Απόσπαση Υπαλλήλου από άλλο Φορέα σε Πανεπιστήμια

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Απόσπαση Υπαλλήλου από άλλο Φορέα σε Πανεπιστήμια
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Σε ποιους παρέχεται Δημόσιοι Υπάλληλοι
Νομοθετικό πλαίσιο Ν. 3528/2007, όπως ισχύει, Ν. 4354/2015
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 150 έως 300
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Απόσπαση Υπαλλήλου από άλλο Φορέα σε Πανεπιστήμια (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Σχετική Νομοθεσία

  • Άρθρο 68 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει [1]
  • Άρθρο 23 του Ν. 4354/2015 [2]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η καταθέτει αίτηση για απόσπαση, μαζί με τα συνημμένα της, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΑΠΘ είτε αυτοπροσώπως, είτε με ηλεκτρονικό ή συμβατικό ταχυδρομείο, είτε με fax.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση απόσπασης Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Βιογραφικό Σημείωμα Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Τίτλοι Σπουδών Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

  • Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
  • Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  • Υπουργείο Οικονομικών
  • Υπουργείο Υπαλλήλου στο οποίο ανήκει ο/η αιτών/ουσα
  • Υπηρεσία στην οποία ανήκει ο/η αιτών/ουσα

Μητρώα που τηρούνται