Υπηρεσία Εκπαίδευσης Προσωπικού ΟΠΑΝΔΑ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 17:26, 15 Φεβρουαρίου 2019 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Υπηρεσία Εκπαίδευσης Προσωπικού ΟΠΑΝΔΑ
Από ποιους παρέχεται ΟΠΑΝΔΑ
Σε ποιους παρέχεται Προσωπικό ΟΠΑΝΔΑ
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 20-60

Εκπαίδευση ανθρωπίνου δυναμικού ΟΠΑΝΔΑ. (α) μέσω ΙΝ.ΕΠ. κάθ ε υπάλληλος υποβάλει αίτηση για συμμετοχή μόνος του (β) εκτος ΙΝ.ΕΠ. υποβάλεται αίτημα από δ/νση

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έγκριση αίτησης υπαλλήλου Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. για τη συμμετοχή του σε επιμορφωτικό σεμινάριο ιδιωτικού φορέα (εκτός Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

Σχετική Νομοθεσία

1) Ν. 3463/06 Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων – ΦΕΚ 114/Α/ 8-6-06 (άρθρο 241 παρ.1.εδ.Β’)

2) Η υπ’ άρ. 1302/14-11-2011 Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων (ΦΕΚ 2784/Β’/2-12-2011) και η αριθμ. οικ. 14660/13681/2-4-2014 (ΦΕΚ 1005/Β’) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί έγκρισης της συγχώνευσης των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αθηναίων Δ.Α.Μ.Σ., Π.Ο.Δ.Α., Ο.Ν.Α. σε ένα νέο Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

3) Οι διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΦΕΚ 1290/Β/28-5-2013) και τροποποίηση ΦΕΚ 2351/Β/20-09-2013

4) Ν.4412/2016 - ΦΕΚ 147/A/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

5) Ν.3852/2010 - ΦΕΚ 87Α/7-6-2010  Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. [Άρθρο 58 παρ.15]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφα.

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αίτημα (υπηρεσιακό σημείωμα) Προισταμένου Διεύθυνσης για την ανάγκη επιμόρφωσης υπαλλήλων Ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι / Τμήμα κλπ. 1 ημέρα
2 Έρευνα αγοράς 5-10 ημέρες
3 Πρόσκληση για υποβολή προσφορών σε ιδιωτικούς φορείς 1-2 ημέρα
4 Παραλαβή προσφορών από ιδιωτικούς φορείς 3-6 ημέρες
5 Αξιολόγηση προσφορών από Τμήμα και επιλογή ιδιωτικού φορέα για παροχή υπηρεσίας 2-5 ημέρες
6 Εισήγηση προς ΔΣ/ΕΕ ΟΠΑΝΔΑ για έγκριση και απόφαση ΔΣ/ΕΕ ΟΠΑΝΔΑ 10 ημέρες
7 Έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 2 ημέρες
8 Επικοινωνία με ιδιωτικό φορέα για αποστολή σχετικών δικαιολογητικών 1 ημέρα
9 Παραλαβή και έλεγχος σχετικών δικαιολογητικών 5 ημέρες
10 Προγραμματισμός και πραγματοποίηση εκπαίδευσης 5-15 ημέρες

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Όλες οι Διευθύνσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα του ΟΠΑΝΔΑ

Διεύθυνση Οικονομικού

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.