Υποβολή Αιτημάτων Δημοτών προς ΟΠΑΝΔΑ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Υποβολή Αιτημάτων Δημοτών προς ΟΠΑΝΔΑ
Από ποιους παρέχεται ΟΠΑΝΔΑ
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 10
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Υποβολή αιτημάτων από δημότες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον ΟΠΑΝΔΑ.

Σχετική Νομοθεσία

1) Ν. 3463/06 Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων – ΦΕΚ 114/Α/ 8-6-06 (άρθρο 241 παρ.1.εδ.Β’)

2) Η υπ’ άρ. 1302/14-11-2011 Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων (ΦΕΚ 2784/Β’/2-12-2011) και η αριθμ. οικ. 14660/13681/2-4-2014 (ΦΕΚ 1005/Β’/2014) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί έγκρισης της συγχώνευσης των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αθηναίων Δ.Α.Μ.Σ., Π.Ο.Δ.Α., Ο.Ν.Α. σε ένα νέο Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

3) Οι διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΦΕΚ 1290/Β/28-5-2013) και η τροποποίηση του (ΦΕΚ 2351/Β/20-09-2013)

4) Ν. 2472/1997 (άρθρο 10)

5) Ν. 2915/2001 - ΦΕΚ Α 109 ( άρθρο 7Α παρ. 1α & άρθρο 34 παρ. 3)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Τα αιτήματα των δημοτών (που αφορούν καταγγελίες, παράπονα, προτάσεις ή πληροφόρηση) υποβάλλονται είτε μέσω της τηλεφωνικής Γραμμής Εξυπηρέτησης Πολιτών 1595, είτε μέσω του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εξυπηρέτησης του site του Δήμου Αθηναίων και καταχωρούνατι ανάλογα. Τα αιτήματα διαχωρίζονται, και όσα αφορόυν τις υπηρεσίες του ΟΠΑΝΔΑ αποστέλλονται μέσω του Συστήματος διαχείρησης CRM στο Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και Ποιότητας Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Αξιοποίησης Πόρων του ΟΠΑΝΔΑ. Ο αρμόδιος υπάλληλος τα εκτυπώνει και τα διαβιβάζει στο ανάλογο τμήμα του Οργανισμού (π.χ. Τμήμα Ανοιχτών Χώρων Αθλησης και Παιχνιδιού, Τμήμα Γυμναστηρίων κα). Τα αιτήματα επεξεργάζονται κατάλληλα από το εκάστοτε Τμήμα του Οργανσμού, το οποίο πληροφορείι σχετικά το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και Ποιότητας Υπηρεσιών. Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων ενημερώνεται για την κατάσταση-εξέλιξη των αιτημάτων μέσω του CRM, και με τη σειρά της ενημερώνει σχετικά με το αίτημά του τον κάθε δημότη.

Διαδικασίες

Βήματα διαδικασίας Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αιτήματος από δημότη Δήμος Αθηναίων
2 Καταχώρηση και διαχωρισμός αιτημάτων Δήμος Αθηναίων 2 ημέρες
3 Αποστολή αιτημάτων που αφορούν τον ΟΠΑΝΔΑ μέσω CRM Δήμος Αθηναίων 1 ημέρα
4 Διαβίβαση αιτήματος στο ανάλογο Τμήμα του ΟΠΑΝΔΑ Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και Ποιότητας Υπηρεσιών 1 ημέρα
5 Επεξεργασία αιτήματος από εκάστοτε Τμήμα Αρμόδια Τμήματα ΟΠΑΝΔΑ (κατά περίπτωση) ανάλογος του αιτήματος
6 Ενημέρωση του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων και Ποιότητας Υπηρεσιών σχετικα με την κατάσταση του αιτήματος Αρμόδια Τμήματα ΟΠΑΝΔΑ (κατά περίπτωση) 5 ημέρες
7 Υποβολή απάντησης στο Δήμο Αθηναίων, σχετικά με το αίτημα, μέσω του CRM Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και Ποιότητας Υπηρεσιών 1 ημέρα
8 Ενημέρωση δημότη Δήμος Αθηναίων 1 ημέρα

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Τμήματα Διευθύνσεων και Αυτοτελή Γραφεία του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Δήμος Αθηναίων