Πρόσληψη Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ.407/1980

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 19:19, 19 Ιουλίου 2018 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (added Category:Λήμματα με το νέο πρότυπο using HotCat)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Πρόσληψη Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ.407/1980

Περιγραφή Υπηρεσίας

Πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού ( διδασκόντων με το Π.Δ.407/80 ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου, που καθορίζεται με τη σύμβαση.

Σχετική Νομοθεσία

•   ΦΕΚ 112/1980 τεύχος Α, Προεδρικό Διάταγμα 407 άρθρο 5 [1]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Το Υπουργείο Παιδείας κατανέμει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αριθμό πιστώσεων για προσλήψεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80. H Σύγκλητος του Πανεπιστημίου κατανέμει τις πιστώσεις στα Τμήματα. Η Συνέλευση του κάθε Τμήματος αποφασίζει για τον αριθμό των ατόμων που θα προσληφθούν και ποια μαθήματα θα διδάξουν. Ακολουθεί δημοσίευση στην ημερήσιο τύπο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Υποβάλλονται  υποψηφιότητες οι οποίες αξιολογούνται από αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια γίνεται η επιλογή των διδασκόντων σε συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ακολουθούν η αποστολή του φακέλου πρόσληψης στην αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Προσωπικού (με συνημμένα όλα τα έγγραφα στοιχεία), ο έλεγχος νομιμότητας της διαδικασίας και τέλος η υπογραφή της σύμβασης.

Δικαιολογητικά

•   Αίτηση

•   Βιογραφικό σημείωμα

•   Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων

•   Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας

•   Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής

•   Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται : α) η οργανική θέση στην οποία υπηρετούν και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο κώλυμα στην πρόσληψή τους (αφορά όσους κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα)

•   Απόκομμα εφημερίδας με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο. 

Όσοι επιλεγούν και δεν κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να προσκομίσουν 

 Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης

 Επίσης η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

2)Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α) από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές  ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Εμπλεκόμενος Αρμόδιος
1 Κατανομή πιστώσεων στα Τμήματα Σύγκλητος
2 Η Συνέλευση, αποφασίζει για τον αριθμό ατόμων που θα προσληφθούν, ποια μαθήματα θα διδαχθούν από αυτά τα άτομα και εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ορίζεται τριμελής εισηγητική επιτροπή για την εξέταση των υποψηφιοτήτων. Τμήμα (Συνέλευση Τμήματος)
3 Αποστολή στην Διοίκηση διαβιβαστικού εγγράφου του Τμήματος, συνοδευόμενου από το πρακτικό Συνέλευσης του Τμήματος και το έντυπο πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τμήμα
4 Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο και ανάρτηση της στη Διαύγεια. Διεύθυνση Προσωπικού (Αρμόδιο Τμήμα)
5 Υποβολή υποψηφιότητας Υποψήφιος
6 Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων Τριμελής επιτροπή Τμήματος
7 Επιλογή διδασκόντων Τμήμα (Συνέλευση Τμήματος)
8 Συλλογή δικαιολογητικών επιλεγέντος* Τμήμα (Γραμματεία Τμήματος)
9 Αποστολή του φακέλου του υπό πρόσληψη διδάσκοντα στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού Τμήμα
10 Έλεγχος φακέλου/δικαιολογητικών και διαβίβαση αντιγράφου του στην Οικονομική Υπηρεσία Αρμόδιο Τμήμα Διεύθυνσης Προσωπικού
11 Δημοσίευση περίληψης της πράξης πρόσληψης διδάσκοντα με το ΠΔ 407/80 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Αρμόδιο Τμήμα Διεύθυνσης Προσωπικού
12 Σύνταξη οικονομικής έκθεσης για κάθε διδάσκοντα και διαβίβαση της στην  Διοίκηση Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Μισθοδοσίας)
13 Προετοιμασία σύμβασης πρόσληψης και απαραίτητων εγγράφων και καταχώρηση της πρόσληψης στο ΕΡΓΑΝΗ Διοίκηση
14 Υπογραφή σύμβασης πρόσληψης Υποψήφιος, Πρύτανης
15 Ανάρτηση πρόσληψης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αρμόδιο Τμήμα Διεύθυνσης Προσωπικού
16 Κοινοποίηση εγγράφων σε Τμήμα, Προσληφθέντα Αρμόδιο Τμήμα Διεύθυνσης Προσωπικού
17 Ενημέρωση ΕΡΓΑΝΗ μετά την λήξη της συμβάσεως Αρμόδιο Τμήμα Διεύθυνσης Προσωπικού

*Κάποια κατατίθενται από τους υποψηφίους (όπως αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) και τα υπόλοιπα αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία