Άδεια Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Ζωικών Προιόντων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Ζωικών Προιόντων
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Δ.Μ.
Σε ποιους παρέχεται Επιχειρήσεις
Νομοθετικό πλαίσιο Π.Δ. 79/2007 ΦΕΚ Α΄95
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

  • Εκδοση αδειας Ιδρυσης μονάδας παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Σχεδιάγραμμα (κάτοψη) εγκαταστάσεως με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου υπό κλίμακα 1: 500 και τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής υπό κλίμακα 1:10.000 Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Πίνακα απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού των ειδικών συσκευών και οργάνων της εγκατάστασης με σχεδιάγραμμα τοποθέτησής στο χώρο Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Τεχνική περιγραφή της λειτουργίας της εγκατάστασης με ιδιαίτερη μνεία στην ημερήσια δυναμικότητα , στο είδος της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων στις διαδικασίες παραγωγής , καθώς και την τυχόν ένταξή τους σε χρηματοδοτούμενα κοινοτικά ή εθνικά προγράμματα. Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Προκαταρτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων . Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο Ελέγχου Τρόπος Διεκπεραίωσης Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση αιτήσεως Παρ. 1.1 άρθρου 6

ΠΔ 79/2007

Προϊστάμενος Τμήματος Κ. Δ.Υ. Αυθημερόν
2 Πρωτοκόλληση εγγράφου Διοικητικιή πρακτική Αρμόδιος Διοικητικός Υπάλληλος Δ/νσης Κτηνιατρικής Ηλεκτρονικά Αυθημερόν
3 Έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών Παρ. 1.1 άρθρου 6 ΠΔ 79/2007 Προϊστάμενος Τμήματος Κ. Δ.Υ. Πληρότητα Χειρονακτικά Αυθημερόν
4 Σύγκλιση τριμελούς επιτροπής ελέγχου φακέλου Παρ. 1.2 άρθρου 6 ΠΔ 79/2007 Προϊστάμενοι Τμημάτων

Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας-Υγείας των Ζώων-Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφοδίων

5 Έλεγχος διαπίστωση συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων για την έκδοση άδειας ίδρυσης Παρ. 1.2 άρθρου 6 ΠΔ 79/2007 Προϊστάμενοι Τμημάτων

Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας-Υγείας των Ζώων-Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφοδίων

6 Σύνταξη πρακτικού γνωμοδότησης της τριμελούς επιτροπής Παρ. 1.2 άρθρου 6 ΠΔ 79/2007 Τριμελής Επιτροπή Έλεγχος αν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις  των Καν.(ΕΚ) 852/2004 και Καν.(ΕΚ) 853/2004 και των αρχών του Haccp - Αυτοψία
7 Εισήγηση για την έκδοση της αδείας με τις υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων Παρ. 1.3 άρθρου 6 ΠΔ 79/2007 Εισηγητής- Προϊστάμενος Τμήματος

Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας- Προϊστάμενος Δ/νσηςΚτηνιατρικής- Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομλιας και Κτηνιατρικής

8 Έκδοση άδειας Ίδρυσης εγκαταστάσεως Περιφερειάρχης
9 Ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προϊστάμενος Τμήματος Κ. Δ.Υ. Ηλεκτρονικά
10 Αποδεικτικό παράδοσης - παραλαβής της αδείας Παρ. 1.3 άρθρου 6 ΠΔ 79/2007 Προϊστάμενος Τμήματος Κ. Δ.Υ. Έντυπο της Υπηρεσίας
11 Κοινοποίηση της αδείας στο Υ.Α.Α & Τ. και στις άλλες αρμόδιες αρχές Προϊστάμενος Τμήματος Κ. Δ.Υ.

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα: e-protocol

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ για την Ιδρυση εγκατάστασης επιχείρησης τροφίμων σύμφωνα με την ΚΥΑ 15523/2006 [1]

Σχετική Νομοθεσία

  1. Π.Δ. 79/2007 ΦΕΚ Α΄95 "Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ΚAN (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου" [2]
  2. ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α΄32 "Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υ.Α.Α.Τ.".[3]