Ενοικίαση έντυπου μουσικού υλικού (παρτιτούρων)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ενοικίαση έντυπου μουσικού υλικού (παρτιτούρων)
Από ποιους παρέχεται ΙΔΙΩΤΕΣ
Σε ποιους παρέχεται ΟΠΑΝΔΑ
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4412/2016,3463/2006,3852/2010
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 15
Κόστος σε ευρώ 0

Προσδιορισμός προμήθειας μουσικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού

Περιγραφή Υπηρεσίας

Προσδιορισμός προμήθειας έντυπου μουσικού υλικού (παρτιτούρων)για τις ανάγκες συναυλιών των μουσικών συνόλων.

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος 3463/2006, Νόμος 3852/2010, Νόμος 4412/2016

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται

Δεν απαιτούνται

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Σύνταξη τεχνικής έκθεσης-Συγγραφής υποχρεώσεων Αρμόδιο Τμήμα
2 Εισηγητικό γιά έγκριση δαπάνης και της τεχνικής περιγραφής Αρμόδιο Τμήμα
3 Αίτηση ανάληψης υποχρέωσης Αρμόδιο Τμήμα
4 Έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) Τμήμα προϋπολογισμού και εσόδων
5 Πράξη έγκρισης δαπάνης Διοικητικό Συμβούλιο ή Εκτελεστική Επιτροπή