Οργάνωση και Υποστήριξη Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Οργάνωση και Υποστήριξη Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Νομοθετικό πλαίσιο

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης που εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ.739/09-05-2012 Α.Δ.Σ. (σχετ. και η υπ’ αρ. 83000/2012 Απόφαση Α.Δ.Μ.Θ.)-(ΦΕΚ 3360 Β’ - 17/12/2012 και ΦΕΚ 190 Β’ - 04/02/2013). Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 Τεύχος Α’) «Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρα 65, 67 και 69. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006 Τεύχος Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινoτήτων» άρθρο 97

Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου, σχετική Α.Δ.Σ. 1427/22-9-2011 και η σχετική υπ’ αρ.16852/6-4-2011 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 661/20-4-2011 τεύχος Β’).
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Καθ'ολη τη διάρκεια του έτους
Αρμόδια αρχή Δήμος Θεσσαλονίκης

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλίσει τον τρόπο εφαρμογής των καθορισμένων δραστηριοτήτων του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου της Διεύθυνσης Υποστήριξης  Πολιτικών Οργάνων που προβλέπεται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας για την εύρυθμη, άρτια και έγκυρη οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σχετική Νομοθεσία

 • Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης που εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ.739/09-05-2012 Α.Δ.Σ. (σχετ. και η υπ’ αρ. 83000/2012 Απόφαση Α.Δ.Μ.Θ.) (ΦΕΚ 3360 Β’ - 17/12/2012 και ΦΕΚ 190 Β’ 04/02/2013).
 • Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 Τεύχος Α’) «Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρα 65, 67 και 69.
 • Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006 Τεύχος Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» άρθρο 97
 • Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου, σχετική Α.Δ.Σ. 1427/22-9-2011 και η σχετική υπ’ αρ.16852/6-4-2011 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση (ΦΕΚ 661/20-4-2011 τεύχος Β’).

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφα και ηλεκτρονικά

Έντυπο που χρησιμοποιείται

 • Βιβλίο παρουσιολόγιου  Δημοτικών Συμβούλων και Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων.
 • Τυποποιημένα παρουσιολόγια υπαλλήλων Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου και Γραμματέων Παρατάξεων (υπόδειγμα 1).
 • Τυποποιημένο έντυπο Ημερήσιας Διάταξης (υπόδειγμα 2)

Δικαιολογητικά

Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά.

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Συγκέντρωση Εισηγήσεων.
1.α Ενημέρωση Διευθύνσεων ως προς την ημερομηνία της Συνεδρίασης.
1.β Παραλαβή εισηγήσεων.
2 Σύνταξη και αποστολή Ημερήσιας Διάταξης
2.α Προφορική εντολή Προέδρου για σύνταξη Ημερήσιας Διάταξης
2.β Σύνταξη Ημερήσιας Διάταξης.
2.γ Αντιπαραβολή εισηγήσεων με θέματα ΗΔ.
2.δ Υπογραφή Ημερήσιας Διάταξης από Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου.
2.ε Ανάρτηση  Ημερήσιας Διάταξης στον Διαδικτυακό Τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2.στ Αποστολή Ημερήσιας Διάταξης σε Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων, δημοσιογράφους και υπηρεσιακούς παράγοντες.
2.ζ Αποστολή εισηγήσεων θεμάτων στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για ενημέρωσή τους. 
3 Θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης
4 Παρακολούθηση Συνεδρίασης και τήρηση Πρακτικών
4.α Προβολή Ημερήσιας Διάταξης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
4.β Τήρηση παρουσιολόγιου συνεδρίασης αιρετών και υπαλλήλων
4.γ Τήρηση χειρόγραφων πρακτικών
4.δ Τήρηση πρακτικών με την βοήθεια συσκευής μαγνητοφώνου.

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει τις Διευθύνσεις μέσω e-mail για την  ημερομηνία πραγματοποίησης της Συνεδρίασης και σύνταξης της Ημερήσιας Διάταξης, προκειμένου να αποστείλουν στο Τμήμα έγκαιρα τις εισηγήσεις τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Μητρώα που τηρούνται

Τήρηση φυσικού αρχείου

 • Εισηγήσεων θεμάτων
 • Ημερησίων Διατάξεων
 • Αποδεικτικών αποστολής e-mail των εισηγήσεων.
 • Ηλεκτρονικών διευθύνσεων Δημοτικών Συμβούλων και Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων.
 • Ηλεκτρονικών διευθύνσεων Δημοσιογράφων και Υπηρεσιακών παραγόντων.
 • Παρουσιολόγιο Δημοτικών Συμβούλων και Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων
 • Παρουσιολόγιο υπαλλήλων Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου και γραμματέων Παρατάξεων

7.3 Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου

 • Εισηγήσεων θεμάτων
 • Ημερησίων Διατάξεων
 • Ηλεκτρονικών διευθύνσεων Δημοτικών Συμβούλων και Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων.
 • Ηλεκτρονικών διευθύνσεων Δημοσιογράφων και Υπηρεσιακών παραγόντων..