Αναγνώριση Σωματείου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αναγνώριση Σωματείου
Από ποιους παρέχεται Κατά τόπο Πρωτοδικείο
Σε ποιους παρέχεται ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
Νομοθετικό πλαίσιο ...
Κόστος σε ευρώ ...
Αρμόδια αρχή Κατά τόπο Πρωτοδικείο

Τα σωματεία – σύλλογοι αποτελούν νομικά πρόσωπα προσωπικής βάσεως, αφού συνιστούν ενώσεις προσώπων για την επιδίωξη σκοπού μη κερδοσκοπικού. Για την ίδρυση σωματείου, απαιτείται η σύμπραξη τουλάχιστον 20 προσώπων (άρθρο 78 Α.Κ.) και για την απόκτηση νομικής προσωπικότητας, είναι απαραίτητη η εγγραφή του σωματείου σε ειδικό δημόσιο βιβλίο που τηρείται στο αρμόδιο Πρωτοδικείο.Για την ίδρυση του σωματείου, τα ιδρυτικά μέλη αυτού συντάσσουν την ιδρυτική πράξη, με την οποία τα πρόσωπα δηλώνουν τη βούλησή τους για τη σύσταση του σωματείου, τη λειτουργία του με συγκεκριμένο καταστατικό και την εκλογή προσωρινής διοίκησης, η οποία θα το εκπροσωπεί έως την αναγνώρισή του από το Δικαστήριο.Το καταστατικό, για να είναι έγκυρο, πρέπει να καθορίζει: 1. το σκοπό, την επωνυμία και την έδρα του σωματείου 2. τους όρους της εισόδου, της αποχώρησης και της αποβολής των μελών, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους 3. τους πόρους του σωματείου 4. τον τρόπο της δικαστικής και της εξώδικης αντιπροσώπευσης του σωματείου 5. τα όργανα της διοίκησης του σωματείου, καθώς και τους όρους με τους οποίους καταρτίζεται και λειτουργεί η διοίκηση και παύονται τα όργανά της 6. τους όρους με τους οποίους συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει η συνέλευση των μελών 7. τους όρους για την τροποποίηση του καταστατικού 8. τους όρους για τη διάλυση του σωματείου (άρθρο 80 Α.Κ.).Η ιδρυτική πράξη του σωματείου, μαζί με το καταστατικό λειτουργίας του, υπογράφονται από τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου (απαιτείται τουλάχιστον ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και υπογραφή αυτών) και μαζί με πίνακα μελών της προσωρινής διοίκησής του προσκομίζονται από τον εκάστοτε πληρεξούσιο δικηγόρο στο αρμόδιο Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο), όπου θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση, με την οποία τα μέλη της προσωρινής διοίκησης του υπό ίδρυση σωματείου ζητούν την κατά νόμο έγκριση του καταστατικού και αναγνώρισή του. Το Δικαστήριο είναι αρμόδιο μόνο για τη νομιμότητα ίδρυσης του σωματείου, ενώ παράλληλα μπορεί να αρνηθεί τη σύσταση του σωματείου, μόνο αν ο σκοπός του αντίκειται στα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη. Αν συντρέχουν οι νόμιμοι όροι, ο Ειρηνοδίκης διατάσσει: 1. να δημοσιευθεί στον τύπο περίληψη του καταστατικού με τα ουσιώδη στοιχεία του, 2. να εγγραφεί το σωματείο στο βιβλίο των σωματείων. Η εγγραφή αυτή περιλαμβάνει το όνομα και την έδρα του σωματείου, τη χρονολογία του καταστατικού, τα μέλη της διοίκησης και τους όρους που την περιορίζουν. Το καταστατικό επικυρώνεται από τον Ειρηνοδίκη, κοινοποιείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών και κατατίθεται στο αρχείο του Πρωτοδικείου (άρθρο 81 Α.Κ.).Τη διάταξη του Ειρηνοδίκη που απορρίπτει την αίτηση έχει δικαίωμα να ανακόψει μόνο εκείνος που την είχε υποβάλει. Τη διαταγή που δέχεται την αίτηση έχει δικαίωμα να ανακόψει μόνο ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης της εποπτεύουσας αρχής, καθώς και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον(άρθρο 82 Α.Κ.).Το σωματείο αποκτά προσωπικότητα από τη στιγμή που θα εγγραφεί στο βιβλίο. Η εγγραφή γίνεται αμέσως μετά την έκδοση της διαταγής του Ειρηνοδίκη.Κάθε τροποποίηση του καταστατικού ισχύει μόνο αφού εγγραφεί στο βιβλίο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79, 81 και 82 του Α.Κ..Για να μπορέσει να λειτουργήσει το σωματείο μετά την αναγνώρισή του, είναι απαραίτητη η απόδοση Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ και η πραγματοποίηση έναρξης εργασιών, ενέργειες που θα πρέπει να λάβουν χώρα εντός τριάντα (30) ημερών από την αναγνώριση του σωματείου.

