Αναγγελία πτώχευσης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(Ανακατεύθυνση από Έκδοση Αναγγελίας Πτώχευσης)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αναγγελία πτώχευσης
Από ποιους παρέχεται ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ & ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΟΥ
Νομοθετικό πλαίσιο

• Γενικές διατάξεις : (ΠτΚ 89-95, ΑΚ 264-266, Κανονισμός Συμβουλίου Ε.Ε. 1386/2000)

• Ειδικές διατάξεις για το Δημόσιο: ΚΕΔΕ 62 παρ. 1 (σε συνδ. με 4 παρ. 6 εδ. γ ν. 3808/2009 (για νέες πτωχεύσεις), 88 παρ. 1γ ν. 2362/1995 (Κ.Δ.Λ.) επίσης: ΚΕΔΕ 55 παρ. 1 εδ. β, 84 παρ. 1

Περιγραφή Υπηρεσία

Η αναγγελία (πιστώσεων / απαιτήσεων) είναι η πράξη με την οποία ο πτωχευτικός πιστωτής γνωστοποιεί στο σύνδικο τις απαιτήσεις του (πτωχευτικά πιστώματα), προκειμένου  να συμμετέχει  στις εργασίες της πτώχευσης και οι απαιτήσεις του να καταταγούν κατά τη διανομή του προϊόντος της πτωχευτικής εκκαθάρισης.

Σχετική Νομοθεσία

  • Ν. 3588/2007
  • Ν.3808/2009
  • Ν.2362/95
  • Ν.Δ.356/1974

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η αναγγελία του Δημοσίου  σε πτώχευση ασκείται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., όπου είναι βεβαιωμένα τα χρέη, με δημόσιο έγγραφο που περιέχει πίνακα α) των βεβαιωμένων σε βάρος του πτωχού οφειλέτη απαιτήσεων του Δημοσίου β)των βεβαιωμένων  απαιτήσεων του Δημοσίου, για τις οποίες ο πτωχός  έχει συνυπευθυνότητα. Η επίδοση γίνεται από δικαστικό επιμελητή ή υπάλληλο του Δημοσίου στο Γραμματέα των Πτωχεύσεων και το σύνδικο. Η αναγγελία με άλλο μέσο είναι ανυπόστατη (παράλειψη αναγγελίας). Επίδοση της αναγγελίας τον Αύγουστο είναι άκυρη. Συμπληρωματική αναγγελία μπορεί να γίνει μέχρι τη σύνταξη πίνακα διανομής, σε περίπτωση νέας βεβαίωσης πτωχευτικών χρεών, στην οποία θα περιλαμβάνονται και τρέχουσες προσαυξήσεις. Σε περίπτωση επίσπευσης πλειστηριασμού στοιχείου της πτωχευτικής περιουσίας από τρίτο (ενυπόθηκο) πιστωτή, το Δημόσιο παραδεκτώς αναγγέλλεται απευθείας στον υπάλληλο του πλειστηριασμού και όχι μόνο μέσω του συνδίκου της πτώχευσης . Η κατάταξή του γίνεται δια του συνδίκου, δικαιούται όμως να ασκήσει την ανακοπή  του ΚΠολΔ 979 στο δικό του όνομα απευθείας και όχι μέσω του συνδίκου. Στο δικόγραφο της αναγγελίας του Δημοσίου αναφέρονται

  • μόνο πτωχευτικά χρέη (ατομικά, από συνυποχρέωση / συνυπευθυνότητα), είδος, ποσό, οικονομικό έτος, ημερομηνία βεβαίωσης
  • Γίνεται μνεία προνομίων
  • γενικού προνομίου (ΚΕΔΕ 61 παρ. 5 –σε συνδυασμό με 4 παρ. 6 ν. 3808/2009, για νέες πτωχεύσεις)
  • γενικού προνομίου απαιτήσεων από Φ.Π.Α.  (33 παρ. 2 εδ. γ ν. 4141/2013 σε συνδ. με 61 παρ. 1 εδ. β ΚΕΔΕ μετά τον ν. 4141/2013)
  • τυχόν εμπράγματης ασφάλειας (υποθήκης) με σημείωση σε κάθε σειρά / εγγραφή χρέους του πίνακα, αριθμού και ημερομηνίας υποθήκης, τόμου  αριθμού εγγραφής στα βιβλία υποθηκών


Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Εμπλεκόμενος Αρμόδιος
1 Έκδοση αναγγελίας πτώχευσης από το σύστημα Taxis εις τριπλούν. υπάλληλος τμήματος δικαστικού
2 Απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου υπάλληλος πρωτοκόλλου
3 Επίδοση ενός αντιγράφου της αναγγελίας στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου που εξέδωσε την πτωχευτική απόφαση υπάλληλος Δ.Ο.Υ./δικαστικός επιμελητής και Γραμματεάς Πρωτοδικείου
4 Επίδοση ενός αντιγράφου αναγγελίας στο σύνδικο της πτώχευσης υπάλληλος Δ.Ο.Υ./δικαστικός επιμελητής και σύνδικος πτώχευσης
5 Καταχώρηση στο σύστημα Taxis της ημερομηνίας επίδοσης στο Taxis. υπάλληλος τμήματος δικαστικού

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς