Έγκριση Επιχορήγησης Νέου Επαγγελματία

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έγκριση Επιχορήγησης Νέου Επαγγελματία
Από ποιους παρέχεται ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ.
Σε ποιους παρέχεται 2.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ
Νομοθετικό πλαίσιο ΚΥΑ 32180/466/09-12-2013
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Το πρόγραμμα παρέχεται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και σκοπός του είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία.

Σχετική Νομοθεσία

Η με αριθμ. 32180/466/09-12-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3194/Β΄/16-12-13)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικός κατά τα δύο πρώτα στάδια και έντυπος στο τρίτο και τελευταίο στάδιο.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης - επιχειρηματικού σχεδίου, στη σχετική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του Ο.Α.Ε.Δ.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης από τη Δ.Ο.Υ Επίδειξη από τον αιτούντα κατά την ημέρα του ελέγχου
2 Εξοφλημένα τιμολόγια καθαρής αξίας 4.000 ευρώ που αφορούν δαπάνες Επίδειξη από τον αιτούντα κατά την ημέρα του ελέγχου
3 Καταστατικό σύστασης της εταιρείας, εφόσον πρόκειται για εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος Επίδειξη από τον αιτούντα κατά την ημέρα του ελέγχου
4 Μισθωτήριο επαγγελματικής στέγης ή τίτλο ιδιοκτησίας του χώρου ή παραχωρητήριο (όλα θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.) Επίδειξη από τον αιτούντα κατά την ημέρα του ελέγχου
5 Άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος όπου απαιτείται. Επίδειξη από τον αιτούντα κατά την ημέρα του ελέγχου
6 Βεβαίωση εγγραφής στον Ασφαλιστικό Φορέα που υπάγεται η επιχείρηση. Επίδειξη από τον αιτούντα κατά την ημέρα του ελέγχου
7 Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία
8 Δελτίο ανεργίας Αναζήτηση από την Υπηρεσία
9 Ταυτότητα ή διαβατήριο. Επίδειξη από τον αιτούντα κατά την ημέρα του ελέγχου

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης-επιχειρηματικού σχεδίου, στη σχετική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του Ο.Α.Ε.Δ. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 & 8: "Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόλησης" του Ε.Π. "Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού" 2007-2013. Η προθεσμία υποβολής λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την πλήρωση των κατανεμηθεισών θέσεων. Μετά την αυτόματη λήξη της αναφερόμενης προθεσμίας, συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι το 50% των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων. Στην περίπτωση αυτή, οι αιτήσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής τους, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις.
2 Αξιολόγηση σε επίπεδο κατηγορίας κριτηρίων - Επιλεξιμότητα Τριμελείς Επιτροπές που θα συσταθούν με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.
3 Η ένταξη στο πρόγραμμα πραγματοποιείται, ύστερα από θετικό επιτόπιο έλεγχο (στο χώρο της επιχείρησης) από εκπροσώπους του Οργανισμού. Ζεύγος ελεγκτών του Ο.Α.Ε.Δ. Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται:

α) εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της γνωστοποίησης της θετικής αξιολόγησης της αίτησης- επιχειρηματικού σχεδίου από την Τριμελή Επιτροπή για τις περιπτώσεις που η έναρξη δραστηριότητας προηγείται της ημερομηνίας αξιολόγησης και

β) εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της συμπληρωματικής αίτησης ένταξης για τις περιπτώσεις που η έναρξη δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε μετά την ημερομηνία της θετικής αξιολόγησης.

4 Ως εκτελεστή πράξη υπαγωγής ή απόρριψης, νοείται η έκθεση ελέγχου, όπως έχει συνταχθεί από τους ελεγκτές μετά την υπογραφή αυτής από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας. Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Η έκθεση ελέγχου πρωτοκολλείται την επόμενη ημέρα του ελέγχου.
5 Η έκθεση ελέγχου, αφού υπογραφεί από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ως ανωτέρω και πρωτοκολληθεί κανονικά, τίθεται στον φάκελλο της Υπηρεσίας. Αντίγραφο, αποστέλλεται και στην επιχείρηση.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς