Άρση της Θέσης σε Ακινησία Αυτοκινήτων Οχημάτων Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 16:51, 26 Φεβρουαρίου 2020 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (added Category:Υπηρεσίες των ΔΟΥ using HotCat)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.). ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1) Άρθρο 22 του ν. 2367/1953 (Α΄82) «Περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων», όπως ισχύει,

2) άρθρο 28 του ν. 2873/2000 (Α΄285) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις»,  όπως ισχύει,

3) άρθρο 36 του  ν. 2093/1992 (Α΄181) «Διαρρυθμίσεις  στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει,

4) αριθ. Τ990/362 ΠΟΛ 70/29-03-1984 έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών «Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων που έχουν κλαπεί»,

5) αριθ. Δ.ΤΕΦ Β 1051842 ΕΞ2013/22-03-2013 έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας «Ακινησίες οχημάτων»,

6) αριθ. ΔΕΕΦ Β 1040412 ΕΞ 2016/10-03-2016 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας «Θέση  ή μη οχημάτων σε αναγκαστική ακινησία λόγω αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας από Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου του ν. 3446/2006» ,

7) ΠΟΛ.1128/05-07-2018 (ΑΔΑ:7Υ8Υ46ΜΠ3Ζ-ΚΓ2) εγκύκλιος του Διοικητή της  Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 144 του ν. 4537/2018 (84 Α΄) και παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το έτος 2018, στην περίπτωση άρσης εκούσιας ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, για έναν ή τρεις μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους 2018 καθώς και στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας εντός του έτους αυτού».

8) Κεφάλαιο  Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»  του Μέρους  Πρώτου  του ν. 4389/27-05-2016 (Α΄94 ), όπως ισχύει,

9) αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10-03-2017 (Β΄ 968  και 1238)  απόφαση του Διοικητή της  Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων Εσόδων, «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και  ισχύει και

10) αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α. 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017  (Β΄2743) απόφασης  του  Διοικητή  της  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  και εξουσιοδότηση υπογραφής  “Με  εντολή  Διοικητή” σε  όργανα  της  Φορολογικής Διοίκησης», όπως εκάστοτε ισχύει.

   
ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

Εφαρμογής  Έμμεσης  Φορολογίας.
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
   
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Άρση της θέσης σε ακινησία αυτοκινήτων οχημάτων  Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.).
   
ΣΚΟΠΟΣ: Θέση εκ νέου σε κυκλοφορία οχημάτων που είχαν τεθεί σε ακινησία από τους ιδιοκτήτες / κατόχους, τους είτε για λόγους οικονομικής αδυναμίας, είτε για λόγους ανωτέρας βίας.
   
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Επανακυκλοφορία των οχημάτων με την άρση της ακινησίας τους και καταβολή των τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους.
   
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Άρση της ακινησίας οχήματος Ε.Ι.Χ μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη του. Στην άρση της αναγκαστικής ακινησίας το αίτημα συνοδεύεται με το, κατά περίπτωση, δικαιολογητικό.
   
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Εξαιρετικά μεγάλη η συχνότητα εφαρμογής της διαδικασίας σε καθημερινή βάση, λόγω των νομοθετικών  διατάξεων  που εφαρμόζονται, κυρίως, από το 2014 κι εντεύθεν, με τις μερικές άρσεις ακινησίας και την καταβολή αναλογικών τελών κυκλοφορίας, αλλά κυρίως λόγω της αποφυγής του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, για τα οχήματα μεγάλου κυβισμού με τις συνεχείς θέσεις σε ακινησία-άρσεις ακινησίας.
ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Α/Α Τίτλος Βήματος Περιγραφή Αρμόδια Μονάδα Εμπλεκόμενες Εξωτερικές της Αρμόδιας Δ/νσης Μονάδες Παραλήπτες των αποτελε-σμάτων ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ Συνήθης Χρόνος Διεκπε-ραίωσης Προαπαιτ-ούμενο (α) Βήμα(τα)
Τίτλος Εγγράφου /Αρχείου Έντυπη Ηλεκτρο-νική Τυποποιη-μένο
1.  Έλεγχος-παραλαβή αιτήματος άρσης ακινησίας Ε.Ι.Χ οχήματος και δικαιολογητι-κών, κατά περίπτωση. α) Ελέγχεται  η  ταυτοπροσωπία (ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτες).

Εφόσον  πρόκειται  για αναγκαστική  ακινησία γίνεται  και  έλεγχος  των, κατά  περίπτωση, απαιτούμενων δικαιολογητικών απ’ όπου προκύπτει  και η ημερομηνία  άρσης  του λόγου  της  αναγκαστικής ακινησίας  για να υπολογισθεί  η δεκαήμερος  προθεσμία καταβολής των Τελών Κυκλοφορίας (Τ.Κ.) χωρίς πρόστιμο,

 β) Παραλαμβάνεται η αίτηση  για  άρση  της ακινησίας  και  τα συνοδευτικά δικαιολογητικά   στην περίπτωση  των αναγκαστικών ακινησιών. 

-Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης  και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους

της  Δ.Ο.Υ.

-Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης  της Δ.Ο.Υ.

- - Αίτηση άρσης ακινησίας. ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 10 λεπτά
2. Καταχώρηση στο  Π.Σ.Ο. αιτήματος άρσης ακινησίας   και  έκδοση διπλοτύπου είσπραξης τελών κυκλοφορίας (Τ.Κ.). α) Καταχωρείται  η  άρση  ακινησίας  στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων (Π.Σ.Ο.) και  εκδίδεται

διπλότυπο  είσπραξης για  τα  τέλη κυκλοφορίας  του  έτους της άρσης

β) Μετά  την  πληρωμή των τελών κυκλοφορίας (Τ.Κ.) παραδίδονται  στον φορολογούμενο  τα φυλασσόμενα  στο αρχείο  της  Δ.Ο.Υ. στοιχεία  κυκλοφορίας και  παράλληλα ενημερώνεται για την άρση  ακινησίας  το χειρόγραφο  βιβλίο των Δηλώσεων  Ακινησιών.

- Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης  και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους

της  Δ.Ο.Υ.

Π.Σ.Ο. Ιδιοκτήτες  ή συνιδιοκτήτες οχημάτων. Διπλότυπο είσπραξης  για τα  τέλη κυκλοφορίας

(Τ.Κ.).

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 10 λεπτά 1
Σύνολο Χρόνου 20  λεπτά