» το οποίο αντικαθιστά την παρ. 2 του άρθρου 10 του Π.Δ 99/1992, αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής προσωπικού από τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ.
 13. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων... «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
 14. Το άρθρο 40 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/23-2-2012) «Περί αντιμετώπισης της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις, με το οποίο παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 164/2004.
 15. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α//2-2-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 16. Τις διατάξεις του Ν. 4354/16-12-2015 (ΦΕΚ/Α/176/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων... ».
 17. Το άρθρο 26, παρ. 11 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση...)
 18. Το άρ. 29, παρ. 1 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου...».
 19. Την αρ. πρωτ. 2004/16-04-2010 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους, θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) και του ΥΠΠΟΑ (www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας και κατά τις ώρες από 9.00 π.μ έως 14.00 μ.μ.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

 1. Αρχείο:Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Πρόσληψης ΙΔΟΧ ΥΠΠΟΑ.pdf
 2. Αρχείο:Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599 1986 Πρόσληψη ΙΔΟΧ ΥΠΠΟΑ.pdf

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

 • Για την υποβολή ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου στο Δημόσιο Ταμείο (σε οικονομικές εφορίες ή στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht ), ποσού πενήντα (50) ευρώ.

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Ευκρινές φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Ευκρινές φωτοαντίγραφο λοιπών Βαθμολογούμενων Τίτλων Σπουδών Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Ευκρινές φωτοαντίγραφο δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Αποδεικτικά εξειδικευμένης εμπειρίας (τουλάχιστον 6μηνη) συναφούς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Αποδεικτικά άριστης γνώσης ξένης γλώσσας Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Αποδεικτικό γνώσης Η/Υ Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Αντίγραφο ποινικού μητρώου και Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Σύνταξη Προκήρυξης
2 Δημοσίευση Προκήρυξης
3 Περίοδος αιτήσεων 5 εργάσιμες ημέρες
4 Έλεγχος αιτήσεων
5 Σύνταξη Πίνακα Μοριοδότησης
6 Δημοσίευση Πίνακα Μοριοδότησης
7 Περίοδος Ενστάσεων 10 εργάσιμες ημέρες
8 Έκδοση Απόφασης Πρόσληψης
9 Υπογραφή Σύμβασης & Πρωτοκόλλου Ανάληψης Υπηρεσίας