Μεταβίβαση -Επικύρωση Μεταβίβασης ΦΙΧ ή ΛΙΧ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Μεταβίβαση -Επικύρωση Μεταβίβασης ΦΙΧ ή ΛΙΧ
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Μεταβίβαση ΦΙΧ ή ΛΙΧ χωρίς ταξινόμηση(κατάθεση άδειας και πινακίδων)

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφα ή ηλεκτρονική καταχώρηση

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Τέλος μεταβίβασης στις συμβεβλημένες τράπεζες.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση. Εάν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο (Εταιρία) απαιτείται η  υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του  νομίμου εκπροσώπου με την οποία να δηλώνονται όλα τα στοιχεία του τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού ή ΦΕΚ (επωνυμία, έδρα , σκοπός, εκπρόσωπος,διάρκεια) και φωτοαντίγραφο του καταστατικού ή ΦΕΚ  Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο σε όποιο από τα μέρη δεν παρίσταται Από τον αιτούντα
2 Κατάθεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων στην Υπηρεσία Από τον αιτούντα
3 Πράξη εξόφλησης αν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο. Από τον αιτούντα
4 Για οχήματα (ΦΙΧ & ΛΙΧ ) άνω των 4.000 kgr  ΜΑΜΦΟ απαιτείται το βιβλιάριο μεταβολών για την καταχώρηση μεταβίβασης.

Για οχήματα (ΦΙΧ & ΛΙΧ ) κάτω  των 4.000 kgr  ΜΑΜΦΟ  η μεταβίβαση καταχωρείται στην άδεια κυκλοφορίας και στην μηχανογραφημένη εφαρμογή του Υπουργείου. (Το Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας κρατείται από την υπηρεσία).

Από τον αιτούντα
5 Πωλητής αγοραστής με τις ταυτότητες ενώπιον του αρμόδιου Υπαλλήλου (όποιος δεν παρίσταται  υποβάλει  εξουσιοδότηση). Εάν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο (Εταιρία) απαιτείται η  υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του  εκπροσώπου της με την οποία να δηλώνονται όλα τα στοιχεία του καταστατικού (επωνυμία, έδρα , σκοπός, εκπρόσωπος, διάρκεια).

Σε περίπτωση Φορτηγού ή Λεωφορείου άνω των 4.000kgr τόνων απαιτείται πληρεξούσιο σε όποιο από τα μέρη δεν παρίσταται.

Από τον αιτούντα
6 Α)Βεβαίωση περί  μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ

Β) Βεβαίωση υπεραξίας από Δ.Ο.Υ (όπου απαιτείται).

Από τον αιτούντα
7 Παραστατικό καταβολής από Τράπεζα συμβεβλημένη με την οικεία Π.Ε., του τέλους μεταβίβασης εφόσον η μεταβίβαση δεν υπόκειται στις διατάξεις του  Φ.Π.Α. Από τον αιτούντα
8 Χορηγείται από την Υπηρεσία Βεβαίωση ακινησίας του οχήματος. Από την υπηρεσία
9 Σε περίπτωση που ο αγοραστής ανήκει σε άλλη συγκοινωνιακή περιοχή αποστέλλεται ο φάκελος και οι πινακίδες στην αντίστοιχη Υπηρεσία.   Από την υπηρεσία
10 Α) Για Οχήματα  άνω των 3.500 kg ΜΑΜΦΟ (Ν2, Ν3) και Λεωφορείων, δεν επιτρέπεται  η μεταβίβαση χωρίς εγκατεστημένο ABS.

Β)Για Οχήματα Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού για την μεταβίβαση  απαιτείται το όχημα να διαθέτει έγκριση τύπου.

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών
2 Κατάθεση άδειας,πινακίδων και βιβλίου μεταβολών του οχήματος που μεταβιβάζεται
3 Έλεγχος δικαιολογητικών από την υπηρεσία
4 Επικύρωση - Καταχώρηση της μεταβίβασης
5 Καταχώρηση του οχήματος σε προσωρινή ακινησία
6

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.