Μετακίνηση Προσωπικού Εκτός Έδρας (Εκτός Ελλάδας)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 14:28, 10 Απριλίου 2017 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (added Category:Απαιτείται σύνδεσμος νόμου (ΥΠΠΕΘ) using HotCat)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Μετακίνηση Προσωπικού Εκτός Έδρας (Εκτός Ελλάδας)
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Σε ποιους παρέχεται Προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας
Νομοθετικό πλαίσιο Βλ. Σχετ. Νομοθεσία
Κόστος σε ευρώ

Προκαλείται δαπάνη ανάλογα με την περίπτωση

ΚΑΕ 5311, Φ. 19-110

Περιγραφή Υπηρεσίας

Το Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων σε συνεργασία με την αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση του Υπουργείου, στο πλαίσιο μετακινήσεων του δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λ.π. προσώπων του Υπουργείου Παιδείας για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό, υποχρεούται να προβεί στην διαχείριση της μετακίνησης των ορισμένων μελών και ειδικότερα την κάλυψη δαπανών μετακινήσεων και διαμονής.

Σχετική Νομοθεσία

Α. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

1. Οι διατάξεις:

α. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες

διατάξεις.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α’ 181) όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει.

γ. Του Π.Δ. 113/2010 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α’ 194).

δ. Του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 τ.Α΄/2015) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας».

2. Η αριθμ.175372/Υ1 (ΦΕΚ 2988/τ.Β΄/5-11-14) Απόφαση Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γ.Γ. Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Προϊστ. Γενικών Δ/νσεων, Δ/νσεων και Τμημάτων της Γ.Γ. Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμ. Αυτ. Υπηρ. Μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την αρίθμ.197109/Α1 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 2654/τ.Β΄/9-12-15).

3. Η αριθμ. Φ.1/Α/384/198362/Β1 (ΑΔΑ: 67Χ34653ΠΣ-ΦΞΔ) «Κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

4. Η ανάγκη κάλυψης εξόδων μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λ.π. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό.

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 636/11-4-2016 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

6. Το γεγονός ότι το ποσό, της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης, είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

Β. Απόφαση Έκδοσης Εντολής Μετακίνησης

1. Οι διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181, τ. Α΄29-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

2. Το άρθρο 8 του Ν.2019/28-2-1992 (ΦΕΚ 34/τ.Α΄) «περί παρακράτησης φόρου και άλλων διατάξεων».

3. Η υπ’ αριθ. 3147/6.10.1982 (ΦΕΚ 127/τ.Α΄) πράξη της Τριμελούς Επιτροπής Υπουργών, για την εκχώρηση στους οικείους Υπουργούς της αρμοδιότητας αποστολής προσώπων στο εξωτερικό.

4. Το Ν.2685/99 (ΦΕΚ 35/τ.Α΄/18-02-99) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» και την Αρ. Πρωτ. 2/54865/0022/20-07-99 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Κοινοποίηση ν. 2685/99» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40, τ. Α΄/15-03-2010).

5. Το Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ.Α’/14-08-2015) Υποπαράγραφος Δ9 περί «δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός επικράτειας».

6. Η υπ’ αριθμ. 2/54866/0022/20-07-99 Απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών περί «Δικαιολογητικών αναγνώρισης και εκκαθάρισης για την κάλυψη των δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις».

7. Το άρθρο 9 του Ν. 3833/Φ.Ε.Κ. 40 τ. Α΄/15-03-2010 «προστασία της εθνικής οικονομίας-επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

8. Το Π.Δ. 73 (Φ.Ε.Κ. 116, τ.Α’/23.09.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργού».

9. Το Π.Δ. 70 (Φ.Ε.Κ. 114, τ.Α’/22-09-2015) «…Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,….».

10. Η υπ’ αριθμ. 197109/Α1/04-12-2015 Απόφαση περί Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.

11. Η υπ. αριθ. 23119/Η1/10-02-2016 Απόφαση Ορισμού των εκπροσώπων του Υπουργείου στις Τεχνικές Ομάδες Εργασίας για το ΕΤ2020.

12. Το από 11 Μαρτίου 2016 ηλεκτρονικό μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

13. Η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 63707/Β3/14-04-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που καταχωρήθηκε με α/α 42259/18-04-2016 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΥΔΕ (Α.Δ.Α.: ΩΤΡΖ4653ΠΣ-0ΓΕ).

Γ. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ).

Α. Οι διατάξεις:

1. των Ν. 1284/82 (άρθρο 9) και 1304/82 (άρθρο 40).

2. των άρθρων 66, 67, 68, 100, 101, 102 και 103 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014)«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3. του Π.Δ. 138/98 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

4. του Π.Δ. 136/98 «Περιορισμοί έκδοσης ΧΕΠ και ευθύνες υπολόγων».

Β. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 110101/Η/08-08-2013 (ΦΕΚ 2033/22-08-2013) Υπουργική Απόφαση «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Γ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ.69670/Η1/25-4-2016 απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για μετάβαση τoυ κ. ……. στις Βρυξέλλες από ….. έως …….

Δ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 63707/Β3/14-4-2016 ανάληψη υποχρέωσης που καταχωρήθηκε με α/α 42259 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΥΔΕ.

Ε. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 710/21-4-2016 Υ.Σ. της Αυτοτελούς Δ/νσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο ενδιαφερόμενος για μετακίνηση υποβάλει το αίτημά του στη Γραμματεία της Δ/νσης αυτοπροσώπως ή/και ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος καταθέτει αίτημα μετακίνησης στην Δ/νση…… επισυνάπτοντας τα σχετικά στοιχεία.

Το Τμήμα …. Της Δ/νσης …. Στέλνει αίτημα δέσμευσης του σχετικού ποσού.

Αφού λάβει τη σχετική απόφαση έγκρισης, εκδίδει την αντίστοιχη απόφαση μετακίνησης και μετά την υπογραφή της προβαίνει σε αποστολή αιτήματος έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ).

Εφ’ όσον εκδοθεί το ΧΕΠ ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο δίνοντάς του τα σχετικά παραστατικά (Απόφαση μετακίνησης και Απόφαση ΧΕΠ). Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί ΧΕΠ τα έξοδα καλύπτοντια μέσω Τακτικό Ένταλμα Πληρωμής (ΤΕΠ).

Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να εκδώσει λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδας σε περίπτωση που τα έξοδα τα πληρώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ο κάθε Ενδιαφερόμενος το κάνει την πρώτη φορά που θα μετακινηθεί.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Κατάσταση δαπάνης

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού, Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Ο Φορέας του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου.