Θεώρηση Άδειας Ηλεκτρολόγου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(Ανακατεύθυνση από Θεώρηση άδειας Ηλεκτρολόγου)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Θεώρηση Άδειας Ηλεκτρολόγου
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο

Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011

ΠΔ 108 (ΦΕΚ141/Α/2013)
Κόστος σε ευρώ 100 €

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά τη θεώρηση επαγγελματικών αδειών Ηλεκτρολόγου.

  • Στην περίπτωση που ο αδειούχος απασχολείται με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή βαθμίδας, στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας που, είτε ανήκουν στο Δημόσιο, είτε συμμετέχει σε αυτά το Δημόσιο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με αίτηση καταθέτει τις προαναφερθείσες επαγγελματικές άδειες στην αρμόδια αρχή της οικείας Περιφέρειας, η οποία του χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν λόγω άδειας και δεν υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης της αντίστοιχης άδειας.
  • Όταν οι αδειούχοι, απασχολούνται αποκλειστικά με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, επίσης δεν υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης της άδειας. Εάν όμως αυτοί ασκούν παράλληλα αντίστοιχο ελεύθερο επάγγελμα, τότε υπόκεινται στην εν λόγω υποχρέωση.

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Υποβολή έντυπης αίτησης

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση

Έντυπο άδειας Ηλεκτρολόγου (Υ.Α. 10574/661/ΦΓ9.6.4.(ΦΕΚ 2190/Β/2013))

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται

100 € (Σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης Περιφέρειας)

Υπόχρεοι

Α/Α Κάτοχοι άδειας:
1 Άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας
2 Άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας
3 Άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας
4 Άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας
5 Άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Γ΄ Ειδικότητας (φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών)
6 Άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής κλίμακας
Παρατηρήσεις
  • Στην περίπτωση που ο αδειούχος απασχολείται με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή βαθμίδας, στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας που, είτε ανήκουν στο Δημόσιο, είτε συμμετέχει σε αυτά το Δημόσιο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με αίτηση καταθέτει τις προαναφερθείσες επαγγελματικές άδειες στην αρμόδια αρχή της οικείας Περιφέρειας, η οποία του χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν λόγω άδειας και δεν υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης της αντίστοιχης άδειας.
  • Όταν οι ανωτέρω αδειούχοι, απασχολούνται αποκλειστικά με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, επίσης δεν υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης της άδειας. Εάν όμως αυτοί ασκούν παράλληλα αντίστοιχο ελεύθερο επάγγελμα, τότε υπόκεινται στην εν λόγω υποχρέωση.
  • Η προβλεπόμενη θεώρηση γίνεται εντός έξη (6) μηνών από τη λήξη της οκταετίας και η επόμενη οκταετία αρχίζει να μετρά από την ημερομηνία λήξεως της προηγούμενης οκταετίας.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση Ν.3982/2011 Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Παράβολο 100 € (βλέπε παρατηρήσεις) Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Ο ενδιαφερόμενος οφείλει επίσης:

(α) να παράσχει στοιχεία που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, εντός της οκταετίας ή

(β) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ή

(γ) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης και στοιχεία υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β).

Η τεκμηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του ΠΔ 108 (ΦΕΚ141/Α/2013), δηλαδή με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης με συνημμένο πίνακα προϋπηρεσίας. 

Κατάθεση από τον Αιτούντα
Παρατηρήσεις
  • Η προβλεπόμενη θεώρηση γίνεται εντός 6 μηνών από τη λήξη της οκταετίας

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή έντυπης αίτησης - Υπεύθυνης δήλωσης, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ΠΔ 108 (ΦΕΚ141/Α/2013) Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
2 Πρωτοκόλληση – Ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο ΠΔ 108 (ΦΕΚ141/Α/2013) Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
3 Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών και καταχώρηση στοιχείων σε πανελλήνιο διαδικτυακό ηλεκτρονικό σύστημα (ΟΠΣΠΑ) ΠΔ 108 (ΦΕΚ141/Α/2013) Αρμόδιος υπάλληλος 1-2 ημέρες
4 Θεώρηση άδειας ΠΔ 108 (ΦΕΚ141/Α/2013) Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα