Ένορκη Βεβαίωση Ενώπιον Ειρηνοδίκη Για Μη Δικαστική Χρήση

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 22:12, 23 Οκτωβρίου 2019 από τον Sergiannidou.pamak (Συζήτηση | συνεισφορές)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Κατά το άρθρο 1 του Ν. 1540/44 «περί ενόρκων βεβαιώσεων»“κατά πάσαν περίπτωσιν καθ’ ην επιτρέπεται η χρησιμοποίησις ενόρκου βεβαιώσεως, αύτη δύναται να γίνη ενώπιον του Ειρηνοδίκου ή ενώπιον ενός των συμβολαιογράφων της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου της κατοικίας ή της διαμονής του ενδιαφερομένου ή των μαρτύρων”, κατά το άρθρο δε 2 του ιδίου νόμου “κατά τας εν άρθρω 1 του παρόντος οριζόμενας περιπτώσεις δέον να τηρώνται αι διατάξεις των αρθρ. 177 – 194 του Οργανισμού των Δικαστηρίων, ως ταύτα ετροποποιήθησαν μεταγενεστέρως”.

 Ο Ειρηνοδίκης πριν τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης έχει καθήκον να εξετάζει την ύπαρξη σχετικής νοµοθετικής διάταξης που επιτρέπει στις αρχές, στις οποίες θα προσκοµισθεί, να τη δεχθεί ως αποδεικτικό µέσο κατά την άσκηση της συγκεκριμένης αρμοδιότητάς τους. Απόρροια της νομικής αυτής δεσμεύσεώς του είναι και η υποχρέωσή του να αναγράφεται στο κείμενοτων ενόρκων βεβαιώσεων που συντάσσουν το σκοπό για τον οποίο δίδονται έτσι, ώστε να προκύπτει η σχετική αρμοδιότητά τους. (Γνωµ. υπ’ αριθ. 6/16-5-2008 Εισ. Α.Π.)

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ένορκη Βεβαίωση Ενώπιον Ειρηνοδίκη Για Μη Δικαστική Χρήση
Από ποιους παρέχεται Ειρηνοδικείο στο οποίο ανήκει η κατοικία του δηλούντος
Νομοθετικό πλαίσιο ν.1540/1944
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 1
Κόστος σε ευρώ 3,00 € ένσημα υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤαΧΔικ) για την αίτηση και 2,00 € ένσημα για την επικύρωση εκάστου αντιγράφου
Οι ένορκες βεβαιώσεις προβλέπονται ως παραδεκτά αποδεικτικά μέσα 
  • α) στην πολιτική δίκη ,
  • β) στην ποινική δίκη
  • γ) στη διοικητική  δίκη και
  • δ) στη διοίκηση

Με τον όρο "Ένορκη βεβαίωση μη δικαστικής χρήσης" εννοούμε τις ένορκες βεβαιώσεις οι οποίες προορίζονται για χρήση στην δημόσια διοίκηση κυρίως προς αναπλήρωση εγγράφων ή βεβαίωση γεγονότων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις κάτωθι περιπτώσεις:

1) Για την απόδειξη των τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων των υποψηφίων ή προσφερόντων για την ανάθεση εκτέλεσης δημοσίων έργων(Ν.3389/05 άρθρο 15 παρ.3, Ν. 3316/05 άρθρο 14 παρ.6, Υ.Α. 282 /05)

2) Για την απόδειξη της ιδιοκτησίας των μισθουμένων  από το δημόσιο ακινήτων (Ν.3130/03 άρθρο 47 παρ.3)

3) Για την απόδειξη των επαγγελματικών προσόντων  των φαρμακοποιών( Ν.206/47)

4) Για την απόδειξη των φυλών των αυτοχθόνων ζώων (Α.Υ.Γ.  108645/4020/20. 03. 2003 άρθρο 7)

5) Για την οικογενειακή κατάσταση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Α.Υ.Π. 108974/Β1 – 25.10. 02)

6) Για την απόδειξη της φθοράς και απώλειας  των εκλογικών βιβλιαρίων (Ν. 1516/85 άρθρο 23)

7) Για την εργασιακή κατάσταση των δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης ασθενών (Ν.1437/84  άρθρο 19 παρ.4)

8) Για την απόδειξη της ύπαρξης εγγυτέρων συγγενών  προς εξεύρεση του φόρου κληρονομιών (Ν.Δ. 118/73 άρθρο 67 και Α.Υ.ΟΙΚ. 13061/22.10.73), μόνον, ωστόσο, εφόσον δεν υπάρχει μερίδα στον οικείο Δήμο.

9)Για την απόδειξη του σήματος ως νέου (Ν. 2239/54 άρθρο 9,13)

10) Για την απόδειξη προϋπηρεσίας προς κανονισμό των συντάξεων(Π.Δ. 163/85, άρθρο 4 παρ.5, ως αντικαταστ. με το άρθρο 2 Π Δ 214/89)

11) Για τη βεβαίωση του χαμηλού εισοδήματος εκείνων που δικαιούνται να τύχουν δωρεάν παροχής νομικής βοήθειας( Ν.3226/04 άρθρο 2)

12) Για λεμβολόγηση σκάφους με ιδιοκατασκευή (δηλώνεται η ιδιοκατασκευή του σκάφους, το υλικό κατασκευής του, το έτος και ο τόπος ναυπήγησή του, οι διαστάσεις του και τα λοιπά χαρακτηριστικά στοιχεία. Η ένορκη βεβαίωση συνοδεύεται από τιμολόγια ή αποδείξεις αγοράς των υλικών που απαιτήθηκαν για την κατασκευή του.

Σχετική Νομοθεσία

Ένορκη βεβαίωση ΦΕΚ Α΄ 141.png

νόμος 1540/1944 (ΦΕΚ Α΄ 141)

Τρόπος Διεκπεραίωσης

Για την έκδοση ένορκης βεβαίωσης απαιτείται η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του αιτούντος στο Ειρηνοδικειακό Κατάστημα και η όρκισή του από τον Ειρηνοδίκη ότι όσα περιγράφονται αναλυτικά σε αυτήν είναι αληθή.

Στην περίπτωση που αιτών είναι ασκούμενος φαρμακοποιός, ο οποίος θέλει να λάβει μέρος στις εξετάσεις για την άδεια επαγγέλματος τότε προσέρχεται στο δικαστήριο μαζί με τον υπεύθυνο για την άσκηση φαρμακοποιό, ο οποίος θα ορκιστεί ότι γνωρίζει προσωπικά και βεβαιώνει ότι ο αιτών έχει κάνει την προβλεπόμενη από τον νόμο 206/47 άσκηση στο φαρμακείο του.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  1. Αίτηση και ένορκη βεβαίωση για χρήση στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης [1]
  2. Αίτηση και ένορκη βεβαίωση για ασκούμενο φαρμακοποιό για χρήση στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης

Παράβολα που απαιτούνται και που μπορείτε να τα προμηθευτείτε

Τρία ευρώ (3,00) ένσημα υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (μεγαρόσημο), που θα επικολληθούν στην αίτηση

Δυο ευρώ (2,00) ένσημα υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (μεγαρόσημο), για την επικύρωση του αντιγράφου της ένορκης βεβαίωσης

Δικαιολογητικά

α/α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
1 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας αιτούντος

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας μάρτυρα

κατάθεση από τον αιτούντα
2 Αίτηση και χαρτόσημα συνολικής αξίας πέντε ευρώ κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασία

α/α Βήμα Διαδικασίας Εμπλεκόμενος αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Αυτοπρόσωπη εμφάνιση του αιτούντος στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο

καθώς και του τυχόν μάρτυρα

Γραμματεία Ειρηνοδικείου
2 Κατάθεση αίτησης και επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητάς τους

για έλεγχο

Γραμματέας
3 Ανάγνωση του περιεχομένου της ένορκης βεβαίωσης και όρκιση του

βεβαιούντος τα αληθή περιστατικά

Ειρηνοδίκης
4 Καταχώρηση της ένορκης βεβαίωσης στα βιβλία Εκθέσεων και Πράξεων

του Ειρηνοδικείου

Γραμματέας
5 Χορήγηση αντιγράφου της ένορκης βεβαίωσης στον αιτούντα Γραμματέας

Άλλοι Εμπλεκόμενοι Φορεις