Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΝΠΙΔ Φορέα Γενικής Κυβέρνησης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΝΠΙΔ Φορέα Γενικής Κυβέρνησης
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Φορέα
Σε ποιους παρέχεται Εσωτερική Διαδικασία των ΝΠΙΔ Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στα πλαίσια διενέργειας δαπανών για διαδικασία ανάθεσης προμηθειών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων.
Νομοθετικό πλαίσιο Ν. 4270/2014 και ΠΔ 80/2016

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων. Με την δημοσιονομική έννοια, είναι η διοικητική πράξη (απόφαση του αρμόδιου Διατάκτη), με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης και δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση πριν από οποιαδήποτε σχετική ενέργεια. Δαπάνη, για την οποία δεν έχει διενεργηθεί ανάληψη υποχρέωσης πριν την πραγματοποίησή της δεν είναι νόμιμη, γεγονός που δεν μπορεί να θεραπευτεί με εκ των υστέρων ανάληψη. Συνεπώς, εξυπακούεται πως η ημερομηνία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερης της ημερομηνίας παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου από τον φορέα. Εξαίρεση από τον παραπάνω κανόνα υφίσταται μόνο για τις δαπάνες που επιβάλλονται εκτάκτως από διατάξεις νόμου ή από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, όταν κατά την παραλαβή του παραστατικού της δαπάνης δεν υπάρχουν σχετικές διαθέσιμες πιστώσεις, ώστε να διενεργηθεί η ανάληψη. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να να γίνει το συντομότερο δυνατό αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι πιστώσεις και να διενεργηθεί άμεσα η ανάληψη υποχρέωσης, η οποία, εκ των πραγμάτων, θα έχει ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου.

Προκειμένου να αναληφθεί εγκαίρως οποιαδήποτε δέσμευση ή να εκτελεσθεί οποιαδήποτε δαπάνη, εκδίδεται απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία περιέχει βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου περί ύπαρξης και δέσμευσης της αναγκαίας πίστωσης (δημοσιονομική δέσμευση). (παρ 1 άρθρο 66 ν. 4270/2014)

Σχετική Νομοθεσία

Ν.4270 2014.pdf Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, και οι τροποποιήσεις αυτού.

Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών 2/18993/28.2.2014 [1] "Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων"

Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες."

Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών 2/85239/0026/2012/04.02.2014 Εγκύκλιος 2 85239 0026 2014.pdf "Συμπληρωματικές αναλήψεις υποχρεώσεων"

Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών 2/45592/0026/14.06.2017  “Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 80/2016 από τους Δήμους”

Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών 2/86708/0026/28.11.2017 Υπ.-Οικ.-2-86708-0026-28.11.2017.pdf "Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων"

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος ή/και ηλεκτρονικός

Ενέργειες υπηρεσιακών οργάνων 

i. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των δαπανών οφείλουν να ελέγχουν την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας και να μην προβαίνουν σε εκκαθάριση και ενταλματοποίηση αυτών, εφόσον δεν πληρούν τις τιθέμενες προϋποθέσεις. Καμία ατομική διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού φορέα της Γενικής Κυβέρνησης δεν ισχύει εάν δεν αναγράφεται στο προοίμιο αυτής ο αριθμός της σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. (παρ 11 άρθρο 66 ν. 4270/2014)

ii. Οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών (ΠΟΥ) όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διασφαλίζουν ότι:

α. οι δεσμεύσεις που εγκρίνονται και καταχωρούνται αφορούν νόμιμες και κανονικές δαπάνες και υπόκεινται στον όρο της διαθεσιμότητας επαρκούς υπολοίπου πιστώσεων υπό το συγκεκριμένο κωδικό του προϋπολογισμού,

β. για όλες τις πολυετείς υποχρεώσεις του προϋπολογισμού, έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014,

γ. τα τιμολόγια αγαθών και υπηρεσιών εξοφλούνται εντός των Προθεσμιών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις,

δδεν συσσωρεύονται ληξιπρόθεσμες οφειλές, και

ε. όλες οι εκκρεμείς υποχρεώσεις και τα ανεξόφλητα τιμολόγια στο τέλος του έτους μεταφέρονται στο επόμενο οικονομικό έτος σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 66 του ν. 4270/2016 και εξοφλούνται κατά χρονική προτεραιότητα. (παρ 3 άρθρο 68 ν. 4270/2014)

iii)  Κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη, ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών εγκρίνει το σχέδιο της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και συντάσσει βάσει των τηρούμενων στοιχείων τη βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος, εφόσον:

-  συντρέχουν οι οριζόμενες στο άρθρο 66 παρ. 2 του Ν. 4270/2014, όπως ισχύει, προϋποθέσεις,

-  η δαπάνη στην οποία αφορά είναι νόμιμη κατά την έννοια του άρθρου 91, παρ. 2, εδάφιο β' του Ν. 4270/2014,

-  η σχετική απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή και

-  το αίτημα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν διάταγμα. (παρ 1 άρθρο 4 του ΠΔ 80/2016)

Η ανάρτηση στο διαδίκτυο των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης που αφορούν δαπάνες υπηρεσιών διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του διατάκτη, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α΄145). (άρθρο 40 Ν.4484/17)

Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη. (παρ 4 άρθρο 4 του ΠΔ 80/2016)

Έντυπο που χρησιμοποιείται

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' Εγκυκλίου 2/18993/28.2.2014 και Π.Δ. 80/2016)

στο οποίο περιλαμβάνονται:

α) Οι ειδικές διατάξεις που προβλέπουν την δαπάνη

β) Το είδος και η αιτίολογία πραγματοποίησης της δαπάνης, αναλυτικά. Ελλείψει σχετικής διάταξης νόμου συμπληρώνονται υποχρεωτικά οι σκοποί του οικείου φορά που εξυπηρετείτούνται με την πραγματοποίηση της δαπάνης

γ) Το ύψος της συνολικής επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού του οικείου φορέα ή η κατ' εκτίμηση δαπάνη, καθώς και κατανομή της σε περίπτωση που αυτή εκτείνεται σε περισσότερα του ενός έτη

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με τη σχετική βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, αναρτάται στο διαδίκτυο (πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ») και λαμβάνει μοναδικό αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) που αναγράφεται επί του σώματος αυτής. (παρ 3 άρθρο 3 του ΠΔ 80/2016)

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα
1 Αίτημα Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. Αρμόδια Υπηρεσία του ΝΠΙΔ του Φορέα, η οποία εξουσιοδοτείται στην πραγματοποίηση της προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου
2 Απόφαση Έγκρισης για την πραγματοποίηση της προμήθειας, υπηρεσίας ή εκτέλεσης έργου και την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη δαπάνη, στην οποία θα περιγράφεται το είδος, ο σκοπός και οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για την τεκμηρίωση της ανάγκης υλοποίησης των παραπάνω. Στην περίπτωση αιτήματος έγκρισης πολυετών δαπανών, απαιτείται επιπλέον και ο επιμερισμός της δαπάνης σε κάθε ένα από τα έτη υλοποίησης.
3
4
5

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Ελέγχεται στο αίτημα απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εάν:

α) το ποσό της δαπάνης είναι εντός των ορίων της σχετικής πίστωσης

β) η δαπάνη είναι νόμιμη και αν υπάρχει στον προϋπολογισμό εγγεγραμμένη σχετική και επαρκής πίστωση

γ) το αίτημα του διατάκτη για την έκδοση σχετικής απόφασης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης

δ) τα διοικητικά όργανα ενήργησαν σύμφωνα με τους καθορισμένους από το νόμο ή τις κανονιστικές αποφάσεις τύπους, όρους και προϋποθέσεις και εντός της εξουσίας, που τους έχει παρασχεθεί. Ο εν λόγω έλεγχος δεν συνιστά έλεγχο σκοπιμότητας, αλλά περιορίζεται στα τυπικά θέματα νομιμότητας της διοικητικής πράξης, χωρίς να επεκτείνεται σε θέματα ουσίας ή κρίσεως των ενεργειών

ν. 4270/2014

Π.Δ. 80/16

Υπάλληλος τμήματος Προϋπολογισμού Αυθημερόν
2 Σύνταξη Βεβαίωσης παρά πόδας του Σχεδίου Απόφασης Ανάληψης Δαπάνης ότι το ποσό της ανωτέρω δαπάνης, του συγκεκριμένου λογαριασμού είναι εντός του διαθέσιμου προϋπολογισμού του αντίστοιχου έτους. Υπάλληλος τμήματος Προϋπολογισμού και ελέγχου των πιστώσεων και Υπογραφή από τον ΠΟΥ (Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών) Αυθημερόν
3 Εάν δεν επαρκούν οι πιστώσεις για την συγκεκριμένη δαπάνη προχωρούμε σε σύνταξη εισήγησης προς το αρμόδιο όργανο (Διευθύνων Σύμβουλος ή ΔΣ) για Αναμόρφωση και Ενίσχυση του απαραίτητου λογαριασμού του προϋπολογισμού Υπάλληλος τμήματος Προϋπολογισμού και ελέγχου των πιστώσεων και Υπογραφή από τον ΠΟΥ και το αρμόδιο όργανο Αυθημερόν
4 Προώθηση υπογεγραμμένου σχεδίου απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με τη σχετική βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, προς τον διατάκτη και ανάρτηση στο διαδίκτυο (πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»), ώστε να λάβει μοναδικό αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) που αναγράφεται επί του σώματος αυτής. (παρ 3 άρθρο 3 του ΠΔ 80/2016). Παράλληλα, το ποσό της δαπάνης δεσμεύεται, μέσω του πληροφοριακού συστήματος (ΠΣ) του φορέα, στον προϋπολογισμό, λαμβάνοντας απο το ΠΣ μοναδικό αριθμό καταχώρησης (αριθμός δέσμευσης) Υπάλληλος τμήματος Προϋπολογισμού και ελέγχου των πιστώσεων και Υπογραφή από τον ΠΟΥ
5

Μητρώα που τηρούνται

Ηλεκτρονικές καταχωρήσεις στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα