Βεβαίωση Διαθέσιμης Πίστωσης επί Σχεδίου Ανάληψης Δαπάνης από Δ.Υ.Ε.Ε.

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 16:47, 6 Δεκεμβρίου 2017 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (removed Category:Πλήρη λήμματα; added Category:Πλήρη λήμματα (υπουργεία) using HotCat)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Βεβαίωση Διαθέσιμης Πίστωσης επί Σχεδίου Ανάληψης Δαπάνης από Δ.Υ.Ε.Ε.
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Λογιστικού Δ.Υ.Ε.Ε.
Σε ποιους παρέχεται Διατάκτες Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείων
Νομοθετικό πλαίσιο ν. 4270/2014 ν.4223/2013 ν.4337/2015 ν. 4438/2016 ν.4446/2016 ΠΔ 80//2016
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 1-2
Κόστος σε ευρώ 0
Αρμόδια αρχή Δ.Υ.Ε.Ε.

Περιγραφή Υπηρεσίας

Βεβαίωση Διαθέσιμης Πίστωσης επί Σχεδίου Ανάληψης Δαπάνης από Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και Εποπτείας (Δ.Υ.Ε.Ε.) της Α.Α.Δ.Ε. (Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο)

Σχετική Νομοθεσία

Ν.4270 2014.pdf Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, και οι τροποιποήσεις αυτού.

N.4223/2013 αρθρ.28 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.

Ν. 4337/2015 Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

N. 4438 2016 Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

Ν. 4446/2016 Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.

ΠΔ 80//2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε. 1014408 ΕΞ 2017 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος ή/και ηλεκτρονικός

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτημα από ΑΑΔΕ (Δ.Ο.Υ ή Τελωνείο) Κατάθεση ιδιοχείρως / Αποστολή με φαξ ή email

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Πρωτοκόληση Αιτήματος Ν. 4270/2014

Ν.4223/2013 αρθρ.28

Ν. 4337/2015

Ν. 4438/2016

Ν. 4446/2016

ΠΔ 80//2016

Κ.Υ.Α. Γ.Δ.Ο.Υ Α.Α.Δ.Ε. 1014408/30-01-2017

Λογιστής -Εισηγητής Αυθημερόν
2 Σύνταξη Βεβαίωσης παρά πόδας του Σχεδίου Απόφασης Ανάληψης Δαπάνης ότι: 1) η δαπάνη ύψους ευρώ ...... είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού πίστωσης της υπό φορέα, ειδικό φορέα και ΚΑΕ πίστωσης και 2) τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 ότι: i) συντρέχουν οι οριζόμενες στο άρθρο 66 παρ. 2 του Ν. 4270/2014, όπως ισχύει, προϋποθέσεις, ii) η δαπάνη στην οποία αφορά είναι νόμιμη κατά την έννοια του άρθρου 91, παρ. 2, εδάφιο β’ του Ν. 4270/2014, iii) η σχετική απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή. 3) το υπόλοιπο προς Ανάληψη ποσό ..... €. Ακολουθεί προώθηση στον προϊστάμενο Τμ. Λογιστικού. όμοια Λογιστής -Εισηγητής Αυθημερόν
3 Ηλεκτρονική καταχώρηση στο ΟΠΣΔΠ και προώθηση στον ρόλο Προϊστάμενος Τμ. Λογιστικού όμοια Λογιστής -Εισηγητής Αυθημερόν
4  Έγκριση του Σχεδίου Απόφασης Ανάληψης Δαπάνης από τον Προϊστάμενο του Τμ. Λογιστικού και προώθηση στον Προϊστάμενο Δ.Υ.Ε.Ε. όμοια Προϊστάμενος Τμ. Λογιστικού Αυθημερόν
5 Ηλεκτρονική έγκριση στο ΟΠΣΔΠ από τον ρόλο Προϊστάμενος του Τμ. Λογιστικού και προώθηση στον ρόλο Προϊστάμενος Δ.Υ.Ε.Ε. όμοια Προϊστάμενος Τμ. Λογιστικού Αυθημερόν
6 Έγκριση του Σχεδίου Απόφασης Ανάληψης Δαπάνης από τον Προϊστάμενο Δ.Υ.Ε.Ε. , υπογραφή του σχεδίου Ανάληψης Δαπάνης παρά πόδας κάτω από την βεβαίωση για την Διαθέσιμη Πίστωση, την συνδρομή των προϋποθέσεων του ΠΔ 80/2016 και το υπόλοιπο προς ανάληψη ποσό πίστωσης όμοια Προϊστάμενος Δ.Υ.Ε.Ε. Αυθημερόν ή τη επόμενη εργάσιμη μέρα
7 Ηλεκτρονική έγκριση στο ΟΠΣΔΠ από τον ρόλο Προϊστάμενος Δ.Υ.Ε.Ε. και αναγραφή του α/α καταχώρισης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ.Υ.Ε.Ε. του ΟΠΣΔΠ και επιστροφή του σχεδίου Ανάληψης Δαπάνης στο λογιστή-εισηγητή όμοια Προϊστάμενος Δ.Υ.Ε.Ε. Αυθημερόν ή τη επόμενη εργάσιμη μέρα
8 Επιστροφή του σχεδίου Ανάληψης Δαπάνης στην Α.Α.Δ.Ε. για υπογραφή από το Διατάκτη και ανάρτησή του στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ όμοια Λογιστής -Εισηγητής Αυθημερόν ή τη επόμενη εργάσιμη μέρα

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.