Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος
Από ποιους παρέχεται Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου στους Νομούς
Σε ποιους παρέχεται Περιφερειακές Ενότητες / Αποκεντρωμένους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.4270/2014
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σχετική Νομοθεσία

Δημόσιο Λογιστικό Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α'143)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικός

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτείται

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Διαβιβαστικό Κατάθεση από την αρμόδια Υπηρεσία
2 Κατάσταση δαπάνης Κατάθεση από την αρμόδια Υπηρεσία
3 Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης Κατάθεση από την αρμόδια Υπηρεσία
4 Τιμολόγιο πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσίων (προμήθειες) Κατάθεση από την αρμόδια Υπηρεσία
5 Καταστάσεις πληρωμής πρόσθετων αμοιβών σε αρχειο xml (για αμοιβές που πληρώνονται μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών) Κατάθεση από την αρμόδια Υπηρεσία
6 Λοιπά δικαιολογητικά (όπως αποφάσεις κλπ.)που ορίζονται από επιμέρους διατάξεις Κατάθεση από την αρμόδια Υπηρεσία
7 Φορολογική ενημερότητα Αυταπάγγελτη αναζήτηση
8 Ασφαλιστική ενημερότητα Αυταπάγγελτη αναζήτηση

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Παραλαβή δικαιολογητικών δαπάνης Αρμόδιος υπάλληλος τμήματος Πρωτοκόλλου 1 ημέρα
2 Χρέωση δαπάνης σε εκκαθαριστή Αρμόδια Τμήματα Εκκαθάρισης 1 ημέρα
3 Έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης Αρμόδιος Εκκαθαριστής 1-5 ημέρες
Μετά τον έλεγχο ακολουθούν τα βήματα 4α ή 4β:
Σύνταξη εγγράφου επιστροφής δαπάνης σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών ή διαπίστωσης μη νόμιμης ή κανονικής δαπάνης (ακολουθεί το βήμα 11) Αρμόδιος Εκκαθαριστής 1-5 ημέρες
Έκδοση προσχεδίου εντάλματος και προώθηση του για υπογραφή από τον Προϊστάμενο Αρμόδιος Εκκαθαριστή 1-5 ημέρες
Μετά τη διαβίβαση του Προσχεδίου ο Προϊστάμενος :
Εντοπίζει ελλείψεις ή κρίνει τη δαπάνη μη νόμιμη/ μη κανονική και επιστρέφει το προσχέδιο ανυπόγραφο ώστε να επιστραφούν τα δικαιολογητικά (επιστροφή στο βήμα 4α) Αρμόδιος Προϊστάμενος 1-3 ημέρες
Δίνει εντολή έκδοσης του χρηματικού εντάλματος και το υπογράφει Αρμόδιος Προϊστάμενος 1-3 ημέρες
6 Προώθηση του Χρηματικού Εντάλματος για εξόφληση Αρμόδιος Προϊστάμενος 1 ημέρα
7 Αυταπάγγελτη αναζήτηση ασφαλιστικής ενημερότητας (στην περίπτωση μη χορήγησης της επιστροφή στο βήμα 4α) σε περίπτωση οφειλών ακολουθεί το βήμα 9, σε περίπτωση μη οφειλών ακολουθεί το βήμα 10) Αρμόδιος υπάλληλος τμήματος εξοφλήσεων 1 ημέρα
8 Αυταπάγγελτη αναζήτηση φορολογικής ενημερότητας(στην περίπτωση μη χορήγησης της, επιστροφή στο βήμα 4α, σε περίπτωση οφειλών ακολουθεί το βήμα 9, σε περίπτωση μη οφειλών ακολουθεί το βήμα 10) Αρμόδιος υπάλληλος τμήματος εξοφλήσεων 1 ημέρα
9 Συμψηφισμός απαιτήσεων (αν υπάρχουν) Αρμόδιος υπάλληλος τμήματος εξοφλήσεων 1 ημέρα
10 Εξόφληση χρηματικού εντάλματος μέσω ΤτΕ Αρμόδιος υπάλληλος τμήματος εξοφλήσεων 1 ημέρα
11 Ενημέρωση φορέα στην περίπτωση επιστροφής των δικαιολογητικών (συνέχεια από βήμα 4α) ή ενημέρωση διακαιούχου στην περίπτωση εξόφλησης του Χρηματικού Εντάλματος (συνέχεια από βήμα 10) Αρμόδιος υπάλληλος τμήματος Πρωτοκόλλου 1 ημέρα

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.