Δικαιολογητικά για Ανέργους

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(Ανακατεύθυνση από Δικαιολογητικά για ανέργους)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Δικαιολογητικά για Ανέργους
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης-Τμήμα Διαχείρισης Ελεύθερου Χρόνου
Σε ποιους παρέχεται Κάτοικοι Δήμου Αθηναίων
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 26 με 30 ημέρες
Κόστος σε ευρώ Δωρεάν παρακολούθηση ωστόσο καταβάλλουν 5 ευρώ (κόστος εγγραφής)

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) δίνει το δικαίωμα σε ανέργους να συμμετάσχουν δωρεάν στα προγράμματα αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου της Διεύθυνσης Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Σχετική Νομοθεσία

  1. Την υπ΄ αρ. 1302/2011 Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Δλημου Αθηναίων (Φ.Ε.Κ. 2784/τ. Β΄/2011) και την υπ΄ αρ. οικ. 14660/13681/2-4-2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Φ.Ε.Κ. 1005/τ. Β΄ /3-4-2012).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 241 παρ. 1 εδ. β΄ του Ν. 3436/2006 "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων" και του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης".
  3. Την αριθμ. 119/2011 πράξη του Δ.Σ. του Ο.Ν.Α. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. 273/2012 Π.Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.\
  4. Την αριθμ. 299/2017

Τρόπος διεκπεραίωσης

Υπηρεσιακά

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση δημότη (Τμήμα Πρωτοκόλλου του Οργανισμού)

Δικαιολογητικά

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας κατάθεση από τον αιτούντα
Βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ (πρόσφατη) κατάθεση από τον αιτούντα
Αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας 1.Ο.Υ. του προηγούμενου Οικονομικού Έτους.

(Προϋπόθεση το συνολικό δηλωθέν εισόδημα: Ατομικό έως 7.000,00 € / Οικογενειακό έως 12.000,00 €)

κατάθεση από τον αιτούντα
Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή άλλων εταιρειών,

κινητής τηλεφωνίας) ή αντίγραφο ισχύοντος μισθωτηρίου συμβολαίου κατοικίας

θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. (αφορά μόνο μόνιμους κάτοικους Δήμου Αθηναίων).

Εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχο δικαιολογητικό, πρέπει να προσκομισθεί υπεύθυνη

δήλωση περί φιλοξενίας του αιτούντα από Γονέα ή περί συγκατοίκησης όταν πρόκειται

από Σύζυγο (παράλληλα επισυνάπτεται αντίγραφο από τα προαναφερθέντα περί

λογαριασμού ή μισθωτηρίου συμβολαίου με το όνομα του Γονέα ή του-της Συζύγου

που υπογράφει την Υπεύθυνη δήλωση)

κατάθεση από τον αιτούντα
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από Δημαρχείο ή Δημοτικές Κοινότητες ή

ΚΕΠ (μόνο για δημότες Δήμου Αθηναίων). Εάν η αίτηση αφορά ανήλικο τέκνο, τότε

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κατατίθεται & από τους μόνιμους κατοίκους

Δήμου Αθηναίων

κατάθεση από τον αιτούντα
  • Κάθε τρίμηνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι δημότες θα πρέπει να προσκομίζουν στη γραμματεία των Πολιτιστικών Κέντρων που έχουν εγγραφεί, την ανανέωση της κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ η οποία πιστοποιεί ότι εξακολουθούν να είναι άνεργοι προκειμένου να συνεχίσουν τη δωρεάν συμμετοχή στα προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης.
  • Η ισχύς της δωρεάν συμμετοχής στα Προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης για ανέργους είναι ένα έτος από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης από τη Διεύθυνση Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.
  • Το αίτημα που γίνεται δύναται να αφορά όχι μόνο τον αιτούντα, αλλά εφόσον ζητείται και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας του.
  • Το αίτημα αφορά την εγγραφή-συμμετοχή σε ένα (1) Πολιτιστικό Κέντρο και να (1) Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης .
  • Οι άνεργοι θα πληρώνουν την αρχική εγγραφή των πέντε (5,00 €) ευρώ (εκτός απόρων & Α.με.Α. / με την προσκόμιση παραστατικού που θα αποδεικνύει τα σχετικά).

Διαδικασία

Βήματα Διαδικασίας Χρόνος διεκπεραίωσης
Αίτηση ενδιαφερόμενου στο πρωτόκολλο του ΟΠΑΝΔΑ

επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά

άμεσα
Εξέταση των δικαιολογητικών από τον

Συντονιστή Επεξεργασίας Αιτημάτων για ανέργους

2 ημέρες
Εισήγηση προς το Δ.Σ του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. για την έγκριση

ή μη της δωρεάν συμμετοχής

12 ημέρες
Απόφαση Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. για την έγκριση

ή μη της δωρεάν συμμετοχής

12 ημέρες