Έγκριση προϋπολογισμού εποπτευόμενου φορέα ΓΓΕΤ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 11:09, 3 Οκτωβρίου 2017 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έγκριση προϋπολογισμού εποπτευόμενου φορέα ΓΓΕΤ
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Γ Διεύθυνσης ΠΠΔΑΕΦ του ΥΠΠΕΘ
Σε ποιους παρέχεται Φορείς
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4270/2014 και 4337/2015
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 1
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έγκριση προϋπολογισμού εποπτευομένου. φορέα Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

Σχετική Νομοθεσία

Ν. 4310/2014 (Α’258/08.12.14) «Έρευνα, Τεχνολογία,Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 4386/2016 (Α’ 83/11-5-2016) «Έρευνα και άλλες διατάξεις»

Π.Δ.ή Νόμοι που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του συγκεκριμένου φορέα

N.4270/2014 (ΦΕΚ143/Α/28-06-2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015).

Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α/112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ ».

Aριθ. 2/51568/ΓΠΓΚ/31-5-2016 εγκύκλιος του αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ με θέμα «Κατάρτιση προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Οικονομικού έτους 2017» (ΑΔΑ: 66Ρ6Η-ΟΛΗ)

Υπουργική Απόφαση του ΥΠΠΕΘ με αρ.πρωτ. Φ.1/Α/504/211486/Β1/12-12-2016 και ΑΔΑ:Ω8ΕΘ4653ΠΣ-Δ68-ΦΞΔ με θέμα «κατανομή πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων»

Υπουργική Απόφαση του ΥΠΠΕΘ με αρ. πρωτ. 15965/Β2/1-2-2017 με θέμα «Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης οικ. έτους 2017 των ερευνητικών φορέων εποπτείας ΓΓΕΤ.»

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφός ή/και ηλεκτρονικός (αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτούνται παράβολα

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Εγκεκριμένο από το αρμόδιο όργανο σχέδιο Αναλυτικού Προϋπολογισμού Κατάθεση από τον φορέα
2 Διαβιβαστικό έγγραφο του προύπολογισμού Κατάθεση από τον φορέα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Συντάσσεται από το αρμόδιο όργανο

διοίκησης προϋπολογισμός του φορέα και αναρτάται στον ιστότοπο Διαύγεια

Καταστατικό φορέα και Ν. 3861/2010 Όργανό Διοίκησης Φορέα
2 Υποβάλλονται στο ΥΠΠΕΘ σχέδιο αναλυτικού π/υ και διαβιβαστικό έγγραφο και διαβιβάζονται στον αρμόδιο υπάλληλο
3 Ελέγχεται τα στοιχεία αν συνάδουν με τον υποβληθέντα συνοπτικό π/υ, τις ΥΑ Καθορισμού επιχορήγησης φορέων ΓΓΕΤ και Κατανομής πιστώσεων οικ. έτους 2017
4 Αν είναι ορθά τα στοιχεία συντάσσεται Υπουργική Απόφαση έγκρισης π/υ φορέα, ενώ αν αποκλίνουν συντάσσεται έγγραφο επιστροφής του π/υ με αίτημα τη διόρθωση των στοιχείων που δεν συμφωνούν
5 Εκ νέου υποβολή διορθωμένου σχεδίου αναλυτικού π/υ μέχρι την τελική έγκριση του