Διαχείριση Προνοιακού Επιδόματος Αιματολογικών Παθήσεων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η καταβολή προνοιακών επιδομάτων σε πολίτες χανσενικούς, κωφούς-βαρήκοους , ειδικών αναγκών, βαριάς αναπηρίας, ατόμων με αναπηρία όρασης (τυφλότητας), βαριάς νοητικής υστέρησης, παραπληγίας δημοσίου, παραπληγίας ανασφαλίστων πολιτών, εγκεφαλικής παράλυσης, κίνησης, αιματολογικών παθήσεων.

Σχετική Νομοθεσία

Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για το σύνολο των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης που χορηγούνται από το Τμήμα Προνοιακών Επιδομάτων:

 • Ν.Δ.162/15-09-1973, (ΦΕΚ 227/24-09-1973 τ.Α'),
 • Ν.1140/17-03-1981, (ΦΕΚ 68/20-03-1981 τ.Α'),
 • Ν.1426/19-03-1984, (ΦΕΚ 32/21-03-1984 τ.Α'),
 • Ν.2335/05-09-1995, (ΦΕΚ 185/06-09-1995 τ.Α'),
 • Ν.2362/23-11-1995, (ΦΕΚ 247/27-11-1995 τ.Α'),
 • Ν.2458/12-02-1997, (ΦΕΚ 15/14-02-1997 τ.Α'),
 • Ν.2472/09-04-1997, (ΦΕΚ 50/10-04-1997 τ.Α'),
 • Ν.2595/20-03-1998, (ΦΕΚ 63/24-03-1998 τ.Α'),
 • Ν.2716/14-05-1999, (ΦΕΚ 96/17-05-1999 τ.Α'),
 • Γ4α/Φ.29/4502/04-10-1999, Εγκύκλιος
 • Π3α/Φ.32/οικ.2729/13-06-2000, Εγκύκλιος
 • Π3α/Φ.32,28/3230/31-07-2000, Εγκύκλιος
 • Π3α/Φ.32/Γ.Π.80763/18-09-2003, Εγκύκλιος
 • Π3α/Φ.32/Γ.Π.80763/18-09-2003, Εγκύκλιος
 • Π3α/Φ.32/Γ.Π.94847/28-09-2005, Εγκύκλιος
 • Π3α/Φ.32/Γ.Π.41394/03-07-2006, Εγκύκλιος
 • ΚΥΑ Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ.63731/9-5-2008, (ΦΕΚ 931/21-05-2008, τ.Β') όπως ισχύει με το υπ’αριθμ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.143327/2011/09-01-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
 • Π3α/Φ.29/Γ.Π.170602/17-03-2010, Εγκύκλιος
 • Ν.3852/4-6-2010, άρθρο 94 και 95 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α'),
 • Φ80000/οικ.20497/1670/31-08-2011, (ΑΔΑ 4ΑΜ2Λ-ΕΦ4) Εγκύκλιος
 • Π51/52/1174/63/02-09-2011, Εγκύκλιος
 • Ν.4025/01-11-2011, (ΦΕΚ 228/2-11-2011 τ.Α'),
 • Φ80000/οικ.30002/1896/14-12-2011, (ΑΔΑ 45ΨΠΛ-Η5Κ) Εγκύκλιος
 • Π3α/Φ.32/, Γ.Π. οικ. 141770/22-12-2011, (ΑΔΑ 45Ψ9Θ-ΚΗ2) Εγκύκλιος
 • Ν.4074/11-04-2012, (ΦΕΚ 88/11-04-2012 τ.Α'),
 • ΚΥΑ, Φ.11321/οικ.10289/688/04-05-2011, (ΦΕΚ 1506/04-05-2012 τ.Β'),
 • Φ80000/οικ.410/18/07-01-2013, (ΑΔΑ ΒΕΦΔΛ-63Σ) Εγκύκλιος
 • Οικ.521/26-03-2013, (ΑΔΑ ΒΕΑΘΛ-ΥΣΑ) Εγκύκλιος
 • Π3α/Γ.Π.οικ.49361/1253/22-12-2014, (ΦΕΚ 3483/24-12-2014 τ.Β') με τις διορθώσεις σφαλμάτων (5) (ΦΕΚ 3642/31-12-2014 τ.Β')
 • Γ32/4/29-01-2015, Εγκύκλιος
 • 9796/20-03-2015, Εγκύκλιος
 • Δ24/φ.32/Γ.Π.οικ.13991/310/02-04-2015, Εγκύκλιος
 • Ν.4331/02-07-2015 (ΦΕΚ 69/02-07-2015, τ.Α').

5.2 Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει ειδικά για το επίδομα Ειδικών Αναγκών

 • ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/13-02-1989, (ΦΕΚ 108/15-02-1989 τ.Β'),
 • Γ4β/Φ.32/οικ.1081/1989, Εγκύκλιος
 • Γ4α/Φ.225/1125/26-04-1989, Εγκύκλιος
 • Γ4α/Φ.225/1982/11-08-1989, Εγκύκλιος (ΦΕΚ 635/30-08-1989 τ.Β')
 • ΚΥΑ 2070235/7915/0022/06-09-1989, (ΦΕΚ 700/18-09-1989 τ.Β'),
 • Γ4α/Φ.228/1646/01-08-1990, Εγκύκλιος
 • Γ4α/Φ.228/2039/03-09-1990, Εγκύκλιο
 • Ν.2072/20-07-1992, (ΦΕΚ 125/23-07-1992 τ.Α')
 • ΚΥΑ Π4Γ/Φ.225/οικ.2866/14-06-1995 (ΦΕΚ 629/18-07-1995 τ.Α'),
 • Π4γ/Φ.32/5839/20-11-1996, Εγκύκλιος
 • Π4γ/Φ.32/5916/22-10-1997, Εγκύκλιος
 • Γ4γ/Φ.29/2129/15-06-1998, Εγκύκλιος
 • Ν.2719/14-05-1999, (ΦΕΚ 96/17-05-1999 τ.Α'),
 • Π3α/Φ.32/3226/13-09-2001, Εγκύκλιος
 • Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.105785/30-10-2002, Εγκύκλιος
 • Π3α/Φ.32/Γ.Π.75863/21-10-2005, Εγκύκλιος
 • Π3α/Φ.32/Γ.Π.54465/03-06-2011, Εγκύκλιος
 • Φ80000/οίκ.20497/1670/31-08-2011, (ΑΔΑ 4ΑΜ2Λ-ΕΦ4) Εγκύκλιος,
 • Ι.Κ.Α., Εγκύκλιος 63/02-09-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΧ54691ΩΓ-ΟΛΝ),
 • ΚΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528/10-04-2013 (ΦΕΚ 1189/15-05-2013 τ.Β'),
 • Δ.28.14822/1125/22-05-2014, Εγκύκλιος

5.3 Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει ειδικά για το επίδομα Αιματολογικών Παθήσεων

 • ΚΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10807/530/10-04-2013 (ΦΕΚ 1271/28-05-2013 τ.Β'),
 • Γ4/Φ167/2073/1982

5.4 Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει ειδικά για το επίδομα  Βαριάς Νοητικής Υστέρησης

 • ΚΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/10-04-2013 (ΦΕΚ 965/19-04-2013 τ.Β'),
 • Π4γ/Φ.423/οικ.2797, (ΦΕΚ Β' 467/20-06-1996)
 • Γ4γ/Φ.423/οικ.1875, (ΦΕΚ Β' 353/14-04-1998)

5.5 Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει ειδικά για το επίδομα Κίνησης

 • ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/27-06-2008 (ΦΕΚ 1313/07-07-2013, τ.Β')

5.6 Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει ειδικά για το επίδομα  Τετραπληγίας - Παραπληγίας  (Ανασφαλίστων – Δημοσίου )

 • ΚΥΑ Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.124095/17-12-2002 (ΦΕΚ 1594/23-12-2002, τ.Β')
 • ΥΑ Φ11321/1119/79/27-03-2013 (ΦΕΚ 909/15-04-2013,τ.Β')
 • ΚΥΑ 61384/1638/1983
 • Α7α/873/1986
 • Π3α/Φ27/ΓΠ.οικ.124095/02
 • Εγκύκλιος, Π3α/Φ32/ΓΠοικ19885/03
 • Π3α/Φ32/Γ.Π.οικ.83927/03
 • Γ4α/Φ227/οικ.2937/1987, Εγκύκλιος 15
 • Π3α/Φ18/ΓΠοικ63731/2008, ΚΥΑ (ΦΕΚ 931 Β')
 • Ν.1140/81, αρ.42, παρ.1, (ΦΕΚ 68 Α') όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1, αρ.16, Ν.2042/92 (ΦΕΚ 75 Α')
 • Ν1284/82, αρ.3 (ΦΕΚ Α΄114 ) όπως συμπληρώθηκε από το αρ.40, παρ.7, του Ν.1902/90 (ΦΕΚ 138 Α')
 • ΚΥΑ 115750/3006/1981 (ΦΕΚ 572 Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την Γ4/929/οικ.1931/1982 ΚΥΑ
 • Ν.3232/04 (ΦΕΚ 48 Α'), αρ.5
 • Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253/2014 ΚΥΑ

5.7 Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει ειδικά για το επίδομα Ατόμων με Αναπηρία Όρασης

 • Άρθρο 5 Ν.1904/28-07-51 (ΦΕΚ 212/01-8-51, τ.Α') που τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 Ν.4331/02-7-15 (ΦΕΚ 69/2-7-15 τ.Α' )  
 • ΚΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529/10-04-2013 (ΦΕΚ 1189/15-05-2013, τ.Β'),

5.8 Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει ειδικά για το επίδομα  Κωφών και Βαρήκοων Ατόμων

 • ΚΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10803/527/10-04-2013 (ΦΕΚ 965/19-04-2013, τ.Β΄),

5.9 Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει ειδικά για το επίδομα Χανσενικών

 • Ν.1137/11-03-1981 (ΦΕΚ 60/13-03-1981, τ.Α')
 • ΚΥΑ 84845/8129/29-07-1981 (ΦΕΚ 496/27-08-1981, τ.Β')
 • ΚΥΑ 165741/913/22-01-1982 (ΦΕΚ 51/10-02-1982, τ.Β')
 • ΚΥΑ 122499/9372/08-10-1982 (ΦΕΚ 1078/31-12-1982, τ.Β')
 • ΚΥΑ 130308/8782/21-11-1983 (ΦΕΚ 696/05-12-1983, τ.Β')
 • ΚΥΑ 113980/9137/19-10-1984 (ΦΕΚ 771/31-10-1984, τ.Β')
 • ΚΥΑ 91246/8822/01-10-1985 (ΦΕΚ 613/09-10-1985, τ.Β')
 • ΚΥΑ 84845/8129/29-07-1981 (ΦΕΚ 496/27-08-1981, τ.Β')
 • ΚΥΑ Γ4γ/Φ.229/3285/20-09-1999 (ΦΕΚ 1859/08-10-1999, τ.Β')
 • Γ4γ/9229/932/οικ.5520/9999, Εγκύκλιος
 • Γ4α/Φ15/849/1988 (ΦΕΚ 168Β') ΚΥΑ

5.10 Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει ειδικά για το επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης

 • Ν.3584/07
 • Ν.2362/95
 • ΚΥΑ Γ4α/Φ224/οικ.1434/26-6-84
 • ΚΥΑ Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ.74812/2008 (ΦΕΚ 913 Β')

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

 • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Υπεύθυνη Δήλωση
3 Έντυπο Δικαιολογητικών και Προϋποθέσεων
4 Έντυπα Βεβαιώσεων
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.