Εγγραφή Νηπίων και Βρεφών σε παιδικό σταθμό

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Εγγραφή Νηπίων και Βρεφών σε παιδικό σταθμό
Από ποιους παρέχεται Υπηρεσία
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών, έλεγχος πληρότητας, μοριοδότηση, επιλογή ή απόρριψη αιτήσεων από τη διεύθυνση προσχολικής αγωγής.

Σχετική Νομοθεσία

φεκ 4249/β/5-12-2017

Τρόπος διεκπεραίωσης

Κατάθεση δικαιολογητικών με φυσική παρουσία στη δομή, η οποία αποτελεί τη πρώτη επιλογή του γονέα. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής στη περίπτωση που γίνεται μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση - συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Βεβαίωση Υγείας Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας και της σελίδας του εμβολιασμού Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Εκκαθαριστικό Σημείωμα Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Για εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα επιπλέον απαιτείται:
  • Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας ή βεβαίωση ότι πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή τς σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4
Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Για εργαζόμενους στον Δημόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση ή ΝΠΔΔ επιπλέον απαιτείται:
  • Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας
Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Για Ελεύθερους Επαγγελματίες επιπλέον απαιτείται:
  • Αντίγραφο πληρωμής των τελευταίων εισφορών στον ΟΑΕΕ (χωρίς να είναι απαραίτητη η εξόφληση των εισφορών) ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΕ, η οποία επιβεβαιώνει την εγγραφή στα Μητρώα του
  • Έναρξη από την ΔΟΥ
Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε ή Ι.ΚΕ. ή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ή ΕΠΕ επιπλέον απαιτείται:
  • Κατασταστικό και τυχόν μεταβολές του
  • Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα
Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Για αυτοαπασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα επιπλέον απαιτείται:
  • Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ, ότι είναι άμεσα ασφαλισμένοι κατά το τρέχον έτος
Κατάθεση από τον Αιτούντα
11 Για συμμετοχή σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) επιπλέον απαιτείται:
  • Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για ένταξη στο πρόγραμμα, όπου θα αναγράφεται και η χρονική περίοδος συμμετοχής σε αυτό ή αντίγραφο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού συνεργασίας ή αντίγραφο εγκριτικής απόφασης υπαγωγής καθ'ως και υπεύθυνη δήλωση εργοδότη και τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος
Κατάθεση από τον Αιτούντα
12 Για άνεργους επιπλέον απαιτείται:
  • Βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι
Κατάθεση από τον Αιτούντα
13 Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια διαμονής σε ισχύ στη χώρα μας. Σε περίπτωση που έχει λήξει απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής και η αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα. Σε περίπτωση γεννήσεως του παιδιού στη χώρα μας απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης Κατάθεση από τον Αιτούντα
ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
1 Διαζευγμένοι γονείς: Απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου και απόφαση επιμέλειας Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Γονείς σε διάσταση: Απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, απόφαση προσωρινής επιμέλειας και διαχωρισμός φορολογικής δήλωσης. Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Μονογονεϊκή οικογένεια:

α) Άγαμη μητέρα: απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού, αν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

β) Παιδί ορφανό: απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντα γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Γονείς με παιδί ΑΜΕΑ ή γονείς ΑΜΕΑ, με ποσοστό αναπηρίας έως ή άνω 67% απαιτείται απόφαση Κ.Ε.Π.Α. ή βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Για γονέα ο οποίος υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία απαιτείται φωτοαντίγραφο της στρατιωτικής του ταυτότητας και πρόσφατη βεβαίωση από τον στρατό Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Για γονείς που είναι σπουδαστές ή φοιτητές απαιτείται βεβαίωση φοίτησης του οικείου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Ακολουθούνται 7 βήματα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Α/Α Βήματα διαδικασίας Εμπλεκόμενος Αρμόδιος
1 Παραλαβή αίτησης Προϊσταμένη της δομής
2 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών Προϊσταμένη της δομής
3 Πρωτοκόλληση αίτησης Προϊσταμένη της δομής
4 Συγκέντρωση των αιτήσεων Προϊσταμένη της δομής
5 Κατάθεση αιτήσεων στη διεύθυνση προσχολικής αγωγής Διεύθυνση προσχολικής αγωγής
6 Μοριοδότηση Επιτροπή ελέγχου
7 Επιλογή - Τοποθέτηση Νηπίων και Βρεφών στις αντίστοιχες δομές Διεύθυνση προσχολικής αγωγής

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

ΔΟΥ, Δήμοι, Ο.Α.Ε.Δ, Ο.Α.Ε.Ε, Κ.Ε.Π.Α, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Στρατολογία, εφόσον προβλέπεται.

Μητρώα που τηρούνται

Χειρόγραφο αρχείο εγγραφής και διαγραφής Νηπίων και Βρεφών ανά αριθμό πρωτοκόλλου και έτος.