Περιγραφή υπηρεσίας

Η αναγνώριση σωματείου γίνεται με την κατάθεση σχετικής αίτησης στη γραμματεία του Τμήματος Εκουσίας Δικαιοδοσίας του αρμοδίου κατά τόπο Ειρηνοδικείου από πληρεξούσιο δικηγόρο με την παράσταση του. Η αίτηση συνοδεύεται με τα απαιτούμενα κατά το νόμο έγγραφα. Στη συνέχεια παραδίδεται ο σχετικός φάκελος από τη Γραμματεία στον Ειρηνοδίκη, ο οποίος αφού ελέγξει ότι όλα έχουν γίνει τυπικά νόμιμα, δημοσιεύει τη διάταξη αναγνώρισης του σωματείου, επικυρώνει το καταστατικό και διατάσσει τη δημοσίευση της περίληψής του στον Τύπο και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών καθώς και την εγγραφή του σωματείου στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου. Το επικυρωμένο καταστατικό αφού κοινοποιηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, κατατίθεται στο αρχείο του Πρωτοδικείου του τόπου της έδρας του σωματείου, όπου αφού ελεγχθεί η τήρηση των κατά νόμο δημοσιεύσεων και κοινοποιήσεων, εγγράφεται στο βιβλίο σωματείων, λαμβάνοντας αριθμό συστάσεως, ο οποίος μαζί με το έτος ιδρύσεως, συνηθίζεται να αναγράφεται μαζί με την επωνυμία στη σφραγίδα του σωματείου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και όταν πρόκειται για τροποποίηση καταστατικού σωματείου.


Σχετική Νομοθεσία

Αστικός Κώδικας [1]

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας [2]

Ν.4055/2012 [3]

Τρόπος Διεκπεραίωσης

Χειρόγραφα και ηλεκτρονικά.

Δικαιολογητικά για την αναγνώριση σωματείου

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον πληρεξούσιο δικηγόρο
1 Πρακτικό ίδρυσης με υπογραφές όλων των μελών (εις διπλούν) κατάθεση από τον πληρεξούσιο δικηγόρο
2 Δήλωση μελών προσωρινής Διοίκησης, ότι δεν στερούνται τα πολιτικά τους δικαιώματα (εις διπλούν). κατάθεση από τον πληρεξούσιο δικηγόρο
3 Πίνακας μελών προσωρινής Διοίκησης (εις διπλούν). κατάθεση από τον πληρεξούσιο δικηγόρο
4 Καταστατικό με υπογραφές από όλα τα μέλη (εις τριπλούν). κατάθεση από τον πληρεξούσιο δικηγόρο
  • Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα, όσον αφορά τις υπογραφές.
  • Αν το σωματείο είναι ΑΘΛΗΤΙΚΟ, θα πρέπει να κατατεθεί επιπλέον και μία βεβαίωση από όλα τα ιδρυτικά μέλη με περιεχόμενο ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999.

Δικαιολογητικά για την τροποποίηση καταστατικού σωματείου

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον πληρεξούσιο δικηγόρο
1 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης (εις διπλούν) κατάθεση από τον πληρεξούσιο δικηγόρο
2 Νέο κωδικοποιημένο (τροποποιημένο) καταστατικό (εις τριπλούν). κατάθεση από τον πληρεξούσιο δικηγόρο
3 Παλιό καταστατικό επικυρωμένο (το τελευταίο τροποποιημένο). κατάθεση από τον πληρεξούσιο δικηγόρο
4 Απόφαση αναγνώρισης σωματείου επικυρωμένη. κατάθεση από τον πληρεξούσιο δικηγόρο
5 Δήλωση (σε απλό χαρτί) μελών Διοικητικού Συμβουλίου ότι δεν στερούνται τα πολιτικά τους δικαιώματα. κατάθεση από τον πληρεξούσιο δικηγόρο
6 Πίνακας μελών Διοικητικού Συμβουλίου (εις διπλούν). κατάθεση από τον πληρεξούσιο δικηγόρο


Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Εμφάνιση πληρεξουσίου δικηγόρου στο Ειρηνοδικείο Γραμματεία Τμήματος Εκουσίας Δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου
2 Κατάθεση αίτησης και απαιτούμενων εγγράφων Γραμματέας Ειρηνοδικείου 5 λεπτά
3 Έλεγχος φακέλου Ειρηνοδίκης
4 Έκδοση Διάταξης- Επικύρωση καταστατικού Ειρηνοδίκης
5 Δημοσίευση Διάταξης Γραμματέας Ειρηνοδικείου 2 λεπτά
6 Χορήγηση αντιγράφου διάταξης και επικυρωμένου καταστατικού στον πληρεξούσιο δικηγόρο Γραμματέας Ειρηνοδικείου 5 λεπτά
7 Αποστολή επικυρωμένου καταστατικού στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γραμματέας Ειρηνοδικείου 5 λεπτά
8 Δημοσιεύσεις περίληψης καταστατικού Πληρεξούσιος Δικηγόρος
9 Εγγραφή στο βιβλίο σωματείων Γραμματέας Πρωτοδικείου
10 Απόδοση Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Υπάλληλος Δ.Ο.Υ.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Δικαστήρια (Πρωτοδικείο-Εισαγγελία),Εφορία, Τύπος, Ταμείο Νομικών

Μητρώα που τηρούνται

Η διάταξη ίδρυσης σωματείου εκδίδεται από τον Ειρηνοδίκη της περιφέρειας της έδρας του σωματείου και στη συνέχεια γίνεται εγγραφή στο Μητρώο Σωματείων που τηρείται στο κατά τόπο Πρωτοδικείο.