Διορισμός Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ε.Β.Π.- Ε.Ε.Π.

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Διορισμός Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ε.Β.Π.- Ε.Ε.Π.
Από ποιους παρέχεται Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
Σε ποιους παρέχεται Ειδικό Εκπαιδευτικός Προσωπικό - Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.3699/2008
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 100

Περιγραφή Υπηρεσίας

Κάθε χρόνο οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης , πραγματοποιούν προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε δομές Ειδικής Αγωγής, Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Κ.Ε.Δ.Δ.Υ , στα πλαίσια προγραμμάτων ΕΣΠΑ εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Σχετική Νομοθεσία

 1. Το άρθρο τρίτο «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού», παρ. 1 του Ν.4395/2016 (ΦΕΚ 110/Α΄/08-06-2016) «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις».
 2. Το άρθρο 1, παρ. 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄/31.5.1982) «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις».
 3. Τα άρθρα 1 και 6 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α΄/7.4.2006) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις».
 4. Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.
 5. Η περίπτωση Α΄ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 8 του άρθρου 35 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», με την οποία συνιστώνται οι κλάδοι του Ε.Ε.Π. και ορίζονται τα τυπικά προσόντα διορισμού τους\
 6. Οι περιπτώσεις α),β) και γ) της παραγράφου 4, των περιπτώσεων α),β) και γ) της παραγράφου 5 και των περιπτώσεων α) έως γ) της παραγράφου 10 και της παρ.15 του άρθρου 3 του ν. 2817/2000  «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες  διατάξεις».
 7. Οι παράγραφοι 3 και 4 του μέρους Β΄ του άρθρου 4 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» όπως  τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 19 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 και την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» με τις οποίες προβλέπεται η πρόσληψη Ε.Ε.Π.  και  Ε.Β.Π. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου .
 8. Η παράγραφος 6  του άρθρου 2 του ν. 3194/2003 ( ΦΕΚ 267/τ.Α΄) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις»
 9. Η παράγραφος 4, του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 τ. Α΄) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
 10. Η παράγραφος 5 και της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄), όπως αυτός συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 και το άρθρο 9 παρ.6 του ν. 3848/2010 που τροποποιήθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 και την παρ.5 του άρθρου 28 του Ν.4186/2013. (ΦΕΚ 193/τ.Α΄).
 11. Η παρ. 1 του άρθρου 17 και του άρθρου 18  του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως συμπληρώθηκαν  με τις περιπτώσεις  α) και β) της παραγράφου 5 του άρθρου 56 του ν. 3966/2011. (ΦΕΚ 118/Α΄).
 12. Η παραγράφος 4 του άρθρου 24 του ν. 3699/2008.
 13. Η περίπτωση ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 τ.Α΄)  «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ «και λοιπές διατάξεις».
 14. Το άρθρο 6 παρ. 7 «Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας» του ν. 3863/2010 (115 /Α΄) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του ν. 3966/2011 (170/ Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄).
 15. Το άρθρο 28 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄) και της παρ. 11 του ιδίου όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄).
 16. Το π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α΄/30.8.1988) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
 17. Το άρθρο 13 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ.Α΄) « Σύνθεση συγκρότηση και λειτουργία συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής,  αρμοδιότητες αυτών κλπ».
 18. Το Π.Δ. 70/2015 ( Α΄114)  με θέμα «Ανασύσταση των Υπουργείων πολιτισμού και Αθλητισμού, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων…..Τουρισμού».
 19. Το Π.Δ.73/2015( Α΄117) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 20. Η 3353/2015 Απόφαση του ΣτΕ και την 458/2011 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Τμήμα Γ.
 21. Η υπ’ αριθ.32/2011 Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Τμήμα Γ.
 22. Η με αρ.106685/Δ3/29-06-2016 Υπουργική Απόφαση «Συγκρότηση Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων» (ΦΕΚ 2087/Β΄).
 23. Η με αρ. 116424/Δ3/14-07-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2217/Β΄) «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και β) προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ( Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής  Αγωγής -ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ,Ε.Δ.Ε.Α.Υ, Σ.Μ.Ε.Α.Ε. , καθώς και στην εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της  Γεν. Παιδείας.

Τρόπος διεκπεραίωσης

το Υπουργείο Παιδείας με πρόσκληση εκδήλωσης καλεί όσους επιθυμούν να προσληφθούν ως  αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα διδακτικό έτος, από τους κλάδους (ΠΕ21 – ΠΕ26 Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ24 Παιδοψυχίατρων, ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών, ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ31 με εξειδίκευση), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και ως αναπληρωτές από τον κλάδο ΔΕ1 του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), προκειμένου να στελεχωθούν οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης), τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., και κατέχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για διορισμό σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών καταρτίζονται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ ανά κλάδο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για το τρέχον σχολικό έτος, οι οποίοι αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο, στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα ΚΕΔΔΥ. Παράλληλα οι εν λόγω πίνακες υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Κατά των πινάκων αυτών οι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη της αναρτήσεως τους. Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης και εκδίδει σχετική απόφαση. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών αποστέλλονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στο ΑΣΕΠ για έλεγχο, στις περιπτώσεις που κρίνεται αυτό απαραίτητο. Η ανωτέρω απόφαση αποστέλλεται στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης προκειμένου να συνταχθούν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών

Η πρόσληψη γίνεται από πίνακες που συντάσσονται σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ενώ η σειρά κατάταξης των συμμετεχόντων προσδιορίζεται από τις μονάδες που συγκέντρωσαν, από ακαδημαϊκά κριτήρια, από την προϋπηρεσία τους και από κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 4 της Υ.Α 116424/Δ3/14-07-2016

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση πρόσληψης Κατάθεση απο τον Αιτούντα
2 Δήλωση τοποθέτησης Κατάθεση απο τον Αιτούντα
3 Βασικός Τίτλος Σπουδών Κατάθεση απο τον Αιτούντα
4 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Κατάθεση απο τον Αιτούντα
5 Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών Κατάθεση απο τον Αιτούντα
6 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Κατάθεση απο τον Αιτούντα
7 Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας Κατάθεση απο τον Αιτούντα
8 Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας Κατάθεση απο τον Αιτούντα
9 Πιστοποιητικό Κ.Ε.Π.Α. Κατάθεση απο τον Αιτούντα
10 Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής ιδιότητας Κατάθεση απο τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Εκδοσή προκήρυξης πρόσκλησης υποψηφίων Ν.4395/2016 (ΦΕΚ 110/Α΄/08-06-2016

Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄/31.5.1982)

Ν. 3454/2006

Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007)

Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄)

 Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄)

 Υ.Α 116424/Δ3/14-07-2016 (ΦΕΚ 2217/Β΄)

ΥΠ.Π.Ε.Θ.
2 Υποβολή αίτησης υποψήφιου αναπληρωτή >> >> Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 8 ημέρες
3 Δημοσίευση προσωρινών πινάκων κατάταξης αναπληρωτών >> >> Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 20 ημέρες
4 Αποστολή πινάκων για έλεγχο νομιμότητας >> >> Α.Σ.Ε.Π. 20 ημέρες
5 Υποβολή Ενστάσεων >> >> Α.Σ.Ε.Π 5 ημέρες
6 Δημοσίευση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων >> >> Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 15 ημέρες
7 Δημοσίευση πινάκων αναγκών σχολικών μονάδων και ΚΕΔΔΥ >> >> 1) Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

2) Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

3) Κ.Ε.Δ.Δ.Υ

10 ημέρες
8 Υποβολή Δηλώσεων Προτίμησης >> >> Υποψήφιος αναπληρωτής 5 ημέρες
9 Έκδοση Απόφασης Διορισμού Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 10 ημέρες
10 Υπογραφή Σύμβασης 1.Αναπληρωτής Εκπαιδευτικός

2. Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

3 ημέρες
11 Ανάληψη Υπηρεσίας 1) Αναπληρωτής Εκπαιδευτικός

2) Σχολική Μονάδα

3 ημέρες