Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Δέσμευση Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γραμμή 148: Γραμμή 148:
  
 
[[Κατηγορία:Έλεγχοι προϊόντων (περιφέρεια)]]
 
[[Κατηγορία:Έλεγχοι προϊόντων (περιφέρεια)]]
[[Κατηγορία:Τμήμα ΚΔΥ]]
 
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας]]
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας]]

Αναθεώρηση της 15:49, 22 Μαρτίου 2016

Δέσμευση Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Δ.Μ.
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α΄32
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Σχετική Νομοθεσία

 1. ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α΄32 Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. [1]
 2. Π.Δ.79/2007 ΦΕΚ Α΄95 "Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ΚΑΝ (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου" [2]
 3. ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόϕιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασϕάλεια των Τροϕίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασϕαλείας των τροϕίμων [3]
 4. ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων [4]
 5. ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων στα τρόφιμα ζωικής πρεέλευσης [5]
 6. ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για τους επίσημους ελέγχους στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για την κατανάλωση απο τον ανθρωπο [6]
 7. ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 882/2004 για την διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης πρός την νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και πρός τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων [7]
 8. Κ.Υ.Α. 15523 / τεύχος  Β / ΦΕΚ 1187 / 31 Αυγούστου 2006 « ¨Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ΚΑΝ ( ΕΚ ) υπαριθμόν 178 / 2002 , 852 / 2004 , 853 / 2004 , 854 / 2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση  της  Οδηγίας  2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου". [8]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

 1. Εκθεση δέσμευσης τροφίμων [9]
 2. Απόφαση αποδέσμευσης [10]
 3. Απόφαση επι δεσμευθέντων [11]

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

 • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Ενσταση Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αίτηση αποδέσμευσης μετά την συμμόρφωση της επιχείρησης με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις Κατάθεση από τον Αιτούντα
3
4

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ελεγχος απο κλιμάκιο
2 Σύνταξη αιτιολογημένης εκθεσης δέσμευσης των τροφίμων Αρθρο 6 Νόμου 4235/2014
3 Αμεση κοινοποίηση της εκθεσης δέσμευσης στην επιχείρηση Αρθρο 34 Νόμου 4235/2014

Κοινοποιήσεις

Στις επιδόσεις εγγράφων των αρθρων 1-36 , εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των αρθρων 47 εως 57 του Νόμου 2717/1999 'Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας " οπως ισχύει.
4 Ενσταση πρός την αρμόδια αρχή στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές Αρθρο 6 Νόμου 4235/2014 Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών
5 Εκδοση αιτιολογημένης απόφασης επι της ενστασης απο την αρμόδια αρχή η οποία είναι οριστική , ανέκκλητη και εκτελεστή. Αρθρο 6 Νόμου 4235/2014 Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών
6 Αμεση κοινοποίηση της εκθεσης δέσμευσης στην επιχείρηση Αρθρο 34 Νόμου 4235/2014

Κοινοποιήσεις

Αμεση κοινοποίηση πρός την επιχείρηση
7 Αποδέσμευση απο την αρμόδια αρχή αυτεπαγγέλτως η κατόπιν εγγραφης αίτησης
8 Σύνταξη εκθεσης αποδέσμευσης
9 Σε περίπτωση μη αποκατάστασης των προβλεπομένων απαιτήσεων της νομοθεσίας εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση για
 • παράταση του χρόνου δέσμευσης
 • αποδέσμευση των δεσμευθέντων τροφίμωνη ζωοτροφών με σκοπό
 • την αλλαγή χρήσης τους
 • την καταστροφή τους
 • την επαναποστολή τους στο κράτος μέλος αποστολής τους , εφόσον γίνονται αποδεκτά απο αυτά.

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Σε περίπτωση ελέγχου απο μικτό κλιμάκιο :

 1. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ )
 2. Διεύθυνση Ανάπτυξης
 3. Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Σε περίπτωση ελέγχου απο μικτό κλιμάκιο :

 1. Σ.Δ.Ο.Υ
 2. Αστυνομική Διεύθυνση