Προληπτικός έλεγχος χρηματικών ενταλμάτων δαπανών με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης βάσει του Ν.4412 2016

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 15:04, 1 Νοεμβρίου 2017 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (Ο Sotkil μετακίνησε τη σελίδα [[Προληπτικός έλεγχος χρηματικών ενταλμάτων δαπανών με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης βάσει του Ν.4412 2016:Δοκι...)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Προληπτικός έλεγχος χρηματικών ενταλμάτων δαπανών με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης βάσει του Ν.4412 2016
Από ποιους παρέχεται Ελεγκτικό συνέδριο
Σε ποιους παρέχεται Δήμους της Ελλάδας
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.4129/2013 & Π.Δ. 136/2011
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 40
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Προληπτικός έλεγχος χρηματικών ενταλμάτων Δήμων, που αφορούν σε προμήθεια υλικών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σχετική Νομοθεσία

N.3852/2010.pdf

N.4412/2016.pdf

N.4270/2014.pdf

N.4129/2013.pdf

N.4441/2016.pdf

Π.Δ.136/2011.pdf

Τρόπος διεκπεραίωσης

Το Χ.Ε. του δήμου υποβάλλεται ως "φυσικό" σώμα στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου του ΕΛ.ΣΥΝ. συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Κατάσταση χρηματικών ενταλμάτων Κατάθεση από τον ελεγχόμενο φορέα
2 Σώμα χρηματικού εντάλματος Ομοίως
3 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης Ομοίως
4 Έγκριση διάθεσης της πίστωσης με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Ομοίως
5 Απόφαση δημάρχου για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (εφόσον προβλέπονται) Ομοίως
6 Πρόσκληση προς προμηθευτή/τές Ομοίως
7 Προσφορές με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Αντίγραφο ποινικού μητρώου αναδόχου, φορολογική ενημερότητα αναδόχου για προμήθειες άνω των 1.500 €, ασφαλιστική ενημερότητα αναδόχου για προμήθειες άνω των 3.000 € και πιστοποιητικά νομιμοποίησης εκπροσώπου αν πρόκειται για εταιρεία) Ομοίως
8 Απόφαση δημάρχου για την απευθείας ανάθεση Ομοίως
9 Πρόσκληση προς τον ανάδοχο για την υπογραφή της σύμβασης Ομοίως
10 Σύμβαση Ομοίως
11 Τιμολόγιο Ομοίως
12 Πρακτικό οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας Ομοίως
13 Αποδεικτικό εισαγωγής των υλικών στην αποθήκη Ομοίως

Διαδικασίες

Οι χρόνοι διεκπεραίωσης που αναγράφονται είναι οι μέγιστοι και μετρώνται από βήμα σε βήμα.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Εισαγωγή του Χ.Ε. στα βιβλία της υπηρεσίας Επιτρόπου και στο Π.Σ. του ΕΛ.ΣΥΝ. Γραμματεία υπηρεσίας Επιτρόπου ΕΛ.ΣΥΝ. και κλητήρας ελεγχόμενου φορέα Αυθημερόν
2 Επεξεργασία του Χ.Ε. από τον ελεγκτή Ελεγκτής Εντός 2 ημερών
3 Αν το Χ.Ε. δεν παρουσιάζει προβλήματα νομιμότητας ή κανονικότητας τότε θεωρείται Ελεγκτής και Επίτροπος Αυθημερόν
4 Καταχώριση του Χ.Ε. στο Π.Σ. του ΕΛ.ΣΥΝ. και στο βιβλίο παράδοσης - παραλαβής ως εξερχόμενο Γραμματεία υπηρεσίας Επιτρόπου ΕΛ.ΣΥΝ. Εντός 1 ημέρας
5 Παράδοση του Χ.Ε. στον ελεγχόμενο φορέα Γραμματεία υπηρεσίας Επιτρόπου ΕΛ.ΣΥΝ. και κλητήρας ελεγχόμενου φορέα Αυθημερόν
6 Αν το Χ.Ε. παρουσιάζει προβλήματα νομιμότητας ή κανονικότητας τότε συντάσσεται πράξη διαφωνίας του/της Επιτρόπου, όπου αναλύονται οι αιτιάσεις και επιστρέφουμε στο βήμα 4 Επίτροπος Εντός 3 ημερών
7 Αν ο ελεγχόμενος φορέας επανυποβάλλει το Χ.Ε. προς θεώρηση, τότε γίνεται εισαγωγή του επανυποβληθέντος Χ.Ε. στα βιβλία της υπηρεσίας Επιτρόπου και στο Π.Σ. του ΕΛ.ΣΥΝ. Γραμματεία υπηρεσίας Επιτρόπου ΕΛ.ΣΥΝ. και κλητήρας ελεγχόμενου φορέα Ανεξάρτητος από την υπηρεσία Επιτρόπου του ΕΛ.ΣΥΝ.
8 Επεξεργασία του επανυποβληθέντος Χ.Ε. από τον ελεγκτή και αν δεν παρουσιάζονται προβλήματα νομιμότητας ή κανονικότητας τότε επιστρέφουμε στο βήμα 3 Ελεγκτής Εντός 2 ημερών
9 Αν συνεχίζουν να υφίστανται αιτιάσεις παραβίασης νομιμότητας ή κανονικότητας, τότε συντάσσεται έκθεση διαφωνίας Επίτροπος Εντός 2 ημερών
10 Το Χ.Ε. με όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (τυχόν φύλλα ελέγχου, πράξεις, επανυποβολές και την έκθεση διαφωνίας) διαβιβάζεται στο αρμόδιο Κλιμάκιο του ΕΛ.ΣΥΝ. Γραμματεία υπηρεσίας Επιτρόπου ΕΛ.ΣΥΝ. και γραμματεία αρμόδιου Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών Εντός 1 ημέρας
11 Το Κλιμάκιο εκδικάζει την υπόθεση και αν εκδώσει Πράξη θεώρησης του Χ.Ε., τότε επιστρέφουμε στο βήμα 3 Γραμματεία και δικαστές Κλιμακίου Π.Ε.Δ., γραμματεία υπηρεσίας Επιτρόπου και Επίτροπος Η υπόθεση παίρνει σειρά προτεραιότητας εκδίκασης
12 Αν το Κλιμάκιο εκδικάζοντας την υπόθεση, εκδώσει Πράξη μη θεώρησης του Χ.Ε., τότε αυτή παραλαμβάνεται από το αρμόδιο Τμήμα του ΕΛ.ΣΥΝ. Γραμματείες Κλιμακίου και Τμήματος ΕΛ.ΣΥΝ. Εντός 1 ημέρας
13 Το Τμήμα εκδικάζει την υπόθεση σε 2ο βαθμό και αν με την Πράξη του ακυρώσει την Πράξη του Κλιμακίου, τότε επιστρέφουμε στο βήμα 3 Γραμματεία και δικαστές αρμόδιου Τμήματος, γραμματεία υπηρεσίας Επιτρόπου και Επίτροπος Η υπόθεση παίρνει σειρά προτεραιότητας εκδίκασης
14 Αν το Τμήμα με την Πράξη του επικυρώσει την Πράξη του Κλιμακίου τότε το Χ.Ε. επιστρέφεται στο φορέα ως οριστικά αθεώρητο Γραμματεία και δικαστές αρμόδιου Τμήματος, γραμματεία υπηρεσίας Επιτρόπου και κλητήρας ελεγχόμενου φορέα Η υπόθεση παίρνει σειρά προτεραιότητας εκδίκασης

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Τμήματα και Κλιμάκια Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Δήμοι και Νομικά Πρόσωπα αυτών.

Μητρώα που τηρούνται