Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ αγροτών ειδικού καθεστώτος

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ αγροτών ειδικού καθεστώτος
Από ποιους παρέχεται Δ.Ο.Υ - Γραφείο Φ.Π.Α.
Σε ποιους παρέχεται Αγρότες Ειδικού Καθεστώτος ΦΠΑ
Νομοθετικό πλαίσιο ΠΟΛ 1021/16
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Οι αγρότες του Ειδικού Καθεστώτος Φ.Π.Α δεν έχουν το δικαίωμα έκπτωσης για αγορές που πραγματοποιούν. Για τις πωλήσεις τους επίσης δεν εκδίδουν οι ίδιοι παραστατικό πώλησης (Τιμολόγιο Πώλησης) και αντί αυτού, λαμβάνουν για την πώληση που πραγματοποιούν, από τον αγοραστή των προϊόντων τους Τιμολόγιο Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων. Τα τιμολόγια αυτά που λαμβάνουν από τους αγοραστές των προϊόντων τους, τα συγκεντρώνουν και τα καταχωρούν στα βιβλία τους στο σκέλος των εσόδων. Την επόμενη χρήση υποβάλλουν αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. (έντυπο Φ6), που συμπεριλαμβάνει τα πρωτότυπα τιμολόγια αγορών, μέσω συνεταιρισμών ή ατομικά στην Δ.Ο.Υ που είναι αρμόδια για την φορολογία του εισοδήματός τους. Η ημερομηνία υποβολής είναι από 01/04/20.. έως 31/10/20.. . . Ο συντελεστής επί του οποίου υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. που τους επιστρέφεται, είναι 6% επί της αξίας των ακαθάριστων εσόδων τους σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ 1021/2016.

Σχετική Νομοθεσία

Πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Από τις 01/04/2016 έως και 31/10/2016 υποβάλλονται στην Δ.Ο.Υ. οι αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ αγροτών ειδικού καθεστώτος από τους δικαιούχους ή από τρίτους με εξουσιοδότηση ή μέσω συνεταιρισμών . Η Δ.Ο.Υ. και συγκεκριμένα το γραφείο Φ.Π.Α. παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί τις αιτήσεις επιστροφής. Στην συνέχεια τις καταχωρεί στο σύστημα TAXIS. Γίνεται έλεγχος της ορθότητας συμπλήρωσης της αίτησης και της ορθότητας συμπλήρωσης των τιμολογίων από τους εκδότες. Έπειτα ελέγχεται αν οι καλλιέργειες που αναγράφονται στα τιμολόγια έχουν δηλωθεί και ασφαλιστεί στον ΕΛΓΑ αν όχι τότε ενημερώνεται γραπτώς ο οργανισμός (ΠΟΛ 1021/16 παράγραφος 6). Αν όλα είναι ορθά, εγκρίνεται η επιστροφή. Αν διαπιστωθεί λάθος στα τιμολόγια ή στην καταγραφή, μειώνεται το ποσό της επιστροφής κατά το ποσό που αντιστοιχεί και εγκρίνεται για επιστροφή το υπόλοιπο. Έπειτα εκδίδεται το ατομικό φύλλο έκπτωσης (ΑΦΕΚ) και η απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ. Στην συνέχεια υπογράφονται από τον αρμόδιο υπάλληλο της επιστροφής, τον τμηματάρχη του τμήματος συμμόρφωσης και σχέσεων με τους φορολογούμενους και από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Στην συνέχεια διαβιβάζονται στο τμήμα Εσόδων για την εκτέλεση της επιστροφής.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δεν απαιτείται παράβολο.

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Δήλωση και αναλυτική κατάσταση δικαιολογητικών (έντυπο Φ6) Από τον αιτούντα ή με εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο.
2 Πρωτότυπα τιμολόγια Συνυποβάλλονται με την αίτηση επιστροφής από τον αιτούντα ή από τον εξουσιοδοτημένο
3 Επίδειξη ταυτότητας ή εξουσιοδότηση Από τον αιτούντα ή μέσω του εξουσιοδοτημένου
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβάλλεται αίτηση επιστροφής ΦΠΑ ατομική ή ομαδική μέσω συνεταιρισμών με συνημμένα τα τιμολόγια αγοράς ΠΟΛ 1021/16 Υπάλληλος γραφείου ΦΠΑ
2 Πρωτοκολλείται η αίτηση από την υπηρεσία ΠΟΛ 1021/16 Υπάλληλος γραφείου ΦΠΑ
3 Ελέγχεται η ορθότητα καταγραφής των στοιχείων του αγρότη και των τιμολογίων στην αίτηση επιστροφής ΠΟΛ 1021/16 Υπάλληλος γραφείου ΦΠΑ
4 Σε περίπτωση που δεν είναι σωστή η καταγραφή των στοιχείων στα τιμολόγια απορρίπτονται. ΠΟΛ 1021/16 Υπάλληλος γραφείου ΦΠΑ
5 Σε περίπτωση που δεν είναι σωστή η καταγραφή βασικών στοιχείων της αίτηση π.χ. ονομ/νυμο , ΑΦΜ , αριθμός λογαριασμού η αίτηση απορρίπτεται ΠΟΛ 1021/16 Υπάλληλος γραφείου ΦΠΑ
6 Ελέγχεται μέσω του συστήματος TAXIS αν τα αγροτικά προϊόντα που αναγράφονται στα τιμολόγια είναι δηλωμένα στην δήλωση καλλιέργειας του ΕΛΓΑ . ΠΟΛ 1021/16 Υπάλληλος γραφείου ΦΠΑ
7 Σε περίπτωση που δεν είναι δηλωμένη κάποια καλλιέργεια τότε η υπηρεσία ενημερώνει εγγράφως τον ΕΛΓΑ για την διαφορά. ΠΟΛ 1021/16 Υπάλληλος γραφείου ΦΠΑ
8 Αφού γίνουν τα παραπάνω εκδίδεται απόφαση επιστροφής και το ατομικό φύλλο έκπτωσης (ΑΦΕΚ) ΠΟΛ 1021/16 Υπάλληλος γραφείου ΦΠΑ
9 Υπογράφονται από τον αρμόδιο υπάλληλο, τον προϊστάμενο τμήματος συμμόρφωσης και σχέσεων με τους φορολογούμενους και τον προϊστάμενο της εφορίας. ΠΟΛ 1021/16 Υπάλληλος γραφείου ΦΠΑ

Προϊστάμενος τμήματος συμμόρφωσης και σχέσεων με τους φορολογούμενους

Προϊστάμενος ΔΟΥ

10 Τέλος διαβιβάζεται η απόφαση και το ΑΦΕΚ στο τμήμα εσόδων για εξόφληση ΠΟΛ 1021/16 Υπάλληλος γραφείου ΦΠΑ και υπάλληλος τμήματος εσόδων
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛΓΑ)