Έγκριση Κατασκευών ή Διαμορφώσεων σε Κοινόχρηστους Χώρους από Ιδιώτες

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 13:26, 30 Οκτωβρίου 2017 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (added Category:Λήμματα με το νέο πρότυπο using HotCat)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έγκριση Κατασκευών ή Διαμορφώσεων σε Κοινόχρηστους Χώρους από Ιδιώτες
Από ποιους παρέχεται Δήμος Θεσσαλονίκης / Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών
Σε ποιους παρέχεται ιδιώτες
Νομοθετικό πλαίσιο

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Β / 07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α /08.06.2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» Άρθρο 20 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α / 09.04.2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» Ν.4030/11, άρθρο 21 ΥΑ.52716/2001, «κατασκευές και εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης» (ΦΕΚ 1663Β'/01). ΥΑ 52907/31-12-2009 (ΦΕΚ 2621Β'/31-12-2009)”Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών”

Ν.4412/2016, αρ. 49, παρ. 3
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 1-3 μήνες

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έγκριση αιτήματος / πρότασης από ιδιώτες για την έγκριση κατασκευών ή/και διαμορφώσεων σε κοινόχρηστους χώρους, για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας βάσει του άρθρου 20 του Ν. 4067/2012.

Σχετική Νομοθεσία

  • Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Β / 07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  • Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α /08.06.2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
  • Άρθρο 20 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α / 09.04.2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»
  • Ν.4030/11, άρθρο 21
  • ΥΑ.52716/2001, «κατασκευές και εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης» (ΦΕΚ 1663Β'/01).
  • ΥΑ 52907/31-12-2009 (ΦΕΚ 2621Β'/31-12-2009)”Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών”
  • Ν.4412/2016, αρ. 49, παρ. 3

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφα ή ταχυδρομικά.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Αίτηση
  • Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
  • Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον αιτούντα
2 τοπογραφικό διάγραμμα που φέρει θεώρηση ισχύουσας ρυμοτομίας Κατάθεση από τον αιτούντα
3 απαιτούμενες μελέτες (αρχιτεκτονική μελέτη προτεινόμενης διαμόρφωσης,

κυκλοφοριακή μελέτη, φυτοτεχνική μελέτη, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη κλπ) κατά περίπτωση

Κατάθεση από τον αιτούντα
4 τεχνική περιγραφή Κατάθεση από τον αιτούντα
5 τεχνικές προδιαγραφές Κατάθεση από τον αιτούντα
6 προϋπολογισμός Κατάθεση από τον αιτούντα
7 χρονοδιάγραμμα εργασιών Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Παραλαβή αιτήματος Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης / Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών 2 εργάσιμες ημέρες
2 Έλεγχος αιτήματος Ν.4030/2011, Ν.4067/2012,

ΥΑ.52716/2001,

ΥΑ 52907/2009

Υπάλληλος Τμήματος Αστικού Σχεδιασμού ή Τμήματος Μελετών Δημοτικών Κτηρίων και Κοινοχρήστων Χώρων / Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών 2 εργάσιμες ημέρες
3 Διενέργεια αυτοψίας Υπάλληλος Τμήματος Αστικού Σχεδιασμού ή Τμήματος Μελετών Δημοτικών Κτηρίων και Κοινοχρήστων Χώρων / Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών 1 εργάσιμη ημέρα
4 Έρευνα Αρχείου– Συλλογή Δεδομένων – γνωμοδότηση άλλων Υπηρεσιών του Δήμου (εφόσον απαιτείται) Υπάλληλος Τμήματος Αστικού Σχεδιασμού ή Τμήματος Μελετών Δημοτικών Κτηρίων και Κοινοχρήστων Χώρων / Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών
5 Εγκρίσεις από άλλους εμπλεκόμενους φορείς και γνωμοδότηση Δημοτικής Κοινότητας (εφόσον απαιτείται) Υπάλληλος Τμήματος Αστικού Σχεδιασμού ή Τμήματος Μελετών Δημοτικών Κτηρίων και Κοινοχρήστων Χώρων / Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών
6 Θεώρηση πρότασης Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010 Υπάλληλος και Προϊστάμενος Τμήματος Αστικού Σχεδιασμού ή Τμήματος Μελετών Δημοτικών Κτηρίων και Κοινοχρήστων Χώρων / Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών 2 εργάσιμες ημέρες
7 Εισήγηση αποδοχής δωρεάς Υπάλληλος Τμήματος Αστικού Σχεδιασμού ή Τμήματος Μελετών Δημοτικών Κτηρίων και Κοινοχρήστων Χώρων / Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών 2 εργάσιμες ημέρες
8 Αποδοχή δωρεάς (εφόσον απαιτείται) Ν.3463/2006, Ν.3852/2010 και Ν.4412/2016 Οικονομική Επιτροπή 7 εργάσιμες ημέρες
9 Σύνταξη και υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Υπάλληλος Τμήματος Αστικού Σχεδιασμού ή Τμήματος Μελετών Δημοτικών Κτηρίων και Κοινοχρήστων Χώρων / Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών 2 εργάσιμες ημέρες
10 Έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010 Δημοτικό Συμβούλιο 7 εργάσιμες ημέρες
11 Κοινοποίηση Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Υπάλληλος Τμήματος Αστικού Σχεδιασμού ή Τμήματος Μελετών Δημοτικών Κτηρίων και Κοινοχρήστων Χώρων / Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών 5 εργάσιμες ημέρες

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Κατά περίπτωση μπορεί να απαιτούνται εγκρίσεις από τη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων (για θέματα κυκλοφορίας, ηλεκτρικών δικτύων, φωτισμού), ή τη Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος (για θέματα πρασίνου, άρδευσης) ή τη σχετική Δημοτική Κοινότητα. Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη δωρεά (εφόσον απαιτείται) και το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τη διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Κατά περίπτωση μπορεί να απαιτούνται εγκρίσεις από την Τροχαία (για κυκλοφοριακά θέματα), τις αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες (εφόσον οι παρεμβάσεις χωροθετούνται εντός ιστορικού τόπου, αρχαιολογικού χώρου ή πλησίον μνημείου), το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (για παρεμβάσεις μείζονος σημασίας)

Μητρώα που τηρούνται

Τηρείται χειρόγραφο αρχείο θεματικό και αριθμητικό (ανά αρ. πρωτοκόλλου και έτος) (ΦΕΑ)

Τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων (ανά αρ. πρωτοκόλλου και έτος)